Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Fiscaal
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, te betrekken in de heffing van inkomstenbelasting.
lees meer
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Fiscaal
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zo geldt een vrijstelling wanneer een gezamenlijk verkregen
lees meer
Steunmaatregel varend erfgoed

Steunmaatregel varend erfgoed

Fiscaal
Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling is een aanvulling op de TVL en betreft de voor de bruine vloot
lees meer

Teruggaaf Energiebelasting

Actueel
Onder bepaalde voorwaarden kan energiebelasting worden teruggevraagd. Deze teruggaaf kan oplopen tot honderden euro’s per jaar en kan met een...
lees meer
Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke giften worden gesteld. Bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen
lees meer
Wijziging Leidraad Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

Fiscaal
Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat
lees meer

Tips voor de aankomende vakantieperiode

Personeelsadvies
Rondom de vakantieperiode krijgt de afdeling Personeelsadvies veel vragen: hoe dient een werknemer vakantie aan te vragen, hoe moeten we...
lees meer

Vraag op tijd de Subsidie Praktijkleren aan!

Personeelsadvies
Heb je momenteel een (of meer) BBL-leerling(en) in dienst of begeleid je een (of meer) stagiair(es), dan kan je onder...
lees meer
Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Fiscaal
Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op vergoeding van immateriële schade. Voor de fase van bezwaar tot en met beroep bij de rechtbank geldt een
lees meer
Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Fiscaal
De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn de kosten die samenhangen met de financiering van de eigen woning,
lees meer
Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Loonadministratie
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 aangepast. Algemene
lees meer
Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Loonadministratie
Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum kunnen belastingplichtigen nog uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden die tot 1 juli 2021 zijn ontstaan. Schulden na 1 juli 2021
lees meer
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Fiscaal
Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde achterwaartse
lees meer
Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Fiscaal
Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in werking getreden in afwachting van de Subsidieregeling STAP-budget. De Subsidieregeling STAP-budget zal zo spoedig
lees meer
Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Fiscaal
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend. Daarin wordt geregeld dat bij de bepaling van het bedrag aan schulden
lees meer

Aanvragen NOW 5e tranche (Reminder)

Personeelsadvies
Voor de vijfde keer kunnen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden,...
lees meer
Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Loonadministratie
In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de term jeugd-lage inkomensvoordeel of jeugd-LIV.
lees meer
Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Loonadministratie
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het aantrekkelijker te maken om aandelenoptierechten als loon te
lees meer
Assistent accountant samenstelpraktijk

Assistent accountant samenstelpraktijk

Vacatures
lees meer

Verplicht genietingsmoment levensloop in november 2021 kan voor extra kosten zorgen

Personeelsadvies
In 2006 is door de toenmalige regering de levensloopregeling in het leven geroepen. Werknemers konden destijds fiscaal vriendelijk sparen om...
lees meer
BIK vervalt met terugwerkende kracht

BIK vervalt met terugwerkende kracht

Fiscaal
De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van
lees meer
Loonadministrateur (AFAS)

Loonadministrateur (AFAS)

Vacatures
lees meer
Fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021

Fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021

Fiscaal
Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021
lees meer
Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Fiscaal
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar. Het kind moet in het kalenderjaar waarop de IACK
lees meer

Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra 2021/2022

Actueel
In het onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2021/2022 zijn o.a. twee loonsverhoging opgenomen, te weten; 1,50% per 1 augustus (loonperiode...
lees meer

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Fiscaal
Voor milieuvriendelijke investeringen kun je in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een milieuvriendelijke investering...
lees meer
Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Fiscaal
Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld. Wanneer een ondernemer meerdere prestaties verricht voor een afnemer worden de prestaties als één enkele prestatie beschouwd wanneer
lees meer
Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

Fiscaal
De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden geen schenking voordoet. Dat betekent dat geen schenkbelasting verschuldigd is. In het arrest overwoog de Hoge
lees meer

Onderhandelingsakkoord cao Bouw & Infra

Actueel
Cao-partijen bereiken voorlopig onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Bouw & Infra. Onder andere is een voorlopig akkoord bereikt over een...
lees meer
Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Personeelsadvies
Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag op staande voet en de dringende reden
lees meer
Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Personeelsadvies
De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden. Gedurende het subsidietijdvak kan de werkgever een aanvraag indienen voor NOW voor dat
lees meer
Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Fiscaal
De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze keuzemogelijkheid geldt voor het totaal aan inkomsten in box 3 en niet voor de afzonderlijke
lees meer
Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Loonadministratie
Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een uitkeringsgerechtigde werknemer. De aanvraag voor een doelgroepverklaring moet door de
lees meer
Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Fiscaal
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart tariefgroep l van toepassing op verkrijgingen van afstammelingen in de rechte lijn. De Hoge
lees meer
Eigen woning in het buitenland

Eigen woning in het buitenland

Fiscaal
Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling vervangen door een bepaling waarin onderscheid wordt gemaakt tussen kwalificerende en
lees meer
Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Fiscaal
In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig kind beide ouders verliest en vanwege fiscale verplichtingen gedwongen wordt om de geËrfde ouderlijke
lees meer
Marketing & Communicatie Specialist

Marketing & Communicatie Specialist

Vacatures
lees meer

Scab neemt de loonadministratie activiteiten van Kraan over

Actueel
Scab neemt per direct de loonadministratie activiteiten van Kraan over. Met deze overname verstevigen wij onze positie als grootste loonverwerker...
lees meer
Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Fiscaal
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege het destijds bescheiden forfaitaire rendement van 4% en het tarief van
lees meer
Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Fiscaal
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer ten
lees meer

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Fiscaal
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioenakkoord is met de sociale partners afgesproken dat er een verplichte
lees meer
Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Fiscaal
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn van toepassing op betaalpauzes voor rente en aflossing van
lees meer

Wijzigingen in de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland (SAG) 2016 – 2021

Actueel
Op 25 maart 2021 zijn diverse wijzigingen in de CAO en de Uitvoeringsregeling algemeen verbindend verklaard. De werkgeversvereniging Koninklijke Vereniging...
lees meer

Wijzigingen in de cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER) – 2021-2025

Actueel
Wijzigingen in de cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER) - 2021-2025   Op 26 maart 2021 is een...
lees meer
Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Fiscaal
De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat heeft de staatssecretaris van FinanciËn bekend gemaakt in antwoord op Kamervragen. Voorwaarde is dat
lees meer
Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Fiscaal
De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon bedroeg in de jaren 2018 en 2019 in beginsel € 45.000 per jaar, tenzij aannemelijk is dat in het
lees meer

Aanvragen eigenrisicodragerschap ZW en WGA vóór 1 april 2021

Actueel Personeelsadvies
lees meer
“Loonadministratie via portal: alles bij de hand”

“Loonadministratie via portal: alles bij de hand”

klanten vertellen
lees meer
“Kennis van opleidingsbedrijven doorslaggevend”

“Kennis van opleidingsbedrijven doorslaggevend”

klanten vertellen
lees meer
“Heldere prijsstelling en informele sfeer”

“Heldere prijsstelling en informele sfeer”

klanten vertellen
lees meer
“Compleet ontzorgd”

“Compleet ontzorgd”

klanten vertellen
lees meer
“Professionele hulp met de nodige ervaring”

“Professionele hulp met de nodige ervaring”

klanten vertellen
lees meer
“Verwachtingen waargemaakt”

“Verwachtingen waargemaakt”

klanten vertellen
lees meer
“Goede prijs-kwaliteit en prima informatie”

“Goede prijs-kwaliteit en prima informatie”

klanten vertellen
Stephan Daverveld, Cornelissen Aannemingsbedrijf BV “We zijn al ruim 25 jaar klant. Het was voor ons een logische keuze: SCAB...
lees meer

Aanvraag definitieve tegemoetkoming NOW 2.0

Actueel
lees meer
Verlenging uitstel van belastingbetaling

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Fiscaal
Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Langer uitstel van betaling is mogelijk als de ondernemer aan bepaalde
lees meer
Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Fiscaal
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Als dat tot gevolg heeft dat te weinig belasting wordt geheven, staat daarop een
lees meer

Geen reden voor afwaardering op dga

Fiscaal
De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Volgens goed koopmansgebruik worden vorderingen...
lees meer

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Fiscaal
De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in Nederland...
lees meer

Onderhandelingen cao Bouw & Infra

Actueel
lees meer

Toelichting corona bij naheffingsaanslagen

Actueel
lees meer
Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Fiscaal
Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een bron van inkomen ten grondslag ligt. Volgens vaste jurisprudentie is een bron van inkomen aanwezig als is voldaan aan drie voorwaarden. Deze
lees meer
Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Fiscaal
Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar tot de dag waarop de aanslag invorderbaar is. Er wordt geen belastingrente berekend als de
lees meer

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Actueel
lees meer

Overzicht aanvraagtermijnen diverse NOW-regelingen

Actueel
lees meer
Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Fiscaal
De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage tarief van 9% van toepassing is. Elektronische diensten
lees meer
Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Fiscaal
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000
lees meer

Verlenging aanvraagtermijn NOW 1.0

Actueel Corona update
lees meer
Traineeship Loonadministratie en advies

Traineeship Loonadministratie en advies

Vacatures
lees meer

Eenmalige uitkering & loonsverhoging cao Metaal & Techniek

Actueel
lees meer

Einde vorstperiode in zicht – check Weerverlet.nl

Actueel
lees meer

Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer

Actueel
lees meer
Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Loonadministratie
Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het pensioenakkoord bevat afspraken over duurzame inzetbaarheid. Die
lees meer
Drempelvrijstelling RVU

Drempelvrijstelling RVU

Loonadministratie
Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling
lees meer

Melding onwerkbaar weer – bericht UWV

Actueel
lees meer

Regeling onwerkbaar weer

Actueel
lees meer
Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Corona update
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft de eerder aangekondigde verlenging van de goedkeuring voor het ongewijzigd doorlopen van een vaste reiskostenvergoeding tot 1 april 2021,
lees meer
Vooruitbetaalde rente eigen woning

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Inkomstenbelasting
De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze rente is aftrekbaar op het tijdstip waarop de rente is betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend geworden. Aan de vraag naar het
lees meer
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomstenbelasting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor de belastingplichtige op wiens adres in een
lees meer
Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Fiscaal
Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot overdracht van een lichamelijke zaak waardoor de wederpartij feitelijk als eigenaar over die zaak kan
lees meer

Uitbreiding en Aanpassing Economisch steun- en herstelpakket

Actueel
lees meer

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Toeslagen
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling
lees meer

Pilot webmodule DBA gestart

Loonadministratie
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat deze in een
lees meer

Loonkostenbesparing en flinke nettoloonstijging voor de Bouw!

Loonadministratie Personeelsadvies
Voor 2021 is een aantal aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen gecommuniceerd. Inmiddels heeft Scab, de grootste loonverwerking in de bouw, deze wijzigingen in haar software verwerkt en kunnen we concreet zeggen:
lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Fiscaal
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de WOZ-waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.110.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van
lees meer

Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra

Loonadministratie Loonkostenontwikkeling
Voor 2021 is een aantal aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen gecommuniceerd. Inmiddels hebben wij deze wijzigingen in onze...
lees meer
(Senior) Loonadministrateur

(Senior) Loonadministrateur

Vacatures
lees meer

Milieulijst 2021 vastgesteld.

Fiscaal
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de
lees meer

Energielijst 2021 vastgesteld

Fiscaal
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).
lees meer

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Loonadministratie
Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met terugwerkende kracht ook bij vaste contracten als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft
lees meer

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering voor het jaar 2026 bekendgemaakt. Volgens raming van het CBS bedraagt de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2026
lees meer

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

Fiscaal Loonadministratie
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle betreffende de BIK. De wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2021 en Eenmalige huurverlaging waren al eerder door de Eerste Kamer
lees meer

NOW 3.1 AANVRAGEN? HET KAN TOT EN MET 27 DECEMBER 2020

Algemeen
De harde lockdown is een feit. Dat betekent dat perspectieven veranderen, ook voor ondernemers. De overheid heeft daarom besloten om...
lees meer

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

Fiscaal
De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat...
lees meer

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Loonadministratie
Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen herzien. De minister van Sociale Zaken...
lees meer

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Fiscaal
Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten gebruikt voor andere dan belaste prestaties dan
lees meer

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

Loonadministratie
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de...
lees meer

Looncriteria 2021 kennismigranten

Loonadministratie
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De...
lees meer
Facturen Scab voortaan handig online beschikbaar via Payt

Facturen Scab voortaan handig online beschikbaar via Payt

Kantoornieuws
Met ingang van december 2020 is Scab overgegaan op facturatie via Payt. Voortaan beschikt u, met één klik, over alle,...
lees meer
Scab Premiumpakket: extra dienstverlening voor een vaste prijs

Scab Premiumpakket: extra dienstverlening voor een vaste prijs

Kantoornieuws
Per januari 2021 lanceert Scab het Premiumpakket voor haar loonklanten. Dit pakket bevat extra dienstverlening op de loonverwerking voor een...
lees meer

Doorlopende vaste (reis)kostenvergoedingen vanaf 1 januari 2021

Algemeen Loonadministratie
lees meer

AANVRAGEN NOW 3.1? DAT KAN TOT EN MET 13 DECEMBER 2020

Actueel
Wilt u gebruik maken van de ondersteuningsmaatregelen in het kader van de NOW 3.0, dan wijzen wij erop dat u...
lees meer

Activeren wachtwoord inlog Personeel & Salaris

Algemeen
Recent ontving u van Scab een bericht waarin wij u informeerden over de nieuwe wijze van inloggen op onze online...
lees meer

Premies Zorgverzekeringswet 2021

Loonadministratie
De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over...
lees meer

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

Fiscaal
De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning...
lees meer

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

Fiscaal Loonadministratie
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden drie maatregelen uit...
lees meer

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Accountancy
De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer...
lees meer

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

Fiscaal
In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën...
lees meer

Bouw & Infra 2020 algemeenverbindendverklaard

Personeelsadvies
De bepalingen van de cao Bouw & Infra 2020 zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeenverbindendverklaard op...
lees meer

Goedkeurend besluit 30%-regeling

Loonadministratie
Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling gepubliceerd....
lees meer

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), het...
lees meer

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

Fiscaal
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie-...
lees meer

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

Kantoornieuws
Vanwege het feit dat het UWV een behoorlijke werkdruk ervaart in het kader van alle steunmaatregelen, heeft de minister besloten...
lees meer

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar...
lees meer

Bijtelling privégebruik auto

Fiscaal Loonadministratie
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan....
lees meer

Bijtelling privégebruik fiets

Fiscaal Loonadministratie
Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Sinds 2020 geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde van de
lees meer

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Fiscaal
De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd...
lees meer

Investeringsaftrek

Fiscaal
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van € 58.238 28% van het investeringsbedrag. Het...
lees meer

Voorkom belastingrente

Fiscaal
Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar...
lees meer

Het salaris van de dga

Fiscaal Loonadministratie
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de volgende bedragen aan salaris te ontvangen: 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste salaris van de
lees meer

Dividend voor de dga

Fiscaal
Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging hangt samen met de...
lees meer

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

Fiscaal
Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen....
lees meer

Beperk belastingheffing in box 3

Fiscaal
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als...
lees meer

Betaal hypotheekrente vooruit

Fiscaal
Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020, kan het aantrekkelijk...
lees meer

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

Personeelsadvies
Vanwege het feit dat het UWV een behoorlijke werkdruk ervaart in het kader van alle steunmaatregelen, heeft de minister besloten...
lees meer

Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

Fiscaal
De staatssecretarissen van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst...
lees meer

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de...
lees meer

Uitzendregeling eigen woning

Fiscaal
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen...
lees meer

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021...
lees meer

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

Fiscaal
In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de belastingheffing in box 3 in de...
lees meer

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Loonadministratie
Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar...
lees meer
De ins en outs van de Zwaar-werkregeling zijn bekend

De ins en outs van de Zwaar-werkregeling zijn bekend

Personeelsadvies
Zoals u van ons gewend bent, houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche. Een...
lees meer
Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Fiscaal
Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om...
lees meer
Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

Fiscaal
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt....
lees meer
Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde van de totstandkoming van dit besluit was...
lees meer

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat een...
lees meer

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Fiscaal
Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De contouren...
lees meer
Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Fiscaal
Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden....
lees meer
Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra

Loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra

Loonadministratie Loonkostenontwikkeling
De cao Bouw & Infra liep af op 31 december 2019. Per 1 januari heeft dus geen (collectieve) loonsverhoging plaatsgevonden....
lees meer

Tijdelijke verhuur tuinhuis

Fiscaal
De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in...
lees meer

WBSO in 2021

Fiscaal
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor...
lees meer

Baangerelateerde investeringskorting

Fiscaal
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de contouren van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geschetst....
lees meer

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

Fiscaal
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in verband met...
lees meer

Belastingplan 2021: een overzicht

Belastingplan
Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt...
lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Belastingplan
Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één...
lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Belastingplan
Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en...
lees meer

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Belastingplan
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per...
lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Belastingplan
Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus,...
lees meer

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Belastingplan
Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om...
lees meer

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Belastingplan
Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld...
lees meer

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Belastingplan
Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze...
lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Belastingplan
Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere...
lees meer

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Fiscaal
Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land...
lees meer

NOW 3.0 & belastingmaatregelen na 1 oktober 2020

Corona update Fiscaal Personeelsadvies
In dit artikel informeert Scab u over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3.0 en de belastingmaatregelen die per 1...
lees meer

Scab informeert je over de cao Bouw & Infra 2020

Actueel
lees meer
Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Fiscaal Omzetbelasting
In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van...
lees meer

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

Accountancy
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde doelgroep...
lees meer
Ondersteuning nodig bij de compensatieregeling transitievergoeding? – Deadline nadert!

Ondersteuning nodig bij de compensatieregeling transitievergoeding? – Deadline nadert!

Actueel
Heeft u de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid volledig betaald voor 1 april 2020 ? Dan kunt u uw aanvraag doen...
lees meer

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

Fiscaal Inkomstenbelasting
De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale...
lees meer

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

Fiscaal
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen...
lees meer
Stageregeling Bouw 2020-2021

Stageregeling Bouw 2020-2021

Kantoornieuws
Voor het studiejaar 2020-2021 heeft Bouwend Nederland, op advies van de Commissie Stages in de bouw, richtlijnen opgesteld voor stagiaires....
lees meer
Stageregeling Bouw 2020-2021

Stageregeling Bouw 2020-2021

Loonadministratie
Voor het studiejaar 2020-2021 heeft Bouwend Nederland, op advies van de Commissie Stages in de bouw, richtlijnen opgesteld voor stagiaires....
lees meer

bpfBOUW-weken voor uw werknemers

Arbeidsrecht
“Vanwege de aanscherping van de maatregelen en het blijvend oplopende aantal besmettingen, is het voor ons op dit moment niet...
lees meer
Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Personeelsadvies
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst...
lees meer

Privégebruik auto en omzetbelasting

Fiscaal
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting...
lees meer

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Fiscaal
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de
lees meer

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Fiscaal
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele
lees meer

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Fiscaal
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de
lees meer

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Fiscaal
Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de ingehouden dividendbelasting
lees meer
Aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020

Personeelsadvies
Met de invoering van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) sinds 1 januari 2019 zijn de verlofrechten van partners na...
lees meer

NOW 2.0 – per 6 juli 2020

Corona update
Per 1 juni 2020 krijgt de huidige NOW-regeling een vervolg. Daarover heeft onze regering onlangs een besluit genomen. Eveneens komen...
lees meer

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Personeelsadvies
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende...
lees meer

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

Fiscaal
De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen vergoeding wordt betaald voor de arbeid van de partner of
lees meer

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Fiscaal
Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het staatsblad geplaatst. Bij Koninklijk Besluit is
lees meer

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Fiscaal
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een eigen woning. De procedure betreft de betaling
lees meer
Onderhandelingsresultaat bereikt voor nieuwe cao Bouw & Infra

Onderhandelingsresultaat bereikt voor nieuwe cao Bouw & Infra

Loonadministratie Personeelsadvies
Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben deze week een akkoord bereikt over de inhoud van een nieuwe cao Bouw & Infra met...
lees meer

Tips voor de aankomende vakantieperiode

Actueel
Rondom de vakantieperiode krijgt afdeling Personeelsadvies veel vragen. Hoe dient een werknemer vakantie aan te vragen, hoe moeten we omgaan...
lees meer
Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Inkomstenbelasting
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van
lees meer
Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Fiscaal Omzetbelasting
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op...
lees meer

Nihilaangifte en nulaangifte

Loonadministratie
Als u over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, dient u toch op tijd aangifte te...
lees meer

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Fiscaal Inkomstenbelasting
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen vennootschap moet tegengaan. Dat wetsvoorstel is nu
lees meer

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Fiscaal Overdrachtsbelasting
De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde
lees meer

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

Corona update Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen...
lees meer

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

Corona update Fiscaal
De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen...
lees meer
Verkorting maximale betaaltermijn

Verkorting maximale betaaltermijn

Civiel recht
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een...
lees meer

Vraag uw Subsidie Praktijkleren tijdig aan!

Personeelsadvies
De Subsidieregeling praktijkleren is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om praktijk- of werkleerplaatsen aan te bieden. Heeft...
lees meer

Vakantiewerker in dienst?

Loonadministratie
Onder vakantiewerk wordt tijdelijk werk verstaan dat scholieren en studenten verrichten in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling. De Arbeidstijdenwet maakt...
lees meer

Aanschafsubsidie elektrische auto

Fiscaal
De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen voor de subsidie bij de koop of lease van een elektrische auto. De subsidie bedraagt in 2020 en
lees meer

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

Fiscaal
In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren. De bronbelasting op rente en royalty’s gaat in per 2021. De bronbelasting op dividenden zou in
lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

Fiscaal
De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt ook voor aandelen in een vennootschap die bij de schenker of de erflater tot een aanmerkelijk belang behoren.
lees meer

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Fiscaal
Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen
lees meer

Fiscale maatregelen in verband met coronavirus

Corona update Fiscaal
Een groot aantal maatregelen is genomen om ondernemers tegemoet te komen in deze onzekere tijd met het coronavirus. Maatregelen wijzigden...
lees meer

25 mei 2020: de tweede verjaardag van de AVG

Personeelsadvies
Wat is er zoal gebeurd en hoe staat uw bedrijf er voor? Twee jaar geleden alweer dat de Algemene Verordening...
lees meer

Helpdesk coronavraagstukken

Corona update
lees meer

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Fiscaal
Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december 2020
lees meer

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Fiscaal
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht op KIA
lees meer

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

Fiscaal
De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019 aan
lees meer

Uitbetaling saldo Tijdspaarfondsbedragen mei 2020

Loonadministratie
De jaarlijkse automatische uitbetaling door Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra gaat plaatsvinden eind week 20. Uiterlijk op 15 mei 2020...
lees meer

Informatie m.b.t. uitbetaling vakantietoeslag

Loonadministratie
In de wet staat dat iedere werkgever verplicht is om zijn werknemer(s) vakantietoeslag te betalen. Tenzij anders in de cao...
lees meer

NOW – haarscherp toegelicht

Corona update
De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op het maatschappelijke leven in het algemeen en de economie en...
lees meer

FAQ – Corona maatregelen

Corona update
Sinds de intrede van het coronavirus in Nederland, volgen de maatregelen en effecten zich in rap tempo op. Een groot...
lees meer

Uitbreiding TOGS-regeling voor onder andere uitzendbureaus

Corona update
Eerder informeerden we u over de diverse maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers tegemoet te komen in de...
lees meer

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Fiscaal
Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de schenking heeft ontvangen voor de berekening van
lees meer

Aflossing rekening-courant via dividend

Fiscaal
De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar 2007 een uitdeling van € 815.000
lees meer

Brief Belastingdienst inzake loonaangifte

Actueel Loonadministratie
Recentelijk heeft de Belastingdienst u mogelijk een brief gestuurd inzake ‘Fouten in werknemersgegevens aangifte loonheffingen’. Naar aanleiding van deze brief,...
lees meer

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Fiscaal
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste
lees meer

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Fiscaal
De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een feit, dat de inspecteur bekend was of had kunnen
lees meer

Extra steunmaatregelen regering

Corona update
In samenspraak met onze branchevereniging SRA hebben wij alle aangekondigde steunmaatregelen inzake het coronavirus van gisteravond voor u samengevat. Handig...
lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

Fiscaal
De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Het voor de aftrek van voorbelasting
lees meer

Werktijdverkorting stopgezet, introductie Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Corona update
Vanwege het coronavirus heeft het kabinet gisteren besloten om een pakket uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Eén van deze maatregelen...
lees meer

Coronavirus en de niet werkende werknemer

Corona update
Het coronavirus en de maatregelen die in dit kader momenteel van kracht zijn, maken dat mogelijk uw werknemers door uiteenlopende...
lees meer

Het coronavirus en werktijdverkorting

Corona update
Voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus, tijdelijk geen of minder werk hebben voor werknemers, is het mogelijk om...
lees meer

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Loonadministratie Personeelsadvies
De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen...
lees meer

Bereikbaarheid Scab de komende tijd

Actueel
Scab volgt het advies van het RIVM op om de komende weken, met richtdatum 6 april, haar medewerkers zoveel mogelijk...
lees meer

Fiets van de zaak – 2020

Actueel Loonadministratie
Per 1 januari 2020 moet u als werkgever en als werknemer goed nadenken over de fiscale mogelijkheden. Hieronder heeft u...
lees meer

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2020

Loonadministratie
Loonkostenvoordelen (LKV) LKV is een regeling voor één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking welke u als...
lees meer

Box 3-heffing 2015

Fiscaal
Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in zeven arresten over de jaren 2013 en 2014 deze vraag
lees meer

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Fiscaal
Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening van voorlopige aanslagen 2019 en 2020. De
lees meer

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Fiscaal
Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor een
lees meer

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

Fiscaal
Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip van registratie in het kentekenregister. Een nieuw voertuig is een voertuig dat na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks is gebruikt. De
lees meer

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

Fiscaal Personeelsadvies
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Het recht op loon...
lees meer

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Fiscaal
Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en omstandigheden
lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder

Fiscaal
De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan
lees meer

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Fiscaal
Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van
lees meer

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Fiscaal
De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het
lees meer

‘SLIM’: nieuwe subsidieregeling voor leren start op 2 maart

Kantoornieuws
Vanaf 2 maart 2020 gaat de SLIM-regeling van start. Dit is een nieuwe MKB-leersubsidieregeling waarmee het kabinet werkgevers en werknemers...
lees meer

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Fiscaal
In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijft het
lees meer

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

Fiscaal
In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het
lees meer
Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Actueel
In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de...
lees meer

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Fiscaal
Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de
lees meer

Reden einde arbeidsovereenkomst vanaf 2020

Loonadministratie
De Code "Reden einde arbeidsovereenkomst" geeft inzicht in de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De codes zijn onder meer...
lees meer
Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125%
lees meer

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Loonadministratie
Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk...
lees meer

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Fiscaal Loonadministratie
De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen...
lees meer

Beschermd: Aanpassing Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

WAB
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord:
lees meer

Vastklikregeling – Actie vereist vóór 1 februari 2020

WAB
Heeft u uw oproepkrachten al een aanbod voor een vaste arbeidsomvang gedaan? U heeft nog heel even de tijd. Uw...
lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Loonadministratie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020....
lees meer

Gebruikelijk loon 2020

Loonadministratie
De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat...
lees meer

Investeringsaftrek 2020

Fiscaal
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA)
lees meer

Voorkom verliesverdamping

Fiscaal
Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de negen volgende jaren. Voor ondernemingsverliezen in de vennootschapsbelasting is de termijn van
lees meer

Investeringsaftrek

Fiscaal
Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van € 57.321 28% van het investeringsbedrag. Het
lees meer

Afkoop pensioen in eigen beheer?

Fiscaal
Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de bv belastingvrij te verlagen van de commerciële naar de
lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

Fiscaal
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot
lees meer

Slapende dienstverbanden worden wakker geschud

Personeelsadvies
De Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan over de vragen die gesteld waren over het al dan niet verplicht beëindigen...
lees meer

Versoepeling van het ontslagrecht?

WAB
Met de komst van de WAB wijzigen vanaf 1 januari 2020 ook de regels op het gebied van het ontslagrecht....
lees meer

Uitbetaling saldo Tijdspaarfondsbedragen mei 2019

Loonadministratie
De jaarlijkse automatische uitbetaling door Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra gaat plaatsvinden eind week 20. Uiterlijk op 17 mei 2019...
lees meer

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Personeelsadvies
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de...
lees meer

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Personeelsadvies
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van...
lees meer

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

Personeelsadvies
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp'ers beantwoord. De vorige minister heeft...
lees meer

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

Personeelsadvies
De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering....
lees meer

Kamervragen slapende dienstverbanden

Personeelsadvies
Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte loondoorbetaling het dienstverband...
lees meer

Aandachtspunten loonadministratie 2016

Loonadministratie
Ook voor dit jaar hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor de loonadministratie voor u op een rij gezet. In het...
lees meer
Steunmaatregel varend erfgoed

Steunmaatregel varend erfgoed

Fiscaal
Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling is een aanvulling op de TVL en betreft de voor de bruine vloot
lees meer
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Fiscaal
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zo geldt een vrijstelling wanneer een gezamenlijk verkregen
lees meer
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Fiscaal
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, te betrekken in de heffing van inkomstenbelasting.
lees meer

Teruggaaf Energiebelasting

Actueel
Onder bepaalde voorwaarden kan energiebelasting worden teruggevraagd. Deze teruggaaf kan oplopen tot honderden euro’s per jaar en kan met een terugwerkende kracht van 5 jaar worden aangevraagd. De voorwaarden zijn:...
lees meer
Wijziging Leidraad Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

Fiscaal
Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat
lees meer
Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Fiscaal
De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke giften worden gesteld. Bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen
lees meer

Tips voor de aankomende vakantieperiode

Personeelsadvies
Rondom de vakantieperiode krijgt de afdeling Personeelsadvies veel vragen: hoe dient een werknemer vakantie aan te vragen, hoe moeten we omgaan met een arbeidsongeschikte werknemer? De corona pandemie zorgt enkel...
lees meer

Vraag op tijd de Subsidie Praktijkleren aan!

Personeelsadvies
Heb je momenteel een (of meer) BBL-leerling(en) in dienst of begeleid je een (of meer) stagiair(es), dan kan je onder voorwaarden een subsidie ontvangen op basis van de Subsidieregeling praktijkleren....
lees meer
Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Loonadministratie
Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum kunnen belastingplichtigen nog uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden die tot 1 juli 2021 zijn ontstaan. Schulden na 1 juli 2021
lees meer
Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Loonadministratie
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 aangepast. Algemene
lees meer
Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Fiscaal
De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn de kosten die samenhangen met de financiering van de eigen woning,
lees meer
Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Fiscaal
Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op vergoeding van immateriële schade. Voor de fase van bezwaar tot en met beroep bij de rechtbank geldt een
lees meer
Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Fiscaal
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend. Daarin wordt geregeld dat bij de bepaling van het bedrag aan schulden
lees meer
Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Fiscaal
Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in werking getreden in afwachting van de Subsidieregeling STAP-budget. De Subsidieregeling STAP-budget zal zo spoedig
lees meer
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Fiscaal
Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde achterwaartse
lees meer
1 2 3 17