Vanaf 2 maart 2020 gaat de SLIM-regeling van start. Dit is een nieuwe MKB-leersubsidieregeling waarmee het kabinet werkgevers en werknemers stimuleert bij een leven lang leren.

Achtergrond SLIM-regeling

Het ministerie heeft een subsidiepot van € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling). De achtergrond van deze regeling is dat mkb-werkgevers vaak niet voldoende tijd, budget of kennis hebben om werknemers uitgebreid te begeleiden bij hun ontwikkeling.

Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen voor initiatieven die verband houden met leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Onder een mkb-onderneming wordt verstaan: een organisatie waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet maximaal € 50 miljoen is of waarvan het jaarlijkse balanstotaal maximaal € 43 miljoen is.

Vier soorten activiteiten

Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:

  • Het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers in de organisatie;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij ontwikkel- of invoeringsplannen, waardoor werknemers worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk aan: het oprichten van een bedrijfsschool en het ontwikkelen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers;
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor mbo-beroepsopleidingen in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
Openstelling subsidieaanvraag

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin door mkb-ondernemingen subsidie kan worden aangevraagd:

  • 2 maart vanaf 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur;
  • 1 september vanaf 9:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.

Let wel, bij overvraging van het budget, wordt een loting toegepast.

Subsidieregeling praktijkleren blijft bestaan

Naast de SLIM-regeling kennen we onder andere de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding van studenten en leerlingen (waaronder mbo-bbl leerlingen, maar ook andere onderwijs categorieën) en staat nog tot 2023 open.

Vanaf begin juni 2020 tot medio september 2020 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor studiejaar 2019/2020. Zodra de exacte voorwaarden voor het nieuwe studiejaar bekend zijn, brengen we u daarvan uiteraard op de hoogte.

Subsidie aanvragen?

Wilt u de mogelijkheden voor subsidie verder verkennen of wilt u graag ondersteuning bij uw subsidieaanvraag? Neem dan gerust contact op met de arbeidsjuristen van Scab via 013 – 583 38 95 of per e-mail via personeelsadvies@scabadvies.nl. Zij staan u graag te woord.