In de maanden april en mei hebben we met zijn allen weer een aantal lange weekenden in het vooruitzicht vanwege de feestdagen. Maar hoe zit het nu ook alweer met deze feestdagen? Voor wiens rekening zijn deze dagen? Worden deze feestdagen in mindering gebracht op het verlofsaldo van de werknemer? En wat te doen als de werknemer ziek is? Zodra de feestdagen en de vakantieperioden weer in zicht komen, nemen de vragen hierover weer toe. Daarom speciaal voor u: een opfriscursus vakantiedagen.

Opbouw verlof
Iedere werknemer heeft in Nederland recht op vier keer de arbeidsduur per week aan vakantie. In totaal dus minimaal vier weken vakantie. Dit zijn de zogeheten wettelijke vakantiedagen. Als een werknemer meer vakantiedagen heeft, dan worden de overige dagen bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Daarnaast zijn er een aantal feestdagen, waarover in een cao of individuele arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat dit een verplichte vrije dag is.

In de cao Bouw & Infra is bijvoorbeeld bepaald dat iedere werknemer met de volgende feestdagen recht heeft op betaald verlof, namelijk: beide kerstdagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, Bevrijdingsdag in lustrumjaren en Koningsdag. Deze dagen komen dus voor rekening van de werkgever en worden niet in mindering gebracht op het verlofsaldo van de werknemer.

Verjaringstermijn vakantiedagen
Vaak is er onduidelijkheid wanneer de niet opgenomen vakantiedagen komen te vervallen. Volgens de wet is hierin het volgende onderscheid te maken:

  • Wettelijke vakantiedagen: vervallen 1 juli in het jaar volgend nadat ze zijn opgebouwd, dus de wettelijke vakantiedagen 2017 vervallen op 1 juli 2018. Uiteraard moet de werknemer wel door de werkgever in de gelegenheid zijn gesteld om deze dagen op te nemen. Ook moet de werkgever de werknemer er op hebben gewezen dat deze dagen komen te vervallen als ze niet tijdig worden opgenomen;
  • Bovenwettelijke vakantiedagen: vervallen 5 jaar nadat ze zijn opgebouwd, dus de bovenwettelijke vakantiedagen 2017 vervallen 31 december 2022.

Voor de roostervrije dagen vanuit de cao Bouw & Infra geldt dat deze dagen aan het eind van het betreffende kalenderjaar vervallen. Deze zijn immers bedoeld om op te nemen in het jaar waarin de werknemer deze dagen opbouwt.

Vakantie & ziekte
Tijdens ziekte bouwt een werknemer vakantiedagen op. Hier staat tegenover dat als een werknemer in staat is om vakantie te genieten, hij vakantiedagen dient op te nemen. Het oordeel of de werknemer hiertoe in staat is, kan alleen worden gegeven door een bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer verlof kan genieten, dan strekken deze dagen in mindering op het verlofsaldo.

Wordt een werknemer ziek tijdens een vakantie, dan is het van belang of hierover afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een verzuimprotocol. Als in een verzuimprotocol is opgenomen dat er enkel sprake is van ziekte als de werknemer zich op de juiste wijze tijdig ziek heeft gemeld en een verklaring van een arts heeft overlegd, dan geldt dat er sprake is van ziekte en mogen er geen verlofdagen worden afgeschreven. Hebben werkgever en werknemer deze afspraken niet gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin is opgenomen dat als een werknemer zich ziek meldt tijdens vakantie, er geen verlofdagen mogen worden afgeschreven. Hiervoor gelden dan geen verdere voorwaarden zoals bijvoorbeeld het overleggen van een verklaring van een arts. De dagen worden dan als ziektedagen aangemerkt.

Het advies is dan ook om een verzuimprotocol op te stellen, zodat werknemers zich aan duidelijke regels dienen te houden als zij ziek worden op vakantie.

In de cao Bouw & Infra staan ook bijzondere bepalingen opgenomen over de opbouw van verlofsoorten tijdens ziekte. Zo bouwt de werknemer bij arbeidsongeschiktheid enkel over de eerste zes maanden waarover hij zijn arbeid vanwege de arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen verrichten bovenwettelijke vakantiedagen op. Na deze zes maanden worden er alleen bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd over de uren dat hij arbeidsgeschikt is (artikel 35a lid 10 en 35b lid 9). Als een werknemer ziek is op een roostervrije dag, kan werkgever in overleg treden met werknemer of deze dag op een ander moment wordt ingehaald. Indien dat niet gebeurt, dan wordt de roostervrije dag in mindering gebracht op het saldo (artikel 36a lid 4b en 36b lid 6).

Vakantie & Uitzend (cao ABU en cao NBBU)
Bij uitzending van personeel wordt door de uitzendonderneming gebruik gemaakt van reserveringen voor vakantie en feestdagen. Aan de hand van het aantal werkbare dagen wordt een reservering gemaakt per gewerkt uur door de werknemer (met uitzendbeding). Deze reservering valt vrij zodra de werknemer vakantie geniet. Als er geen uitzendbeding in de uitzendovereenkomst is opgenomen, wordt er een reservering in tijd gemaakt. Daarnaast kan er ook een reservering worden gemaakt voor feestdagen. Een andere optie is om deze feestdagen uit te betalen. De uitzendkracht ontvangt dan hetgeen wat hij vanwege deze feestdag misloopt nu hij geen arbeid kan verrichten.

Tot slot
Uiteraard kan de afdeling Personeelsadvies van SCAB Accountants & Adviseurs een passend verzuimprotocol voor u opstellen. Wilt u hier meer over weten? Of hebt u nog andere vragen over vakantiedagen, feestdagen of ziekte? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Personeelsadvies via personeelsadvies@scabadvies.nl of bel (013) 583 38 95.