Per 1 juli 2023 zijn er een aantal zaken veranderd voor de uitzendbranche. Graag zetten we het een en ander voor je op een rijtje.

1. Uitbreiding inlenersbeloning
Sinds 1 juli 2023 is de inlenersbeloning uitgebreid met alle (bruto en netto) kostenvergoedingen en toeslagen die de vaste medewerkers van de inlener ook krijgen.

2. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
Sinds 1 juli 2023 is het inroepen van het uitzendbeding bij ziekte niet meer toegestaan. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij arbeidsongeschiktheid alleen nog op de overeengekomen einddatum.
Dit houdt in dat een uitzendkracht die ziek wordt, niet direct in de Ziektewet terechtkomt. Er is eerst sprake van loondoorbetaling tot het einde van het contract, voordat de uitzendkracht aanspraak kan maken op de Ziektewetuitkering.
Als er lopende overeenkomsten zijn zonder einddatum, kan de loondoorbetalingsverplichting oplopen tot twee jaar (of zelfs drie jaar ingeval van een loonsanctie).

Minimale contractduur 4 weken
Er geldt een minimale contractduur van vier weken voor elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde uitzendonderneming en voor dezelfde opdrachtgever. Dit geldt per 1 juli 2023 voor alle contracten in fase A: de minimale duur van 4 weken gold al voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding en geldt vanaf 1 juli 2023 ook voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding. Repeterende dag- en weekcontracten zijn dus niet meer mogelijk.

Wachtdag-compensatie
In fase 1-2 geldt vanaf 1 juli 2023 nog 1 wachtdag, zowel voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding.
De wachtdagcompensatie komt te vervallen.

Aanvullingsverplichting Ziektewet
De verplichting om de Ziektewet aan te vullen, eerste ziektejaar tot 90% en tweede ziektejaar tot 80%, geldt vanaf 1 juli 2023 zowel voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding in fase 1-2.

Inhouding aanvulling ziektewet
De inhouding op het feitelijk loon van de uitzendkracht voor de aanvulling op de Ziektewet is afhankelijk van de werkzaamheden die de uitzendkracht uitvoert. Als zij vallen onder Uitzendbedrijven I mag er in fase 1-2 0,30% worden ingehouden op het feitelijk loon. Als zij vallen onder Uitzendbedrijven II mag er bij uitzendovereenkomsten in fase 1-2 0,70% worden ingehouden op het feitelijk loon.

Proces ziekmelding bij UWV
Ten eerste wijzigt het moment van ziek melden. Dat moet sinds 1 juli op de laatste dag van het dienstverband.
Ten tweede moet bij een ziekmelding sinds 1 juli 2023 via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van UWV de einddatum van de arbeidsovereenkomst worden vermeld. Als de uitzendkracht zich weer beter meldt vóór de einddatum van de uitzendovereenkomst doe je geen ziekmelding bij UWV. De uitzendkracht blijft dan gewoon in dienst.

Handig! Enkele tips van Scab

  • Scab adviseert in de overeenkomsten in fase 1-2 een einddatum op te nemen, waarbij steeds wordt uitgegaan van een contract voor 4 weken.
  • Scab adviseert in gesprek te gaan met de uitzendwerknemers en in overleg met de werknemer de overeenkomsten aan te passen en alsnog een einddatum overeen te komen.
  • Als de uitzendovereenkomst eindigt tijdens de ziekteperiode en de uitzendkracht nog steeds ziek is, meld je de uitzendkracht op de laatste werkdag ziek uit dienst bij UWV.
  • (Her)Overweeg of je gebruik wilt maken van de (maximale) inhouding op het feitelijk loon van de uitzendkrachten voor de aanvulling op de Ziektewet. Geef dit, inclusief het gewenste percentage, door via een ticket aan Scab. (Categorie: “mutaties deze periode”; Onderwerp: “uitzend, inhouding aanvulling Ziektewet”)

3. Pensioen

Vervallen wachttijd
Sinds 1 juli 2023 is de wachttijd van acht gewerkte weken voor nieuwe werknemers vervallen.

Wekentelling Basisregeling
Sinds 1 juli 2023 begint het tellen van de weken in de Basisregeling vanaf 21 jaar.
Als de uitzendwerknemer op dit moment al pensioen opbouwt bij StiPP verandert er niets. In de onderstaande schema’s* zijn de regels opgenomen voor het terugkeren in de sector vanaf 1 juli 2023.

 Bron: Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Verlaging toetredingsleeftijd
Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers vanaf 18 jaar deelnemen in de pensioenregeling.

Meer weten? Scab helpt!
Heb je vragen over bovenstaande of advies nodig? Neem dan contact op met de afdeling Personeelsadvies.
Bel 013-583 3895 of stuur ons een mail: personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder!

Bron: | 30-06-2023