De Code “Reden einde arbeidsovereenkomst” geeft inzicht in de reden van be√ęindiging van de arbeidsovereenkomst. De codes zijn onder meer nodig zodat UWV op een juiste wijze het recht op uitkering van de werknemersverzekeringen kan vaststellen.
De Code “Reden einde arbeidsovereenkomst” moet worden gevuld als sprake is van een arbeidsovereenkomst, waarvan de inkomstenverhouding eindigt. De arbeidsovereenkomst is opgenomen onder de code “Soort inkomstenverhouding” / inkomenscode 11, 13 en 15, in combinatie met code “Aard arbeidsverhouding” 1, 10, 11, 82 of 83.

01           Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd

02           Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV

03           Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever

04 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Be√ęindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever

20           Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer

21           Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)

30           Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

31           Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)

40           Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht

41           Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden

90 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief be√ęindigd

99           Een andere, hiervoor niet genoemde reden

Toelichting op het waardebereik

Code 01 tot en met 04
Hier staan de codes genoemd die betrekking hebben op situaties waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden of de overeenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever is be√ęindigd. Bij be√ęindiging met wederzijds goedvinden zal er in het algemeen een be√ęindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst worden afgesloten. Als het initiatief tot be√ęindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer komt, dan moeten de code 20 gebruikt worden en niet een van de codes 01 tot en met 04.

Code 02
Dit betreft situaties waarin de arbeidsovereenkomst na toestemming van UWV wordt opgezegd om bedrijfseconomische reden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Code 20 en 21
Dit zijn codes die betrekking hebben op situaties waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van een handeling of gedraging van de werknemer.
Code 21 ziet specifiek op ontslag op staande voet.
Code 20 ziet op overige situaties. Hieronder valt de situatie waarin de werknemer zelf ontslag heeft genomen of hij het initiatief tot ontslag heeft genomen. Dit kan bijvoorbeeld een be√ęindiging met wederzijds goedvinden op initiatief van de werknemer zijn of een ontbindingsverzoek van de werknemer bij de rechter. Ook vallen hier andere gedragingen en nalaten van de werknemer onder die hebben geleid tot be√ęindiging van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde ontslag op staande voet. Bij ontslag door de werkgever in deze situaties moet de code 20 worden gebruikt en niet een van de codes 01 tot en met 04.

Code 30 en 31
Dit zijn codes die zien op situaties waarbij de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.
Code 30 ziet op de situatie waarin een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor deze overeenkomst is aangegaan.
Code 31 ziet op de overige situaties waarin de arbeidsovereenkomst zonder opzegging eindigt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake:

 • bij het intreden van een ontbindende voorwaarde;
 • als in de cao is geregeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd; of
 • bij overlijden van de werknemer.

Code 40 en 41
Deze codes zijn specifiek voor uitzendovereenkomsten. Bij uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding geldt als bijzonderheid dat de overeenkomst kan eindigen op verzoek van de inlener door het inroepen van het uitzendbeding. Voor het overige zijn op uitzendovereenkomsten dezelfde be√ęindigingsgronden van toepassing, die ook voor andere arbeidsovereenkomsten gelden.

Code 90
Deze code en code 99 zijn nodig om een sluitende controle in te kunnen richten op het vullen van de code ‚ÄúReden einde arbeidsovereenkomst‚ÄĚ.
Code 90 ziet op situaties waarin de arbeidsovereenkomst doorloopt, maar de ‚ÄúDatum einde inkomstenverhouding‚ÄĚ om administratieve redenen moet worden gevuld met een einddatum (zie onder begrippen: inkomstenverhouding). Bijvoorbeeld is dit het geval als de verzekeringsplicht van de werknemer wijzigt of als de werknemer overgaat naar een andere ADMINISTRATIEVE EENHEID binnen dezelfde INHOUDINGSPLICHTIGE, waardoor er automatisch sprake is van een nieuwe inkomstenverhouding.

Code 99
Code 99 mag alleen worden gebruikt voor situaties waarin geen van de andere codes van toepassing zijn.

Let op!
Als meer dan √©√©n code gelijktijdig van toepassing is, dan vult u de code in die het meest aansluit bij de reden waarom de arbeidsovereenkomst is ge√ęindigd.

Benodigde gegevens bij uitdiensttreding
Bij een uitdiensttreding ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

 • De datum uitdiensttreding (de eerste dag na afloop van de arbeidsovereenkomst)
 • De reden van uitdiensttreding (codering)
 • Een overzicht van uit te betalen vakantiedagen en vakantietoeslag
 • Een overzicht van de eventuele overige bij de eindafrekening te verrekenen emolumenten (bijvoorbeeld een openstaande lening)

Indien van toepassing, berekenen wij de transitievergoeding voor u. Tenzij u de transitievergoeding zelf aan ons doorgeeft. Wij adviseren u echter om onze expertise te gebruiken.

Kostenberekening transitievergoeding
De berekening van de transitievergoeding door Scab is, op een aantal situaties na, kosteloos. In deze gevallen wordt de daadwerkelijk bestede tijd tegen ons uurtarief (√° ‚ā¨ 80) gefactureerd:

 • Indien werknemer ziek is
 • Indien werknemer een oproepkracht is, dan wel er sprake is van variabele uren (tenzij code 01; opzegging door werkgever binnen de proeftijd)
 • Indien er sprake is van meer- en/of onbetaalde uren (tenzij code 01; opzegging door werkgever binnen de proeftijd)
 • Indien er afwijkende emolumenten (IB codes) worden gebruikt
 • Indien niet het gehele werkverleden van uw werknemer bij ons bekend is

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat we de gegevens volledig en tijdig van u dienen te ontvangen voor de verwerking van een uitdiensttreding. Indien gegevens incompleet of onvolledig zijn, kunnen wij de mutatie niet verwerken totdat we alle gegevens hebben ontvangen.

Moment van verwerken eindafrekening
Indien er geen transitievergoeding verschuldigd is, en wij de gegevens tijdig en compleet hebben ontvangen, verzorgen wij de eindafrekening gelijktijdig met de laatste loonverwerking. Indien er wel een transitievergoeding van toepassing is, wordt de eindafrekening in de week na de laatste loonverwerking verzorgd.
Vanzelfsprekend helpen we u graag om uitdiensttreding tijdig en correct te verwerken. Zowel onze loonadministrateurs als arbeidsjuristen (afdeling Personeelsadvies) staan voor u klaar om u te adviseren over de meer complexe uitdiensttredingstrajecten.

Heeft u vragen? Vraag het onze collega’s aan de servicedesk, zij zijn bereikbaar via 013 Р58 33 38 88 of la@scabadvies.nl.