Aandachtspunten loonadministratie specifiek voor de cao Bouw & Infra (januari 2023)

Graag zetten we de aandachtspunten loonadministratie met betrekking tot de cao Bouw & Infra voor je op een rijtje! Dit is een overzicht van de situatie van januari 2023.

Nettolonen en loonkosten

De aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen met betrekking tot de rekenregels en premies, hebben met ingang van 1 januari 2023 geleid tot een stijging van de loonkosten tussen de 2,50% en 3,75% ten opzichte van de lonen per 1 januari/P1-2022. De gemiddelde nettoloonstijging in de cao Bouw & Infra ligt tussen de 4,25% (voor de hogere inkomens) en 6,80% (voor de lagere inkomens). Klik hier voor meer informatie.

De nieuwe lonen en loonkosten zijn zoals gebruikelijk terug te vinden in de online dienst Personeel & Salaris | Rapportages | HRM Rapportages – tabblad ‘Salarisgegevens’.

Aanpassing lonen

In de cao 2023 is in paragraaf 4.12 opgenomen dat het vast overeengekomen loon/salaris op 1 januari / loonperiode 1 (wk 01-04) 2023 wordt verhoogd met 2.50%. Ook de voorman-/leermeestertoeslag wordt verhoogd met 2.50% van € 71,51 naar € 73,30 per week. Deze verhogingen hebben wij automatisch voor je doorgevoerd met ingang van de eerste loonperiode 2023. Daarnaast volgt er op 1 juli /P7 -2023 nog een loonsverhoging van 2.50%.

Aanpassing vergoedingen/toeslagen

Naast de lonen worden ook de vergoedingen uit de cao per 1 januari/periode 1 – 2023 verhoogd met 2.50%.
Het gaat om de volgende vaste vergoedingen;

Soort vergoeding Betreft van naar
Handgereedschap (§ 5.5) Timmerman / Straatmaker € 0,78 € 0,80
Metselaar / Tegelzetter € 0,56 € 0,57
Werkkleding (§ 5.17) € 0,91 € 0,93
Heibedrijf € 0,99 € 1,02
Laarzen € 0,56 € 0,57
Uitsluitend knielaarzen € 0,45 € 0,46
Kust-/oeverwerken € 1,16 € 1,19
Ziektekostenverzekering (§ 5.18) Per maand € 18,30 € 18,76
Per 4 weken € 16,90 € 17,32

Ook deze verhogingen hebben wij, indien van toepassing, automatisch doorgevoerd in de vaste gegevens werknemer met ingang van de eerste loonperiode 2023.

Let op: hanteer je als bedrijf afwijkende bedragen, dan worden deze niet automatisch door ons verhoogd. Wil je dit wel, geef dit dan door via onze Servicedesk loonadministratie.

Daarnaast betreft het de volgende vergoedingen:

Soort vergoeding Betreft van naar
Beroepschauffeur (bonus schadevrij rijden) Toeslag 1e kwartaal € 11,05 € 11,33
Toeslag 2 kwartalen € 12,35 € 12,66
>= 3 kwartalen € 13,50 € 13,84
Toeslag bonus per jaar € 19,03 € 19,51
Beschikbaarheidsdienst (§ 5.2) Maandag t/m vrijdag € 13,59 € 13,93
Zaterdag € 20,91 € 21,43
Zondag € 27,18 € 27,86
EHBO/BHV-diploma (§ 5.4) € 156,14 € 160,04
Steenzetter- en rijswerk (§ 5.11) € 8,27 € 8,48
Vakbondscontributie (§ 5.12) € 52,27 € 53,58
Verblijfskosten (verafgelegen werken) (§ 5.13) € 6,95 € 7,12
Verblijfstoeslag (verafgelegen tij-werken) € 4,05 € 4,15

Dit zijn zogenaamde ‘variabele vergoedingen’ die je opgeeft bij de urenverantwoording over betreffende periode.

Werkgeversbijdrage Duurzame inzetbaarheid (cao § 4.14.3)

De werkgeversbijdrage Duurzame inzetbaarheid wijzigt niet per 1 januari 2023 en blijft dus gelijk. Voor het UTA-personeel is dat 2.05% en voor het Bouwplaatspersoneel blijft het 4.36%.

Saldo roostervrije uren eind van het jaar op nul

In de cao Bouw & Infra is in paragraaf 3.2.3 een bepaling opgenomen dat ‘Niet opgenomen roostervrije dagen aan het eind van het kalenderjaar vervallen’. Deze bepaling is ook in de cao opgenomen voor de Extra roostervrije dagen oudere werknemers (§ 3.3.3.).

Wij zetten standaard beide beginsaldo’s voor aanvang van de 1e loonverwerking 2023 op nul. Wil je hiervan afwijken, dan het verzoek om dit eind 2022/begin 2023 aan ons door te geven. Je kunt er hierbij ook voor kiezen om de keuze van het niet op nul stellen ‘vast te zetten’ voor de komende jaren. Wellicht heb je dit vorig jaar al doorgegeven, dan hanteren we deze keuze ook voor de jaarovergang van 2022 naar 2023.

Vierdaagse werkweek (55+)

Voor deelnemers aan de vierdaagse werkweek voor 55 plussers geeft de cao aan (§ 6.5.5) dat er, een maand voor invoering, een schema opgesteld en aan de werknemer overhandigd moet zijn. Heb je werknemers die in 2023 (weer) gebruikmaken van de vierdaagse werkweek, dan moet het schema voor 2023 dus uiterlijk 1 december 2022 in bezit zijn van de werknemer. Een voorbeeldschema vind je op de Portal/P&S – Servicedesk – Informatie Cao Bouw.

Koopdagen
Komt een werknemer, na opstelling van het jaarrooster dagen te kort? En kiest hij er voor om dagen te kopen? Geef dan voor de eerste loonverwerking van 2023 het aantal te kopen dagen (op jaarbasis) aan ons door.

Algemene aandachtspunten

Bijdrage PAWW in 2023 lager

Voor 2023 dragen werknemers 0,15% bij aan de PAWW-regeling. De lage werkloosheid en de gezonde financiële positie van het fonds heeft geleid tot een daling van 0,05% in de premie (van 0,20% in 2022naar 0,15% in 2023). Een aanpassing naar beneden is vooral in het belang van de werknemers, de bijdrage PAWW betreft namelijk alleen een werknemersdeel.

Bijdrage aanvullende Ziektekostenverzekering

De werknemer met een aanvullende ziektekostenverzekering heeft recht op een vergoeding van (bruto) € 18,76 per maand. Als voorwaarde geldt dat de basisverzekering en de aanvullende verzekering van de werknemer samen in ieder geval de kosten dekken van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg (jaarlijks beoordelen).

Reiskostenvergoeding UTA-werknemers

Conform paragraaf 5.9.4 uit de cao heeft de UTA-werknemer standaard recht op een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, ongeachte de reisafstand woon-werk. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • deze vergoeding geldt niet als de werkgever bedrijfsvervoer of een OV-kaart heeft geregeld.
  • verhuist de werknemer op eigen initiatief? En wordt de afstand van zijn woon-werkverkeer daardoor langer? Dan krijgt hij die extra kilometers niet vergoed.
  • vindt de werkgever dat de UTA-werknemer zakelijke ritten met een eigen auto moet maken? Dan heeft de werknemer recht op een kilometervergoeding van € 0,32 (auto) of € 0,22 (motor)
Reiskostenvergoeding Bouwplaatswerknemers

Conform paragraaf 5.9.1 heeft de bouwplaatswerknemer recht o.a. op een reiskostenvergoeding als hij:

  • voor het woon-werkverkeer in totaal meer dan 15 kilometer per dag moet reizen
  • tijdens zijn werk moet reizen

De vergoeding bedraagt conform tabel 5.9.1 uit de cao € 0,32 bij het gebruik van een auto

Verhoging onbelaste kilometervergoeding

De Belastingdienst heeft de maximale vrijstelling (onbelast gedeelte) voor kilometervergoeding per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21. Bij uitbetaling van meer dan € 0,21 per kilometer is het meerdere dus belast. Bijvoorbeeld bij uitbetaling van € 0,32 per kilometer is ( per 1-1-2023) € 0,21 onbelast en € 0,11 belast.

Let op: voor UTA-personeel volstaat ook voor 2023 het bedrag van€ 0,19 (onbelast) per kilometer voor reiskosten woon-werk. Uiteraard mag ook € 0,21 onbelast per kilometer betaald worden. Geef dit dan specifiek bij ons aan.