Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden alsnog overgebracht naar de categorie banktegoeden. Het gaat om het aandeel in de reserves van een vereniging van eigenaars (VvE) van appartementen en om geld, dat op een derdengeldenrekening van een notaris of een gerechtsdeurwaarder staat. Het forfaitaire rendement voor banktegoeden past bij nader inzien beter bij het rendement op dit vermogen dan het rendementspercentage voor overige bezittingen. Voorgesteld wordt deze aanpassing met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 te laten gelden.

Het kabinet stelt daarnaast voor om onderlinge vorderingen en schulden in box 3 tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen te defiscaliseren. Dat wil zeggen dat deze vorderingen en schulden niet tot de rendementsgrondslag van box 3 behoren. Voorgesteld wordt ook deze aanpassing met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 te laten gelden.

Let op!
Het box 3 tarief zou per 1 januari 2025 worden verhoogd van 32% naar 34%. In het Belastingplan wordt dit nu vervroegd naar 1 januari 2024. Ook is opgenomen dat de gebruikelijke indexering van het heffingsvrije vermogen (voor 2023 € 57.000 per belastingplichtige)voor 2024 niet doorgaat.

Zoals hiervoor al opgemerkt komt daar bovenop de in door het parlement aangenomen motie om het box 3 tarief van 34% nog een keer te verhogen naar 36% per 1 januari 2024! Of dit daadwerkelijk wet wordt moeten we afwachten, maar wel goed hier alvast rekening mee te houden.

We houden je uiteraard op de hoogte!

Bron:Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 18-09-2023