Waar we een half jaar geleden nog hoopten dat we rond deze tijd weer enigszins normaal zouden kunnen leven, leert de realiteit ons anders.

De huidige lockdown duurt voort met alle gevolgen van dien. Voor de bedrijven in de bouw zijn de gevolgen zeer uiteenlopend te noemen. Sommige bedrijven kunnen profiteren van het feit dat er massaal thuis wordt geklust, maar in het algemeen wordt er toch wel een krimp in de omzet ervaren. Ook de voorspellingen voor de toekomst zijn niet denderend te noemen.

Het kabinet heeft 21 januari diverse extra maatregelen genomen om de crisis te bestrijden, waarbij het de doelstelling is om banen en bedrijvigheid zoveel mogelijk te behouden. Deze maatregelen worden nu verruimd en uitgebreid. Een aantal van deze wijzigingen zullen we hieronder nader bespreken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De doelgroep wordt uitgebreid, maar ook het vergoedingspercentage TVL wordt verhoogd.

Als je een omzetverlies ervaart van meer dan 30% dan kun je als mkb-er in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten. Deze wordt telkens per 3 maanden aangevraagd. Tot 29 januari 2021 kun je nog TVL aanvragen voor Q4 van 2020. Of je hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog de tegemoetkoming gaat zijn, kun je checken via het invoeren van je SBI-code op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool

Je bedrijf moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de KvK. De SBI-code die hoort bij je hoofdactiviteit in het Handelsregister van de KvK op 15 maart 2020 telt. De vaste lasten moeten minimaal € 3.000,- bedragen en je moet een omzetverlies hebben van 30% of meer.

Voor de aanvraag TVL voor Q1 en Q2 van 2021 wordt de doelgroep uitgebreid naar bedrijven met meer dan 250 werknemers (de zogenaamde niet-mkb’ers). De minimumsubsidie wordt verhoogd naar € 1.500,- en de maximumsubsidie wordt verhoogd tot € 330.000,-.

De aanvraag TVL voor Q1 zal waarschijnlijk vanaf begin februari 2021 gedaan kunnen gaan worden.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Hoewel in eerste instantie werd aangekondigd dat het huidige steunpakket een bepaalde afbouw zou gaan kennen, heeft het kabinet, gezien de huidige situatie besloten om die afbouw los te laten.

De voorwaarden om voor NOW in aanmerking te komen blijven onveranderd aan de voorwaarden die gelden om voor NOW 3.0 (eerste tranche) in aanmerking te komen. Dat wil zeggen dat je in aanmerking kunt komen voor NOW 3.0 tweede tranche, als je een omzetverlies van 20% of meer verwacht. Het vergoedingspercentage blijft 85% van de sv-loonsom (bij een omzetverlies van 100%). Ook blijft er een vergoeding mogelijk van de hogere lonen, namelijk tot tweemaal het maximum dagloon.

Daarbij blijft ook gelden, dat de loonsomvrijstelling, maximaal 10% blijft. Dat wil zeggen dat je loonsom maximaal 10% lager mag uitvallen, zonder dat het gevolgen heeft voor de hoogte van je subsidie.

Uitstel van betaling belastingschulden

Het uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat je uiterlijk tot 1 juli 2021 uitstel van betaling kunt aanvragen of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunt aanvragen.

Als je na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag doet betekent dit dat je tot 1 juli 2021 de nieuw opkomende betalingsverplichtingen niet hoeft te voldoen. Als je al eerder een aanvraag voor drie maanden had ingediend betekent dit dat je alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 kunt vragen. Het is belangrijk dat je, als je ná deze drie maanden uitstel niet aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, zélf om verlenging vraagt. Doe je dit niet, dan loop je het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin je jouw schuld in 36 maanden kunt aflossen. Als je eerder dit jaar al verlenging hebt gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

De betalingsregeling, waarbij in 36 maanden de belastingschuld moet worden terugbetaald, zou oorspronkelijk op 1 juli 2021 aanvangen. Dit is nu opgeschoven naar 1 oktober 2021.

Urencriterium

Voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting geldt dat ze aanspraak kunnen maken op verschillende ondernemersfaciliteiten mits voldaan wordt aan het urencriterium. Dit houdt in dat per kalenderjaar tenminste 1.225 uur moet worden besteed aan de onderneming.

Voor 2020 was dit al versoepeld. Voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 mag er van worden uitgegaan dat je ten minste 24 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Voor 2021 geldt deze versoepeling van tenminste 24 uur per week voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Gebruikelijk loon directeuren-grootaandeelhouders (dga)

Voor 2020 was al een regeling ingevoerd waarbij de dga zijn loon kon verlagen in verhouding tot de omzetdaling in 2020, vergeleken met die van 2019. Daarbij werd de omzet van de eerste 4 maanden van 2020 vergeleken met de omzet van de eerste vier maanden van 2019.

Deze regeling wordt voor 2021 voortgezet waarbij de dga, die te maken krijgt met een omzetdaling, van een lager gebruikelijk loon mag uitgaan. Ten opzichte van de maatregel voor 2020 zal de maatregel voor 2021 op de volgende twee punten worden aangepast:
1. In de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019.
2. De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

Werkkostenregeling (wkr)

Voor de wkr heeft het kabinet besloten dat, net als in 2020, de vrije ruimte ook in 2021 wordt verruimd. Voor 2021 wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000,00 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit levert je net als in 2020 een extra vrije ruimte op van maximaal € 5.200,00. Het percentage boven een loonsom van € 400.000,00 wordt niet verhoogd en blijft 1,18%. Het staat werkgevers vrij om zelf te bepalen waaraan ze de vrije ruimte besteden.

De vaste onkostenvergoedingen en thuiswerken

In eerdere mailingen hebben wij je geïnformeerd over de vaste reiskostenvergoeding. In december 2020 is door het kabinet aangegeven dat je de vaste reiskostenvergoeding mag blijven doorbetalen tot 1 april 2021 ook al wordt door je werknemer geen reiskosten gemaakt. De enige voorwaarde hieraan is en blijft dat je de vergoeding al voor 13 maart 2020 aan je werknemer hebt toegekend.

De overheid is zich ervan bewust dat nu en in de toekomst er meer thuis zal worden gewerkt. In de brief van 21 januari jl. heeft zij aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken voor aanvullende regelingen waarbij werkgevers een onbelaste thuiswerkvergoeding kunnen verstrekken. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij je direct.

Overige fiscale maatregelen

Overige fiscale maatregelen die in 2020 waren getroffen zouden op 31 maart 2021 aflopen. Deze termijn is verlengd tot en met 30 juni 2021. Denk daarbij onder andere aan de administratieve verplichtingen rondom loonheffingen, een aantal btw-maatregelen en het behoud van hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters die met hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze zijn overeengekomen.

Tot slot
Het coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving en dus ook op je bedrijfsvoering. Geld is niet het enige probleem waar je tegenaan kunt lopen. Ook je personeel, vaak de motor van je bedrijf, heeft op allerlei manieren te maken met de gevolgen van het coronavirus. Scab helpt. Niet alleen bij de bovenstaande onderwerpen, maar ook met vraagstukken over loondoorbetaling, ziekte, ontslag etc. etc.

Bel of mail ons gerust als je vragen hebt. Hieronder enkele telefoonnummers van onze adviseurs bij wie je met je vragen terecht kunt.

Dhr. Edwin van de Grift voor vragen over loongerelateerde zaken 013-5833881 evdgrift@scabadvies.nl

Mw. Mr. Hanneke Arts – van den Broek voor vragen over NOW en personeelszaken 013-5833897 harts@scabadvies.nl