Onder vakantiewerk wordt tijdelijk werk verstaan dat scholieren en studenten verrichten in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling. De Arbeidstijdenwet maakt een onderscheid tussen werken op schooldagen (deze werkdagen vallen niet onder de definitie van vakantiewerk) en werken in de vakantieperioden. In dit artikel geven wij een toelichting op de regels met betrekking tot vakantiewerk.

Is de cao Bouw & Infra voor u van toepassing, dan is het belangrijk om te weten dat een vakantiewerker niet wordt aangemerkt als een werknemer volgens deze cao. Dat betekent dat deze cao niet van toepassing is voor vakantiewerkers.

In Nederland ligt de minimumleeftijd voor een vakantiewerker op 13 jaar. Voor vakantiewerkers die jonger zijn dan 18 jaar gelden speciale regels met betrekking tot de arbeidstijden en de soort werkzaamheden.

13 en 14-jarigen
Vakantiewerkers van 13 en 14 jaar mogen maximaal 5 dagen achter elkaar vakantiewerk verrichten. Zij mogen niet op zondag werken. Het werk moet plaats vinden tussen 7.00 en 19.00 uur en mag maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week bedragen. Per jaar mogen 13 en 14-jarigen ten hoogste 4 vakantieweken werken, waarvan 3 weken achtereen. Daarbij mogen zij op deze leeftijd slechts ‘lichte, niet-industriële hulparbeid’ verrichten. Dit zijn werkzaamheden die niet te zwaar zijn en bestaan uit het verlenen van hand en spandiensten, waarbij geen sprake is van zelfstandige productiearbeid en waarbij nadrukkelijk toezicht is.

15-jarigen
Voor vakantiewerkers van 15 jaar geldt ook een maximum van 5 dagen per week, in beginsel niet op zondag. Het werk moet plaatsvinden tussen 7.00 en 21.00 uur. Deze vakantiewerkers mogen maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Per jaar mag een 15-jarige maximaal 6 vakantieweken werken, waarvan 4 achtereen. Het gaat daarbij om niet-industriële arbeid van lichte aard: arbeid met of aan mechanische arbeidsmiddelen waaraan onacceptabele veiligheidsrisico’s voor een kind of zijn omgeving zijn verbonden is niet toegestaan.

16 en 17-jarigen

Voor jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar geldt een maximum van 45 uur per week en 9 uur per dag. In een periode van 4 weken geldt een maximum van 160 werkuren. Het werk moet plaatsvinden tussen 6.00 en 23.00 uur. Tussen 2 werkdagen geldt een verplichte rusttijd van minimaal 12 uur. Na 7 dagen werken achtereen geldt een rusttijd van minimaal 36 uur. Bijna alle soorten werk zijn toegestaan, al gelden er wel speciale regels in de Arbeidsomstandighedenwet zoals een verbod op het werken met gevaarlijke stoffen. Bij gevaarlijk werk of met gevaarlijke machines is de aanwezigheid van een oudere werknemer verplicht.

Wettelijke bepalingen
Voor vakantiewerkers zijn de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing. U bent dus verplicht om minimaal het minimumjeugdloon plus een vakantietoeslag van 8% uit te betalen. Ook heeft een vakantiewerker recht op vakantiedagen (naar rato).

Net als bij een reguliere werknemer moet u op het loon van een vakantiewerker loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden. Hij/zij is verplicht om een ondertekende opgaaf gegevens voor de loonheffingen in te vullen. Als iemand maar een paar weken per jaar werkt, is de kans groot dat hij/zij in een jaar te veel belasting betaalt. De te veel betaalde belasting kan de vakantiewerker achteraf bij de Belastingdienst terugvragen.

Bij ziekte bent u verplicht 70% van het loon door te betalen (of meer als dit in de cao of individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen). U mag hierbij niet onder het minimumloon uitkomen. In de praktijk betekent dit dus vrijwel altijd dat u de zieke vakantiewerker 100% moet doorbetalen. Het is wel toegestaan tijdens ziekte twee wachtdagen in acht te nemen.

Aanmelden
De vakantiewerker(s) kunt u bij ons aanmelden door een arbeidsovereenkomst (formulier indiensttreding personeel) , samen met een opgaaf gegevens voor de loonheffingen naar uw klantenteam te sturen. Graag extra aandacht voor het correct doorgeven van de contractperiode en de overeengekomen arbeidsduur.

Risicopremiegroep
Sommige sectoren hebben een hoger werkloosheidsrisico dan andere sectoren. Daarom gelden er voor deze sectoren 2 premiepercentages: een hoog en een laag percentage. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sector 1- Agrarisch bedrijf, 3 – Bouwbedrijf, 33 – Horeca en 56 – Schildersbedrijf.

Om voor een vakantiewerker het lage percentage te mogen gebruiken moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
“U sluit een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor maximaal 8 aaneengesloten weken in een kalenderjaar met een scholier of student. Deze student heeft aan het begin van het kwartaal waarin u de overeenkomst sluit, een wettelijk recht op studiefinanciering of op vergoeding van studiekosten, of heeft aan het begin van dat kwartaal recht op kinderbijslag.”

Wilt u bij de aanmelding aangeven als de lage sectorpremie voor betreffende vakantiewerker van toepassing is?

Meer weten?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw klantenteam. Wij helpen u graag verder.