De vakbonden hebben het eindbod van de werkgeversbonden geaccepteerd. In dit nieuwsbericht informeren je over de veranderingen in deze cao.

Lonen en verblijfkosten
De lonen in de loonschalen A t/m H en de bruto toeslagen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 7,5%.

De verblijfkosten worden verhoogd met maximaal 7,5%. Dit komt overeen met het convenant met de Belastingdienst. In dit convenant is afgesproken dat de vergoedingen ten aanzien van het verblijf en het overstaan, zoals vermeld in artikel 40 en 41 van de cao, onder de gerichte vrijstelling van de werkkostenregeling mogen worden aangemerkt en komen dus niet ten laste van de vrije ruimte.

Sommige werkgevers hebben al voorgesorteerd op een loonsverhoging en hebben duidelijk (lees: aantoonbaar), aan de werknemers laten weten dat een eventuele cao-loonsverhoging in de toekomst met de al toegepaste loonsverhoging wordt verrekend. Is dat het geval, laat dit dan aan Scab weten, zodra wij jullie officieel gaan informeren over deze loonsverhoging.


Eenmalige uitkering

In de maand januari 2023 zal aan de werknemers een eenmalige uitkering van € 250,00 bruto worden betaald. Deze uitkering zou je als werkgever ook onder de vrije ruimte van de WKR kunnen brengen, waardoor je deze netto mag uitkeren. Zeker nu in januari 2023 ook de vrije ruimte tijdelijk wordt verhoogd naar 3%, zou je dat in overweging kunnen nemen.


Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer:

Nieuw in deze cao is een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van werknemers. Het gaat dan om de geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding, van € 0,21 cent per kilometer.

De maximale enkele reisafstand, berekend via de ANWB-routeplanner op basis van de ‘kortste route’, is 35 kilometer enkele reis en de eerste 10 kilometer worden niet vergoed. De afstand enkele reis wordt afgerond op hele kilometers (0,5 en hoger naar boven, lager dan 0,5 naar beneden). De maximale vergoeding per enkele reisafstand is dan 25 x € 0,21 = € 5,25 netto.

De reiskostenvergoeding is alleen verschuldigd voor de dagen dat er daadwerkelijk woon- werkverkeer heeft plaatsgevonden. Van deze regeling mag je als werkgever in positieve zin afwijken ten gunste van de werknemer.

Voor het aanleveren van reiskosten kun je ervoor kiezen om de betreffende bedragen per periode, per werknemer aan ons door te geven. Je kunt er ook voor kiezen om het aantal te vergoeden kilometers woon- werkverkeer door te geven. Doe je dat laatste dan berekent Scab de hoogte van de vergoeding. Voordeel: mocht de kilometervergoeding aangepast worden (naar beneden dan wel naar boven), via cao of via de Belastingdienst, dan kan die berekening gelijk mee veranderen.


Fiscale verrekening vakbondscontributie

Voor de cao van 2023 wordt werkgevers dringend aanbevolen om de verrekening van de vakbondscontributie in de vrije ruimte van de WKR onder te brengen. Dit is slechts een aanbeveling, dus geen verplichting. Waarschijnlijk wordt dit in de cao van 2024 wél verplicht voor de werkgever als de werknemer hierom, uiterlijk voor 1 september 2023 heeft verzocht.
Dit kun je aan Scab doorgeven en wordt door ons verwerkt. Indien van toepassing worden deze bedragen dan ook toegerekend aan de vrije ruimte in de WKR.


Scholingsuren

De werkgeversbonden hebben voorgesteld om voor verplichte cursussen die worden gevolgd in opdracht van de werkgever óf die worden gevolgd voor het behoud van code 95 en het TCVT-certificaat, een aantal zaken te vergoeden. Namelijk: de cursuskosten, het examengeld, de reiskosten (fiscale maximum netto kilometervergoeding) en de cursustijd. Deze uren worden vergoed tegen 100%, (dus geen zaterdag- of zondagvergoeding) en tellen niet mee voor de overuren.
Deze uren moet je dan ook onder een aparte uurcode bij Scab aanleveren. Zodra duidelijk is dat deze regeling definitief is, informeren wij jullie over de uurcode die je daarvoor kunt gebruiken.


KNV-bedrijven

Voor de bedrijven die vroeger onder de cao van het KNV vielen, wordt de discount op de lonen per 1 januari 2023 verlaagd van 0,34% naar 0,32%. In juli 2023 wordt deze regeling in zijn geheel opnieuw beoordeeld.


Looptijd en standaardkarakter

Deze nieuwe cao zal een looptijd hebben van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Het standaardkarakter van deze cao blijft vooralsnog in stand. Dit betekent dat in principe niet van de bepalingen mag worden afgeweken (dus ook niet ten gunste van de werknemer), tenzij in de cao specifiek voor die bepaling is vastgelegd dat dit wél mag. Dat zie je nu dus bij het voorstel voor de reiskostenvergoeding woon- werkverkeer terugkomen.


Voor de toekomst

Partijen hebben de ambitie om, als dit eindbod door de vakbonden wordt geaccepteerd, zo snel mogelijk, liefst al in januari 2023 te gaan kijken naar een toekomstbestendige cao voor 2024. Daarbij komen diverse onderwerpen aan de orde, waaronder dus ook het standaardkarakter van deze cao, een vereenvoudiging van de cao, werving en behoud van personeel etc.

Zijn er vragen of opmerkingen, bel of mail ons gerust. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Hanneke Arts van de afdeling Personeelsadvies via 06-131 941 94 of via 013-583 3895. Op stuur een mail naar personeelsadvies@scabadvies.nl.

Bron: Fri, 21 Oct 2022 13:27:10 +0100