Op 29 maart 2022 is de cao Groen Grond en Infrastructuur (GGI en voorheen de LEO) Algemeen Verbindend Verklaard. Dat betekent dat deze van toepassing is op alle bedrijven die in deze sector onder deze cao vallen. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Klik hier voor de definitieve tekst van de cao.

Loonsverhogingen

Tijdens de looptijd worden de lonen verhoogd met de volgende verhogingen:

  • per 1 januari 2022: 2,0%
  • per 1 juli 2022: 1,0%; per 18 juli 2022 bij 4-wekenloon
  • per 1 januari 2023: 2,0%
  • per 1 juli 2023: 1,0%.; per 17 juli 2023 bij 4-wekenloon

Deze loonsverhogingen voert Scab automatisch door. In de cao zie je de loontabellen die je kunt gebruiken om voor nieuwe werknemers het juiste loon te bepalen.

Vergoedingen

De bereikbaarheidsvergoeding (artikel 55 cao) en de vergoeding voor werkkleding (artikel 56) en vergoeding voor huisvesting (artikel 58) worden per 1 januari 2023 als volgt aangepast:

  • Artikel 55 bereikbaarheidsvergoeding € 12,90
  • Artikel 56 werkkleding € 3,70
  • Artikel 58 huisvesting € 6,90
Reiskostenvergoeding

De afstandsvergoeding voor woon-werkverkeer (artikel 52) wordt met ingang van 1 januari 2022:

  • 5-10 km: dagvergoeding € 1,90
  • 11-15 km: dagvergoeding € 4,18
  • 16 km of meer: € 0,19 per km
Reistijdenvergoeding

De reistijdenvergoeding van artikel 53 lid 1 cao vervalt. Deze was van toepassing op de reistijd van de woning van de werknemer naar het bedrijf van de werkgever. Voor werknemers die voor 9 oktober 2017 in dienst zijn gekomen, zou de werkgever (met uitzondering van de functies in de functiefamilie ‘uitvoering’) deze reistijd moeten vergoeden. Dit komt nu dus te vervallen.

Cao-partijen hebben afgesproken dat zij met goede voorbeelden laten zien welke gevolgen dit heeft voor medewerkers. Eventuele schrijnende gevallen worden door cao partijen besproken. Mocht dit de situatie zijn voor een of meer van jouw werknemers, neem dan contact op met Scab. We bespreken dan op welke manier je dit kunt aanpakken.

Uitbreiding Seniorenregeling

Vanaf 1 januari 2022 kan de werknemer drie jaar voorafgaand aan het bereiken van de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd 60% gaan werken met behoud van 85% van het loon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 85% van het loon. De werkgever ontvangt tweemaal de dagvergoeding.

Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast op basis van de daadwerkelijke loonkosten in de sector. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de loonkosten van een werknemer die is ingedeeld in functiegroep E6 uitgaande van een 40-urige werkweek. De vergoeding voor 2022 is € 102,88 per gedeclareerde seniorendag. Voor werknemers die hoger ingeschaald zijn dan in functiegroep E6, kan een aangepaste vergoeding worden verstrekt.

Voorwaarden
Bij deelname aan de uitgebreide seniorenregeling bouwt de werknemer geen dienstverbanddagen als bedoeld in artikel 59 lid 3 cao op. Overige voorwaarden zijn gelijk aan die van de huidige seniorenregeling. De uitgebreide seniorenregeling wordt afgesproken voor vier jaar met einddatum 31 december 2025 met uitloop. Partijen hebben de intentie uitgesproken om de regeling voort te zetten. Aan het eind van de periode evalueren de partijen deze regeling op basis van nader vast te stellen resultaatafspraken.

Als een werknemer bij de werkgever aangeeft dat hij graag gebruik wil maken van deze regeling, dan is de werkgever verplicht hiermee in te stemmen. Behalve wanneer er zwaarwegende bedrijfsomstandigheden zijn waardoor deelname aan de seniorenregeling niet gewenst is. Wil je als werkgever dit verzoek afwijzen, dan moet je dit schriftelijk doen en hierin onderbouwen waarom je het verzoek afwijst. Stem je in met het verzoek dan moet je de afspraken over de dagen waarop wel/niet gewerkt wordt, schriftelijk vastleggen in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

Vergoeding loonkosten werkgever
Voor de uitgebreide seniorenregeling krijgt de werkgever een vergoeding van loonkosten via Colland. De werkgever moet daarvoor twee keer per jaar een declaratieformulier indienen bij Colland, wat door werknemer en werkgever moet worden ondertekend. De hoogte van de vergoeding wordt door Colland jaarlijks vastgesteld op een vast bedrag per gedeclareerde dag.

Toeslag werken op onaangename uren

Het wordt mogelijk gemaakt in de nieuwe cao om deze toeslag om te zetten in tijd voor tijd of om deze toeslag in te zetten voor ‘verlofsparen’. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je dit op voorhand met de werknemer afspreekt en vastlegt in de arbeidsovereenkomst of in een aanvulling daarop.

Handige tips

In de nieuwe cao zijn diverse bijlagen opgenomen, onder andere over hoe te handelen bij ingrijpende gebeurtenissen voor een werknemer. Hartstikke handig. Ook is het Functieraster in Bijlage 9 een stuk duidelijker geworden. Absoluut een hele verbetering.

Meer weten? Scab helpt!

Heb je vragen of advies nodig over dit onderwerp? Onze cao GGI-specialisten op zowel arbeidsrechtelijk gebied als loontechnisch vlak staan voor je klaar! Neem contact op met Hanneke Arts – van den Broek (senior arbeidsjurist) harts@scabadvies.nl / 06-131 941 94 of Silvia de Rouw (loonadviseur) sdrouw@scabadvies.nl / 06-139 697 95. Je kunt ook een mail sturen naar personeelsadvies@scabadvies.nl of bel 013-583 3895.

Bron: Wed, 06 Apr 2022 18:38:37 +0100