Sinds de komst van de transitievergoeding is er al discussie over de verschuldigdheid van de vergoeding na twee jaar ziekte. Hebt u als werkgever al twee jaar lang het loon aan uw werknemer doorbetaald bij ziekte, mag u vervolgens ook nog eens een forse vergoeding gaan betalen. Gelukkig heeft ook de overheid ingezien dat dit niet wenselijk is en heeft een wetsvoorstel gemaakt. Wat houdt dit wetsvoorstel eigenlijk in? In deze blog informeren we u daar graag over.

Kortgezegd houdt het wetsvoorstel in dat het UWV op verzoek van een werkgever een vergoeding (compensatie) kan verstrekken ter hoogte van de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van het dienstverband. Dit vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebrek(en) niet meer in staat was zijn bedongen arbeid te verrichten.

Volgens het wetsvoorstel is compensatie mogelijk als:

  • De werkgever de transitievergoeding heeft betaald, en;
  • Er sprake is van ziekte aan de zijde van werknemer, en;
  • De arbeidsovereenkomst is opgezegd of ontbonden, er een vaststellingsovereenkomst is overeengekomen tussen werkgever en werknemer of een tijdelijk contract niet is verlengd.

Zoals het er naar uit ziet, gaat het wetsvoorstel in op 1 april 2020. In het wetsvoorstel is opgenomen dat ook de transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 in deze betreffende situaties zijn uitgekeerd, onder de regeling vallen en dus voor compensatie in aanmerking komen.

Voor een transitievergoeding die is voldaan op of na 1 april 2020 dient de aanvraag binnen 6 maanden na betaling te zijn gedaan. Voor een transitievergoeding die is voldaan tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 dient de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 te zijn gedaan.

De compensatieaanvraag bij het UWV dient goed onderbouwd te worden. De aanvraag moet alle gegevens omvatten op grond waarvan het UWV een beslissing kan nemen. Er zullen dus gegevens verstrekt moeten worden waaruit blijkt dat er een transitievergoeding is verstrekt, dat er sprake is van twee jaar ziekte, dat de overeenkomst is geëindigd en wat de hoogte van de transitievergoeding is. Het UWV zal hiervoor een formulier ontwikkelen, waardoor de werkgever wegwijs wordt gemaakt welke gegevens hij dient mee te sturen. Enkele gegevens die het UWV nodig zal hebben, zijn:

  • De arbeidsovereenkomst met de werknemer;
  • Een bewijsstuk hoe de arbeidsovereenkomst met de werknemer is geëindigd (beschikking toestemming opzegging van het UWV, beschikking van de kantonrechter, vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst);
  • De loonstroken tijdens ziekte;
  • De gegevens en berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de werkgeverspremie stijgen. Hoe groot deze stijging zal zijn en welke premie, is tot op heden nog niet bekend. Wel zal het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in dit kader een rijksbijdrage doen.

Dit betekent dus dat het verstandig is – als u na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebt betaald aan een zieke werknemer – de relevante stukken te bewaren, want deze stukken kunnen u een compensatie van de transitievergoeding opleveren! Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor om behandeld te worden door de Tweede Kamer. Wij houden u graag op de hoogte over de voortgang.

Meer weten?
Komt het einde van de twee jaar ziekte in zicht en wenst u de arbeidsovereenkomst te beëindigen? De afdeling Personeelsadvies kan u adviseren bij de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen of het berekenen van de transitievergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling via personeelsadvies@scabadvies.nl of (013) 583 38 95.