Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Fiscaal
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd. De wijziging moet misbruik van adresgegevens uit
Read More
Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Fiscaal
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te houden. Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2 van de
Read More
Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Fiscaal
Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is onderdeel van het steun- en herstelpakket. Hoewel het aantal Tozo-gerechtigden is
Read More
Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Fiscaal
De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor toepassing van de regeling moet de schenker het ondernemingsvermogen ten
Read More

De regeling van de diplomabonus uit de cao Bouw & Infra is rond

Actueel Personeelsadvies
De cao-partijen hebben in de meest recente cao-onderhandelingen een akkoord bereikt over een diplomabonus. Hiermee hopen zij dat studenten bbl2,...
Read More
Junior adviseur P&O

Junior adviseur P&O

Vacatures
Read More
Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste versie van het besluit bevat een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor de regeling van belastinguitstel voor de periode van 1 oktober 2021
Read More
Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Fiscaal
De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen met het eerder aan de Tweede Kamer toegestuurde concept. De maximum uurprijzen zijn als volgt
Read More
Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Fiscaal
Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van de stimulering verschuift van de zakelijke naar de particuliere markt. Voor de zakelijke markt geldt dat de
Read More
Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Fiscaal Loonadministratie
De afspraken met België over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Ook de afspraken over thuiswerkende grensarbeiders met Duitsland zijn verlengd tot en
Read More
Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Fiscaal
Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de wenselijkheid en vormgeving van een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting. De uitkomst van dit
Read More
Scab Loonadministratie is NIRPA gecertificeerd

Scab Loonadministratie is NIRPA gecertificeerd

Algemeen Loonadministratie
Scab Accountants en Adviseurs heeft via een collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals zich bij NIRPA aangesloten. Hiermee zet Scab opnieuw...
Read More
Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Fiscaal
De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare rechten jegens de onderneming prijsgeven, worden aangemerkt als kwijtscheldingswinst. De kwijtscheldingswinst is vrijgesteld van inkomsten- of
Read More
Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Fiscaal
Aan de generieke steunregelingen in verband met de coronamaatregelen (NOW, TVL, Tozo, TONK en enkele fiscale maatregelen) komt per 1 oktober 2021 een einde. Voor enkele sectoren, waaronder nachtclubs en discotheken, gelden in ieder geval tot november
Read More
Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

Fiscaal
In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor zakelijke, sport- en publieksevenementen. De regeling compenseert organisatoren voor gemaakte kosten. Deze regeling loopt door tot het einde van
Read More
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

Fiscaal
De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het betaalde
Read More
Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

Fiscaal
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoningregeling bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners en bij overlijden van
Read More
Bijtelling emissievrije auto

Bijtelling emissievrije auto

Fiscaal Loonadministratie
De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022 bedraagt de verlaagde bijtelling 16%. Het deel van de catalogusprijs waarover de verlaging wordt toegepast voor
Read More
Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Fiscaal Loonadministratie
Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling van de gebruikelijkloonregeling zou vervallen per 1 januari 2022. De
Read More
Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Fiscaal Loonadministratie
Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. Het betreft de kosten van extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Voor de
Read More
Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Fiscaal
Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden uitgeoefend, dus op het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Voorgesteld wordt om de belastingheffing in beginsel te
Read More
Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Fiscaal Loonadministratie
Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal punten aan te passen. Ten eerste wordt de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek vereenvoudigd. In dat kader wordt voorgesteld om vanaf
Read More
Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Fiscaal
De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de subsidiepercentages van de MIA omhoog. Deze gaan van 13,5, 27 en 36 naar respectievelijk 27, 36 en 45.
Read More
Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

Fiscaal
De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen waarbij ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in verschillende lidstaten van de EU kunnen aangeven en voldoen in één lidstaat. Het gaat om de niet-Unieregeling, de
Read More
Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

Fiscaal
Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning als gevolg van een terugkoop van een natuurlijk persoon ter uitvoering van een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere
Read More
Aanpassingen bpm

Aanpassingen bpm

Fiscaal
De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en voor plug-in hybrides gelden aparte tarieven. Voor emissievrije auto’s geldt een bpm-vrijstelling tot en met 2024. Wanneer de gemiddelde
Read More
Verlaging tarief verhuurderheffing

Verlaging tarief verhuurderheffing

Fiscaal
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in de sociale sector in 2021 geen huurverhoging mag worden toegepast. Woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders worden daarvoor enigermate gecompenseerd door
Read More

VRAAG UITERLIJK 31 OKTOBER 2021 DE DEFINITIEVE NOW 1.0 AAN

Accountancy Actueel Personeelsadvies
In de afgelopen periode hebben bedrijven gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. In eerste instantie wordt er een voorschot verstrekt....
Read More
Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Fiscaal
Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn Kamervragen gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 op
Read More
Levering slooppand of bouwterrein?

Levering slooppand of bouwterrein?

Fiscaal
De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de levering van een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaar na
Read More
Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Fiscaal
Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting geldt een auto als een nieuwe auto wanneer deze niet langer dan zes maanden geleden voor het eerst
Read More
Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Fiscaal
Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom. Iedere inbreuk door een staat op het ongestoorde genot van eigendom moet in overeenstemming zijn met het
Read More
Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Fiscaal
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een onderneming of voor het behalen van resultaat uit werkzaamheden. De opbrengst van de
Read More

Nieuwe Cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard – onze tips, handig!

Personeelsadvies
Een nieuwe cao Bouw & Infra voor twee jaar Op 11 mei bereikten de cao-partijen Bouw & Infra al overeenstemming...
Read More
Administratief medewerker

Administratief medewerker

Vacatures
Read More
Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

Fiscaal
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor het jaar 2021 leeg is. Het budget voor 2021 bedroeg € 13,5
Read More
Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Fiscaal
De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting. Om de vrijstelling van toepassing te
Read More
Terugvragen buitenlandse btw

Terugvragen buitenlandse btw

Fiscaal
Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2020 moet vóór 1 oktober 2021 zijn ingediend. Dat kan via de website
Read More
Einde generieke steun coronacrisis

Einde generieke steun coronacrisis

Fiscaal
Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om de regelingen NOW, TVL, Tozo en TONK en om een aantal fiscale maatregelen. Garantieregelingen Niet alle maatregelen worden
Read More

Nieuwe cao Bouw & Infra 2021-2022

Actueel
De afspraken van het onderhandelingsresultaat van 11 mei 2021 zijn opgenomen in een nieuwe versie van de cao Bouw &...
Read More
Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Fiscaal
Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het is niet toegestaan om een deel van (mogelijke) toekomstige winst, dat op zakelijke gronden wordt
Read More
Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Fiscaal Loonadministratie
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. De dienstbetrekking hoeft niet een eigen dienstbetrekking van de genieter te zijn. Voor de vraag of een uitkering loon vormt, moet er
Read More
Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

Fiscaal
De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag wordt door de inspecteur aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag. De mogelijkheid van
Read More
Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

Fiscaal
De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van de aanwijzing massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2017 en 2018 behandeld. Volgens de rechtbank is het box 3-stelsel in deze jaren in strijd met het
Read More
Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Fiscaal
In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen verstrijkt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor inkomens- en
Read More
Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Fiscaal
Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere ondernemers voor de levering van goederen en het verrichten van diensten in aftrek brengen. De aftrek is beperkt tot het gebruik van de afgenomen goederen en diensten
Read More
Assistent accountant controlepraktijk

Assistent accountant controlepraktijk

Vacatures
Read More
Controleleider

Controleleider

Vacatures
Read More

Aanvragen NOW 6e tranche

Actueel Personeelsadvies
Voor de zesde keer kan er een NOW subsidie worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van...
Read More

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 1 juli 2021 in werking getreden

Actueel
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Hierdoor zijn de regels voor...
Read More
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Fiscaal
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, te betrekken in de heffing van inkomstenbelasting.
Read More
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Fiscaal
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zo geldt een vrijstelling wanneer een gezamenlijk verkregen
Read More
Steunmaatregel varend erfgoed

Steunmaatregel varend erfgoed

Fiscaal
Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling is een aanvulling op de TVL en betreft de voor de bruine vloot
Read More

Teruggaaf Energiebelasting

Actueel
Onder bepaalde voorwaarden kan energiebelasting worden teruggevraagd. Deze teruggaaf kan oplopen tot honderden euro’s per jaar en kan met een...
Read More
Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke giften worden gesteld. Bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen
Read More
Wijziging Leidraad Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

Fiscaal
Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat
Read More

Tips voor de aankomende vakantieperiode

Personeelsadvies
Rondom de vakantieperiode krijgt de afdeling Personeelsadvies veel vragen: hoe dient een werknemer vakantie aan te vragen, hoe moeten we...
Read More

Vraag op tijd de Subsidie Praktijkleren aan!

Personeelsadvies
Heb je momenteel een (of meer) BBL-leerling(en) in dienst of begeleid je een (of meer) stagiair(es), dan kan je onder...
Read More
Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Fiscaal
Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op vergoeding van immateriële schade. Voor de fase van bezwaar tot en met beroep bij de rechtbank geldt een
Read More
Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Fiscaal
De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn de kosten die samenhangen met de financiering van de eigen woning,
Read More
Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Loonadministratie
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 aangepast. Algemene
Read More
Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Loonadministratie
Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum kunnen belastingplichtigen nog uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden die tot 1 juli 2021 zijn ontstaan. Schulden na 1 juli 2021
Read More
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Fiscaal
Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde achterwaartse
Read More
Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Fiscaal
Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in werking getreden in afwachting van de Subsidieregeling STAP-budget. De Subsidieregeling STAP-budget zal zo spoedig
Read More
Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Fiscaal
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend. Daarin wordt geregeld dat bij de bepaling van het bedrag aan schulden
Read More

Aanvragen NOW 5e tranche (Reminder)

Personeelsadvies
Voor de vijfde keer kunnen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden,...
Read More
Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Loonadministratie
In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de term jeugd-lage inkomensvoordeel of jeugd-LIV.
Read More
Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Loonadministratie
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het aantrekkelijker te maken om aandelenoptierechten als loon te
Read More
Assistent accountant samenstelpraktijk

Assistent accountant samenstelpraktijk

Vacatures
Read More

Verplicht genietingsmoment levensloop in november 2021 kan voor extra kosten zorgen

Personeelsadvies
In 2006 is door de toenmalige regering de levensloopregeling in het leven geroepen. Werknemers konden destijds fiscaal vriendelijk sparen om...
Read More
BIK vervalt met terugwerkende kracht

BIK vervalt met terugwerkende kracht

Fiscaal
De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van
Read More
Loonadministrateur (AFAS)

Loonadministrateur (AFAS)

Vacatures
Read More
Fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021

Fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021

Fiscaal
Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021
Read More
Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Fiscaal
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar. Het kind moet in het kalenderjaar waarop de IACK
Read More

Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra 2021/2022

Actueel
In het onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2021/2022 zijn o.a. twee loonsverhoging opgenomen, te weten; 1,50% per 1 augustus (loonperiode...
Read More

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Fiscaal
Voor milieuvriendelijke investeringen kun je in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een milieuvriendelijke investering...
Read More
Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Fiscaal
Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld. Wanneer een ondernemer meerdere prestaties verricht voor een afnemer worden de prestaties als één enkele prestatie beschouwd wanneer
Read More
Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

Fiscaal
De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden geen schenking voordoet. Dat betekent dat geen schenkbelasting verschuldigd is. In het arrest overwoog de Hoge
Read More

Onderhandelingsakkoord cao Bouw & Infra

Actueel
Cao-partijen bereiken voorlopig onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Bouw & Infra. Onder andere is een voorlopig akkoord bereikt over een...
Read More
Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Personeelsadvies
Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag op staande voet en de dringende reden
Read More
Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Personeelsadvies
De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden. Gedurende het subsidietijdvak kan de werkgever een aanvraag indienen voor NOW voor dat
Read More
Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Fiscaal
De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze keuzemogelijkheid geldt voor het totaal aan inkomsten in box 3 en niet voor de afzonderlijke
Read More
Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Loonadministratie
Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een uitkeringsgerechtigde werknemer. De aanvraag voor een doelgroepverklaring moet door de
Read More
Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Fiscaal
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart tariefgroep l van toepassing op verkrijgingen van afstammelingen in de rechte lijn. De Hoge
Read More
Eigen woning in het buitenland

Eigen woning in het buitenland

Fiscaal
Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling vervangen door een bepaling waarin onderscheid wordt gemaakt tussen kwalificerende en
Read More
Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Fiscaal
In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig kind beide ouders verliest en vanwege fiscale verplichtingen gedwongen wordt om de geËrfde ouderlijke
Read More

Scab neemt de loonadministratie activiteiten van Kraan over

Actueel
Scab neemt per direct de loonadministratie activiteiten van Kraan over. Met deze overname verstevigen wij onze positie als grootste loonverwerker...
Read More
Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Fiscaal
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege het destijds bescheiden forfaitaire rendement van 4% en het tarief van
Read More
Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Fiscaal
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer ten
Read More

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Fiscaal
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioenakkoord is met de sociale partners afgesproken dat er een verplichte
Read More
Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Fiscaal
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn van toepassing op betaalpauzes voor rente en aflossing van
Read More

Wijzigingen in de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland (SAG) 2016 – 2021

Actueel
Op 25 maart 2021 zijn diverse wijzigingen in de CAO en de Uitvoeringsregeling algemeen verbindend verklaard. De werkgeversvereniging Koninklijke Vereniging...
Read More

Wijzigingen in de cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER) – 2021-2025

Actueel
Wijzigingen in de cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER) - 2021-2025   Op 26 maart 2021 is een...
Read More
Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Fiscaal
De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat heeft de staatssecretaris van FinanciËn bekend gemaakt in antwoord op Kamervragen. Voorwaarde is dat
Read More
Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Fiscaal
De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon bedroeg in de jaren 2018 en 2019 in beginsel € 45.000 per jaar, tenzij aannemelijk is dat in het
Read More

Aanvragen eigenrisicodragerschap ZW en WGA vóór 1 april 2021

Actueel Personeelsadvies
Read More
“Loonadministratie via portal: alles bij de hand”

“Loonadministratie via portal: alles bij de hand”

klanten vertellen
Read More
“Kennis van opleidingsbedrijven doorslaggevend”

“Kennis van opleidingsbedrijven doorslaggevend”

klanten vertellen
Read More
“Heldere prijsstelling en informele sfeer”

“Heldere prijsstelling en informele sfeer”

klanten vertellen
Read More
“Compleet ontzorgd”

“Compleet ontzorgd”

klanten vertellen
Read More
“Professionele hulp met de nodige ervaring”

“Professionele hulp met de nodige ervaring”

klanten vertellen
Read More
“Verwachtingen waargemaakt”

“Verwachtingen waargemaakt”

klanten vertellen
Read More
“Goede prijs-kwaliteit en prima informatie”

“Goede prijs-kwaliteit en prima informatie”

klanten vertellen
Stephan Daverveld, Cornelissen Aannemingsbedrijf BV “We zijn al ruim 25 jaar klant. Het was voor ons een logische keuze: SCAB...
Read More

Aanvraag definitieve tegemoetkoming NOW 2.0

Actueel
Read More
Verlenging uitstel van belastingbetaling

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Fiscaal
Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Langer uitstel van betaling is mogelijk als de ondernemer aan bepaalde
Read More
Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Fiscaal
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Als dat tot gevolg heeft dat te weinig belasting wordt geheven, staat daarop een
Read More

Geen reden voor afwaardering op dga

Fiscaal
De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Volgens goed koopmansgebruik worden vorderingen...
Read More

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Fiscaal
De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in Nederland...
Read More

Onderhandelingen cao Bouw & Infra

Actueel
Read More

Toelichting corona bij naheffingsaanslagen

Actueel
Read More
Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Fiscaal
Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een bron van inkomen ten grondslag ligt. Volgens vaste jurisprudentie is een bron van inkomen aanwezig als is voldaan aan drie voorwaarden. Deze
Read More
Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Fiscaal
Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar tot de dag waarop de aanslag invorderbaar is. Er wordt geen belastingrente berekend als de
Read More

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Actueel
Read More

Overzicht aanvraagtermijnen diverse NOW-regelingen

Actueel
Read More
Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Fiscaal
De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage tarief van 9% van toepassing is. Elektronische diensten
Read More
Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Fiscaal
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000
Read More

Verlenging aanvraagtermijn NOW 1.0

Actueel Corona update
Read More

Eenmalige uitkering & loonsverhoging cao Metaal & Techniek

Actueel
Read More

Einde vorstperiode in zicht – check Weerverlet.nl

Actueel
Read More

Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer

Actueel
Read More
Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Loonadministratie
Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het pensioenakkoord bevat afspraken over duurzame inzetbaarheid. Die
Read More
Drempelvrijstelling RVU

Drempelvrijstelling RVU

Loonadministratie
Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling
Read More

Melding onwerkbaar weer – bericht UWV

Actueel
Read More

Regeling onwerkbaar weer

Actueel
Read More
Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Corona update
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft de eerder aangekondigde verlenging van de goedkeuring voor het ongewijzigd doorlopen van een vaste reiskostenvergoeding tot 1 april 2021,
Read More
Vooruitbetaalde rente eigen woning

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Inkomstenbelasting
De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze rente is aftrekbaar op het tijdstip waarop de rente is betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend geworden. Aan de vraag naar het
Read More
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomstenbelasting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor de belastingplichtige op wiens adres in een
Read More
Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Fiscaal
Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot overdracht van een lichamelijke zaak waardoor de wederpartij feitelijk als eigenaar over die zaak kan
Read More

Uitbreiding en Aanpassing Economisch steun- en herstelpakket

Actueel
Read More

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Toeslagen
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling
Read More

Pilot webmodule DBA gestart

Loonadministratie
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat deze in een
Read More

Loonkostenbesparing en flinke nettoloonstijging voor de Bouw!

Loonadministratie Personeelsadvies
Voor 2021 is een aantal aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen gecommuniceerd. Inmiddels heeft Scab, de grootste loonverwerking in de bouw, deze wijzigingen in haar software verwerkt en kunnen we concreet zeggen:
Read More

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Fiscaal
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de WOZ-waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.110.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van
Read More

Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra

Loonadministratie Loonkostenontwikkeling
Voor 2021 is een aantal aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen gecommuniceerd. Inmiddels hebben wij deze wijzigingen in onze...
Read More
(Senior) Loonadministrateur

(Senior) Loonadministrateur

Vacatures
Read More

Milieulijst 2021 vastgesteld.

Fiscaal
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de
Read More

Energielijst 2021 vastgesteld

Fiscaal
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).
Read More

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Loonadministratie
Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met terugwerkende kracht ook bij vaste contracten als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft
Read More

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering voor het jaar 2026 bekendgemaakt. Volgens raming van het CBS bedraagt de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2026
Read More

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

Fiscaal Loonadministratie
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle betreffende de BIK. De wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2021 en Eenmalige huurverlaging waren al eerder door de Eerste Kamer
Read More

NOW 3.1 AANVRAGEN? HET KAN TOT EN MET 27 DECEMBER 2020

Algemeen
De harde lockdown is een feit. Dat betekent dat perspectieven veranderen, ook voor ondernemers. De overheid heeft daarom besloten om...
Read More

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

Fiscaal
De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat...
Read More

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Loonadministratie
Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen herzien. De minister van Sociale Zaken...
Read More

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Fiscaal
Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten gebruikt voor andere dan belaste prestaties dan
Read More

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

Loonadministratie
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de...
Read More

Looncriteria 2021 kennismigranten

Loonadministratie
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De...
Read More
Facturen Scab voortaan handig online beschikbaar via Payt

Facturen Scab voortaan handig online beschikbaar via Payt

Kantoornieuws
Met ingang van december 2020 is Scab overgegaan op facturatie via Payt. Voortaan beschikt u, met één klik, over alle,...
Read More
Scab Premiumpakket: extra dienstverlening voor een vaste prijs

Scab Premiumpakket: extra dienstverlening voor een vaste prijs

Kantoornieuws
Per januari 2021 lanceert Scab het Premiumpakket voor haar loonklanten. Dit pakket bevat extra dienstverlening op de loonverwerking voor een...
Read More

Doorlopende vaste (reis)kostenvergoedingen vanaf 1 januari 2021

Algemeen Loonadministratie
Read More

AANVRAGEN NOW 3.1? DAT KAN TOT EN MET 13 DECEMBER 2020

Actueel
Wilt u gebruik maken van de ondersteuningsmaatregelen in het kader van de NOW 3.0, dan wijzen wij erop dat u...
Read More

Activeren wachtwoord inlog Personeel & Salaris

Algemeen
Recent ontving u van Scab een bericht waarin wij u informeerden over de nieuwe wijze van inloggen op onze online...
Read More

Premies Zorgverzekeringswet 2021

Loonadministratie
De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over...
Read More

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

Fiscaal
De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning...
Read More

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

Fiscaal Loonadministratie
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden drie maatregelen uit...
Read More

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Accountancy
De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer...
Read More

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

Fiscaal
In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën...
Read More

Bouw & Infra 2020 algemeenverbindendverklaard

Personeelsadvies
De bepalingen van de cao Bouw & Infra 2020 zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeenverbindendverklaard op...
Read More

Goedkeurend besluit 30%-regeling

Loonadministratie
Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling gepubliceerd....
Read More

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), het...
Read More

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

Fiscaal
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie-...
Read More

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

Kantoornieuws
Vanwege het feit dat het UWV een behoorlijke werkdruk ervaart in het kader van alle steunmaatregelen, heeft de minister besloten...
Read More

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar...
Read More

Bijtelling privégebruik auto

Fiscaal Loonadministratie
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan....
Read More

Bijtelling privégebruik fiets

Fiscaal Loonadministratie
Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Sinds 2020 geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde van de
Read More

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Fiscaal
De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd...
Read More

Investeringsaftrek

Fiscaal
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van € 58.238 28% van het investeringsbedrag. Het...
Read More

Voorkom belastingrente

Fiscaal
Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar...
Read More

Het salaris van de dga

Fiscaal Loonadministratie
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de volgende bedragen aan salaris te ontvangen: 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste salaris van de
Read More

Dividend voor de dga

Fiscaal
Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging hangt samen met de...
Read More

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

Fiscaal
Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen....
Read More

Beperk belastingheffing in box 3

Fiscaal
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als...
Read More

Betaal hypotheekrente vooruit

Fiscaal
Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020, kan het aantrekkelijk...
Read More

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

Personeelsadvies
Vanwege het feit dat het UWV een behoorlijke werkdruk ervaart in het kader van alle steunmaatregelen, heeft de minister besloten...
Read More

Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

Fiscaal
De staatssecretarissen van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst...
Read More

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de...
Read More

Uitzendregeling eigen woning

Fiscaal
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen...
Read More

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021...
Read More

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

Fiscaal
In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de belastingheffing in box 3 in de...
Read More

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Loonadministratie
Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar...
Read More
De ins en outs van de Zwaar-werkregeling zijn bekend

De ins en outs van de Zwaar-werkregeling zijn bekend

Personeelsadvies
Zoals u van ons gewend bent, houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche. Een...
Read More
Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Fiscaal
Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om...
Read More
Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

Fiscaal
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt....
Read More
Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde van de totstandkoming van dit besluit was...
Read More

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat een...
Read More

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Fiscaal
Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De contouren...
Read More
Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Fiscaal
Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden....
Read More
Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra

Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra

Loonadministratie Loonkostenontwikkeling
De cao Bouw & Infra liep af op 31 december 2019. Per 1 januari heeft dus geen (collectieve) loonsverhoging plaatsgevonden....
Read More

Tijdelijke verhuur tuinhuis

Fiscaal
De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in...
Read More

WBSO in 2021

Fiscaal
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor...
Read More

Baangerelateerde investeringskorting

Fiscaal
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de contouren van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geschetst....
Read More

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

Fiscaal
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in verband met...
Read More

Belastingplan 2021: een overzicht

Belastingplan
Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt...
Read More

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Belastingplan
Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één...
Read More

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Belastingplan
Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en...
Read More

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Belastingplan
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per...
Read More

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Belastingplan
Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus,...
Read More

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Belastingplan
Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om...
Read More

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Belastingplan
Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld...
Read More

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Belastingplan
Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze...
Read More

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Belastingplan
Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere...
Read More

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Fiscaal
Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land...
Read More

NOW 3.0 & belastingmaatregelen na 1 oktober 2020

Corona update Fiscaal Personeelsadvies
In dit artikel informeert Scab u over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3.0 en de belastingmaatregelen die per 1...
Read More

Scab informeert je over de cao Bouw & Infra 2020

Actueel
Read More
Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Fiscaal Omzetbelasting
In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van...
Read More

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

Accountancy
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde doelgroep...
Read More
Ondersteuning nodig bij de compensatieregeling transitievergoeding? – Deadline nadert!

Ondersteuning nodig bij de compensatieregeling transitievergoeding? – Deadline nadert!

Actueel
Heeft u de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid volledig betaald voor 1 april 2020 ? Dan kunt u uw aanvraag doen...
Read More

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

Fiscaal Inkomstenbelasting
De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale...
Read More

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

Fiscaal
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen...
Read More
Stageregeling Bouw 2020-2021

Stageregeling Bouw 2020-2021

Kantoornieuws
Voor het studiejaar 2020-2021 heeft Bouwend Nederland, op advies van de Commissie Stages in de bouw, richtlijnen opgesteld voor stagiaires....
Read More
Stageregeling Bouw 2020-2021

Stageregeling Bouw 2020-2021

Loonadministratie
Voor het studiejaar 2020-2021 heeft Bouwend Nederland, op advies van de Commissie Stages in de bouw, richtlijnen opgesteld voor stagiaires....
Read More

bpfBOUW-weken voor uw werknemers

Arbeidsrecht
“Vanwege de aanscherping van de maatregelen en het blijvend oplopende aantal besmettingen, is het voor ons op dit moment niet...
Read More
Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Personeelsadvies
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst...
Read More

Privégebruik auto en omzetbelasting

Fiscaal
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting...
Read More

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Fiscaal
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de
Read More

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Fiscaal
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele
Read More

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Fiscaal
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de
Read More

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Fiscaal
Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de ingehouden dividendbelasting
Read More
Aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020

Personeelsadvies
Met de invoering van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) sinds 1 januari 2019 zijn de verlofrechten van partners na...
Read More

NOW 2.0 – per 6 juli 2020

Corona update
Per 1 juni 2020 krijgt de huidige NOW-regeling een vervolg. Daarover heeft onze regering onlangs een besluit genomen. Eveneens komen...
Read More

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Personeelsadvies
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende...
Read More

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

Fiscaal
De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen vergoeding wordt betaald voor de arbeid van de partner of
Read More

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Fiscaal
Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het staatsblad geplaatst. Bij Koninklijk Besluit is
Read More

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Fiscaal
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een eigen woning. De procedure betreft de betaling
Read More
Onderhandelingsresultaat bereikt voor nieuwe cao Bouw & Infra

Onderhandelingsresultaat bereikt voor nieuwe cao Bouw & Infra

Loonadministratie Personeelsadvies
Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben deze week een akkoord bereikt over de inhoud van een nieuwe cao Bouw & Infra met...
Read More

Tips voor de aankomende vakantieperiode

Actueel
Rondom de vakantieperiode krijgt afdeling Personeelsadvies veel vragen. Hoe dient een werknemer vakantie aan te vragen, hoe moeten we omgaan...
Read More
Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Inkomstenbelasting
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van
Read More
Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Fiscaal Omzetbelasting
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op...
Read More

Nihilaangifte en nulaangifte

Loonadministratie
Als u over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, dient u toch op tijd aangifte te...
Read More

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Fiscaal Inkomstenbelasting
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen vennootschap moet tegengaan. Dat wetsvoorstel is nu
Read More

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Fiscaal Overdrachtsbelasting
De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde
Read More

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

Corona update Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen...
Read More

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

Corona update Fiscaal
De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen...
Read More
Verkorting maximale betaaltermijn

Verkorting maximale betaaltermijn

Civiel recht
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een...
Read More

Vraag uw Subsidie Praktijkleren tijdig aan!

Personeelsadvies
De Subsidieregeling praktijkleren is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om praktijk- of werkleerplaatsen aan te bieden. Heeft...
Read More

Vakantiewerker in dienst?

Loonadministratie
Onder vakantiewerk wordt tijdelijk werk verstaan dat scholieren en studenten verrichten in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling. De Arbeidstijdenwet maakt...
Read More

Aanschafsubsidie elektrische auto

Fiscaal
De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen voor de subsidie bij de koop of lease van een elektrische auto. De subsidie bedraagt in 2020 en
Read More

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

Fiscaal
In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren. De bronbelasting op rente en royalty’s gaat in per 2021. De bronbelasting op dividenden zou in
Read More

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

Fiscaal
De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt ook voor aandelen in een vennootschap die bij de schenker of de erflater tot een aanmerkelijk belang behoren.
Read More

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Fiscaal
Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen
Read More

Fiscale maatregelen in verband met coronavirus

Corona update Fiscaal
Een groot aantal maatregelen is genomen om ondernemers tegemoet te komen in deze onzekere tijd met het coronavirus. Maatregelen wijzigden...
Read More

25 mei 2020: de tweede verjaardag van de AVG

Personeelsadvies
Wat is er zoal gebeurd en hoe staat uw bedrijf er voor? Twee jaar geleden alweer dat de Algemene Verordening...
Read More

Helpdesk coronavraagstukken

Corona update
Read More

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Fiscaal
Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december 2020
Read More

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Fiscaal
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht op KIA
Read More

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

Fiscaal
De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019 aan
Read More

Uitbetaling saldo Tijdspaarfondsbedragen mei 2020

Loonadministratie
De jaarlijkse automatische uitbetaling door Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra gaat plaatsvinden eind week 20. Uiterlijk op 15 mei 2020...
Read More

Informatie m.b.t. uitbetaling vakantietoeslag

Loonadministratie
In de wet staat dat iedere werkgever verplicht is om zijn werknemer(s) vakantietoeslag te betalen. Tenzij anders in de cao...
Read More

NOW – haarscherp toegelicht

Corona update
De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op het maatschappelijke leven in het algemeen en de economie en...
Read More

FAQ – Corona maatregelen

Corona update
Sinds de intrede van het coronavirus in Nederland, volgen de maatregelen en effecten zich in rap tempo op. Een groot...
Read More

Uitbreiding TOGS-regeling voor onder andere uitzendbureaus

Corona update
Eerder informeerden we u over de diverse maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers tegemoet te komen in de...
Read More

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Fiscaal
Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de schenking heeft ontvangen voor de berekening van
Read More

Aflossing rekening-courant via dividend

Fiscaal
De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar 2007 een uitdeling van € 815.000
Read More

Brief Belastingdienst inzake loonaangifte

Actueel Loonadministratie
Recentelijk heeft de Belastingdienst u mogelijk een brief gestuurd inzake ‘Fouten in werknemersgegevens aangifte loonheffingen’. Naar aanleiding van deze brief,...
Read More

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Fiscaal
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste
Read More

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Fiscaal
De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een feit, dat de inspecteur bekend was of had kunnen
Read More

Extra steunmaatregelen regering

Corona update
In samenspraak met onze branchevereniging SRA hebben wij alle aangekondigde steunmaatregelen inzake het coronavirus van gisteravond voor u samengevat. Handig...
Read More

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

Fiscaal
De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Het voor de aftrek van voorbelasting
Read More

Werktijdverkorting stopgezet, introductie Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Corona update
Vanwege het coronavirus heeft het kabinet gisteren besloten om een pakket uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Eén van deze maatregelen...
Read More

Coronavirus en de niet werkende werknemer

Corona update
Het coronavirus en de maatregelen die in dit kader momenteel van kracht zijn, maken dat mogelijk uw werknemers door uiteenlopende...
Read More

Het coronavirus en werktijdverkorting

Corona update
Voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus, tijdelijk geen of minder werk hebben voor werknemers, is het mogelijk om...
Read More

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Loonadministratie Personeelsadvies
De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen...
Read More

Bereikbaarheid Scab de komende tijd

Actueel
Scab volgt het advies van het RIVM op om de komende weken, met richtdatum 6 april, haar medewerkers zoveel mogelijk...
Read More

Fiets van de zaak – 2020

Actueel Loonadministratie
Per 1 januari 2020 moet u als werkgever en als werknemer goed nadenken over de fiscale mogelijkheden. Hieronder heeft u...
Read More

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2020

Loonadministratie
Loonkostenvoordelen (LKV) LKV is een regeling voor één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking welke u als...
Read More

Box 3-heffing 2015

Fiscaal
Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in zeven arresten over de jaren 2013 en 2014 deze vraag
Read More

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Fiscaal
Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening van voorlopige aanslagen 2019 en 2020. De
Read More

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Fiscaal
Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor een
Read More

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

Fiscaal
Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip van registratie in het kentekenregister. Een nieuw voertuig is een voertuig dat na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks is gebruikt. De
Read More

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

Fiscaal Personeelsadvies
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Het recht op loon...
Read More

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Fiscaal
Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en omstandigheden
Read More

Aansprakelijkheid bestuurder

Fiscaal
De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan
Read More

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Fiscaal
Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van
Read More

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Fiscaal
De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het
Read More

‘SLIM’: nieuwe subsidieregeling voor leren start op 2 maart

Kantoornieuws
Vanaf 2 maart 2020 gaat de SLIM-regeling van start. Dit is een nieuwe MKB-leersubsidieregeling waarmee het kabinet werkgevers en werknemers...
Read More

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Fiscaal
In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijft het
Read More

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

Fiscaal
In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het
Read More
Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Actueel
In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de...
Read More

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Fiscaal
Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de
Read More

Reden einde arbeidsovereenkomst vanaf 2020

Loonadministratie
De Code "Reden einde arbeidsovereenkomst" geeft inzicht in de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De codes zijn onder meer...
Read More
Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125%
Read More

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Loonadministratie
Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk...
Read More

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Fiscaal Loonadministratie
De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen...
Read More

Beschermd: Aanpassing Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

WAB
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord:
Read More

Vastklikregeling – Actie vereist vóór 1 februari 2020

WAB
Heeft u uw oproepkrachten al een aanbod voor een vaste arbeidsomvang gedaan? U heeft nog heel even de tijd. Uw...
Read More

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020....
Read More

Gebruikelijk loon 2020

Loonadministratie
De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat...
Read More

Investeringsaftrek 2020

Fiscaal
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA)
Read More

Voorkom verliesverdamping

Fiscaal
Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de negen volgende jaren. Voor ondernemingsverliezen in de vennootschapsbelasting is de termijn van
Read More

Investeringsaftrek

Fiscaal
Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van € 57.321 28% van het investeringsbedrag. Het
Read More

Afkoop pensioen in eigen beheer?

Fiscaal
Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de bv belastingvrij te verlagen van de commerciële naar de
Read More

Controleer uw hypotheek(rente)

Fiscaal
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot
Read More

Slapende dienstverbanden worden wakker geschud

Personeelsadvies
De Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan over de vragen die gesteld waren over het al dan niet verplicht beëindigen...
Read More

Versoepeling van het ontslagrecht?

WAB
Met de komst van de WAB wijzigen vanaf 1 januari 2020 ook de regels op het gebied van het ontslagrecht....
Read More

Uitbetaling saldo Tijdspaarfondsbedragen mei 2019

Loonadministratie
De jaarlijkse automatische uitbetaling door Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra gaat plaatsvinden eind week 20. Uiterlijk op 17 mei 2019...
Read More

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Personeelsadvies
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de...
Read More

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Personeelsadvies
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van...
Read More

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

Personeelsadvies
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp'ers beantwoord. De vorige minister heeft...
Read More

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

Personeelsadvies
De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering....
Read More

Kamervragen slapende dienstverbanden

Personeelsadvies
Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte loondoorbetaling het dienstverband...
Read More

Aandachtspunten loonadministratie 2016

Loonadministratie
Ook voor dit jaar hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor de loonadministratie voor u op een rij gezet. In het...
Read More
Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Fiscaal
De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor toepassing van de regeling moet de schenker het ondernemingsvermogen ten
Read More
Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Fiscaal
Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is onderdeel van het steun- en herstelpakket. Hoewel het aantal Tozo-gerechtigden is
Read More
Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Fiscaal
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te houden. Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2 van de
Read More
Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Fiscaal
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd. De wijziging moet misbruik van adresgegevens uit
Read More

De regeling van de diplomabonus uit de cao Bouw & Infra is rond

Actueel Personeelsadvies
De cao-partijen hebben in de meest recente cao-onderhandelingen een akkoord bereikt over een diplomabonus. Hiermee hopen zij dat studenten bbl2, bbl3 en bbl4 hun studie afmaken. Na het behalen van...
Read More
Junior adviseur P&O

Junior adviseur P&O

Vacatures
Read More
Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Fiscaal
Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de wenselijkheid en vormgeving van een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting. De uitkomst van dit
Read More
Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Fiscaal Loonadministratie
De afspraken met België over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Ook de afspraken over thuiswerkende grensarbeiders met Duitsland zijn verlengd tot en
Read More
Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Fiscaal
Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van de stimulering verschuift van de zakelijke naar de particuliere markt. Voor de zakelijke markt geldt dat de
Read More
Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Fiscaal
De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen met het eerder aan de Tweede Kamer toegestuurde concept. De maximum uurprijzen zijn als volgt
Read More
Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste versie van het besluit bevat een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor de regeling van belastinguitstel voor de periode van 1 oktober 2021
Read More
Scab Loonadministratie is NIRPA gecertificeerd

Scab Loonadministratie is NIRPA gecertificeerd

Algemeen Loonadministratie
Scab Accountants en Adviseurs heeft via een collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals zich bij NIRPA aangesloten. Hiermee zet Scab opnieuw een stap in kwaliteitsborging van haar organisatie en die van...
Read More
Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

Fiscaal
In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor zakelijke, sport- en publieksevenementen. De regeling compenseert organisatoren voor gemaakte kosten. Deze regeling loopt door tot het einde van
Read More
Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Fiscaal
Aan de generieke steunregelingen in verband met de coronamaatregelen (NOW, TVL, Tozo, TONK en enkele fiscale maatregelen) komt per 1 oktober 2021 een einde. Voor enkele sectoren, waaronder nachtclubs en discotheken, gelden in ieder geval tot november
Read More
Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Fiscaal
De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare rechten jegens de onderneming prijsgeven, worden aangemerkt als kwijtscheldingswinst. De kwijtscheldingswinst is vrijgesteld van inkomsten- of
Read More
1 2 3 20