Scab 50 jaar

Actievoorwaarden Posteractie ‘Ga samen met Scab op de foto’

Winactie Samen met Scab op de foto

Leuk dat je meedoet met de posteractie ‘Ga samen met Scab op de foto’

Graag brengen we hieronder de geldende actievoorwaarden voor deze actie bij je onder de aandacht.

Actievoorwaarden posteractie
Gepubliceerd op 28 februari 2023

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Posteractie in het algemeen scabblad (verder te noemen: de “Actie”) van Scab Accountants & Adviseurs BV (verder te noemen: “de Organisator(en)”) Scab Accountants & Adviseurs BV is gevestigd aan de Dr. Hub van Doorneweg 161, 5026 RC, te Tilburg.

 1. Scab is een gedeponeerde merknaam.
 2. De Actie heeft als doel relaties van Scab de kans te geven middels het inzenden van een foto hun band met Scab kenbaar te maken en hiermee een bezoek aan een architectuur tentoonstelling te winnen.
 3. De Actie loopt van 28-02-2023 tot en met 07-04-2023.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
 6. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een foto van de actieposter met daarop zichtbaar de naam/logo van het bedrijf insturen naar posteractie@scabadvies.nl en daarbij de noodzakelijke gegevens (naam en contactgegevens) opgeven binnen de Actieperiode. Inzendingen op een ander mailadres worden niet in behandeling genomen.
 7. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 8. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor relaties van Organisator, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Elke entiteit welke in de actieperiode bij Organisator een relatienummer heeft wordt als relatie beschouwd. Bij inzending van meerdere foto’s per relatie zal één foto per relatienummer worden meegenomen in de trekking.
 9. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien.
 10. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
 11. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt Scab Accountants & Adviseurs B.V. de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer toe te sturen. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie (en deelname daarvan) te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 3 maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 12. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 07-04-2023 de foto met daarop zichtbaar de actieposter en het naam/logo van het bedrijf te mailen naar posteractie@scabadvies.nl .
 13. Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer ingezonden foto gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto door Organisator. Voor wat betreft de verdere exploitatie van de winnende foto verleent de deelnemende winnaar Scab Accountants & Adviseurs hierbij daartoe een onbeperkte licentie.
 14. Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van de ingezonden foto voor promotionele doeleinden op social media kanalen van Organisator.
 15. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 16. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.
 17. De volledig verzorgde dag bij het museum voor architectuur (Het Nieuwe Instuut) betreft 50 entreekaarten, rondleiding en verzorgde ontvangst ter waarde van EUR 3.000,- . De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld. Mocht binnen Het Nieuwe Instituut geen architectuur expositie zijn dan kan in overleg met winnaar door Organisator een andere expositie of tentoonstelling worden aangeboden. Dit alternatief heeft minimaal dezelfde waarde als het bezoek aan Het Nieuwe Instituut.
 18. De winnaar wordt door middel van een onafhankelijke trekking bepaald. De trekkingsdatum is 18-04-2023 om 11:00u op het kantoor van de Organisator. Deze trekking is openbaar en toegankelijk voor deelnemers. Met de winnaar wordt contact opgenomen via e-mail voor de levering van de prijs.
 19. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 20. De winnaar wordt op 20-04-2023 bekendgemaakt.
 21. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
 22. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 23. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 24. De Organisator, noch eventueel ingeschakelde derde, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 25. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 26. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze actiewebsite en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 27. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar marketing@scabadvies.nl.
 28. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 29. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Breda worden voorgelegd