In dit artikel informeert Scab u over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3.0 en de belastingmaatregelen die per 1 oktober 2020 van toepassing zijn.

Subsidietoekenning NOW 3.0

Omdat er nog steeds bedrijven zijn die onevenredig hard worden geraakt door de coronacrisis heeft het kabinet besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud per 1 oktober 2020 te verlengen met 3 tijdvakken van 3 maanden.

Wijzigingen voorwaarden NOW 3.0

In het eerste tijdvak van 1 oktober tot en met december 2020 komen bedrijven met een omzetdaling van 20% of meer nog in aanmerking voor steun.

In de volgende twee tijdvakken vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetdaling van minstens 30%.

Belangrijke doelstelling van NOW 3.0 is nog steeds het proberen te behouden van werkgelegenheid. Daarnaast komen er een aantal doelen bij. Het is namelijk belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie.

De financiële steun wordt dan ook stapsgewijs afgebouwd, waarbij voor bedrijven ook ruimte komt om de loonsom te laten dalen (in overeenstemming te brengen met de nieuwe omzetprognoses), zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Hoogte van de subsidie

In tijdvak 1 (oktober 2020 tot en met december 2020) bedraagt de subsidie 80% van de sociale verzekeringsloonsom (sv-loonsom). In dit tijdvak geldt een vrijstellingspercentage van 10% van de sv-loonsom. Dat wil zeggen dat het sv-loon met 10% mag dalen in dat tijdvak, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

In tijdvak 2 (januari 2021 tot en met maart 2021) bedraagt de subsidie 70% van de sv-loonsom en bedraagt de vrijstelling 15%.

In tijdvak 3 (april 2021 tot en met juni 2021) bedraagt de subsidie 60% van de sv-loonsom en bedraagt de vrijstelling 20%.

Voor elk tijdvak kunt u besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook al hebt u geen aanspraak gemaakt op NOW 1.0 of 2.0, u kunt toch gebruik maken van NOW 3.0.

De daling in de loonsom kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd. Bijvoorbeeld door het natuurlijk verloop in het personeelsbestand, tijdelijke contracten niet te verlengen, of door een vrijwillig loonoffer te vragen aan de werknemers. Uiteraard zijn aan dat laatste wel de nodige juridische aspecten verbonden.

De korting die in NOW 2.0 nog wordt toegepast op het moment dat sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt in elk geval losgelaten.

Wat ook nog wijzigt in tijdvak 3 (dus in de periode van april tot en met juni) is dat het maximale dagloon voor de aanvraag wat in NOW 1.0 en 2.0 op 2 keer het max-dagloon werd gesteld (€ 9.538), dat wordt aangepast naar 1 x het max-dagloon.

Aanvraag met terugwerkende kracht

Het UWV streeft ernaar om het aanvraag tijdvak voor NOW 3.0 per 16 november 2020 open te stellen. Er kan dan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (oktober 2020 tot en met december 2020).

Belastingmaatregelen per 1 oktober 2020

De in mei aangekondigde fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis zouden lopen tot 1 oktober. Al lang was duidelijk dat die termijn tot 1 oktober, met fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis, tekort is. Reden voor de overheid om nieuwe maatregelen te treffen ná 1 oktober.

Betalingsregeling

Op basis van de nu bestaande regeling kunt u als ondernemer nog tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Het is niet uitgesloten dat het bedrag dat dan moet worden terugbetaald behoorlijk is opgelopen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Dit houdt in dat u als ondernemer een betalingsregeling krijgt aangeboden waarmee u tot 1 januari 2023 elke maand een vast bedrag gaat terugbetalen.

Mocht de periode van twee jaar te kort zijn dan zal de Belastingdienst samen met u bekijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid.

Uitstel van betaling

Indien u uitstel van betaling heeft aangevraagd en u heeft de aanslagen nog niet (gedeeltelijk) betaald, dan ontvangt u deze maand nog een brief van de Belastingdienst waarin deze werkwijze wordt uitgelegd.

In december volgt een tweede brief van de Belastingdienst met daarin:

  • Een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
  • De voorwaarden van de betalingsregeling
  • Het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 ontvangt u een derde brief met daarin:

  • Een definitief overzicht van uw belastingschuld
  • (Eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Tevens is aangegeven dat de ontwikkeling van het coronavirus scherp in de gaten wordt gehouden. Als dit aanleiding is voor het nemen van nieuwe of verscherpte maatregelen, zal hier opnieuw naar worden gekeken.

Verlaging invorderingsrente verlengd

De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot en met 31 december 2021.
De belastingrente voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting gaat per 1 oktober naar 4%. Dit is bedoeld om een prikkel te geven om op tijd aangifte te doen.

Voor de duidelijkheid:

Invorderingsrente betaalt u vanaf het moment dat de betalingstermijn van een aanslag is verstreken.

Belastingrente betaalt u als de Belastingdienst een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan.
U betaalt géén belastingrente als vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte wordt gedaan en de gegevens uit de aangifte worden ongewijzigd overgenomen door de Belastingdienst. U betaalt ook géén belastingrente als vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag wordt aangevraagd en de Belastingdienst de voorlopige aanslag conform oplegt.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Overige fiscale maatregelen” font_container=”tag:h2|font_size:20px|text_align:left|color:%23000000|line_height:30px” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ook het overgrote deel van de andere belastingmaatregelen die wegens het coronavirus zijn genomen, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021.

Daarnaast behouden werknemers recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.

Scab helpt

Scab staat u graag met advies bij welke van de nieuwe maatregelen op uw bedrijf van toepassing kunnen zijn. Neem daarvoor contact op met Hanneke Arts van afdeling Personeelsadvies en/of Hans Gijsbers van afdeling Fiscaal advies.

Zij zijn bereikbaar via:

Hanneke Arts: via harts@scabadvies.nl of 013-583 38 97
Hans Gijsbers: via hgijsbers@scabadvies.nl of via 013-583 67 62

We staan voor u klaar!