De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op het maatschappelijke leven in het algemeen en de economie en arbeidsmarkt in het bijzonder. Deze situatie kan niet meer als een  normaal ondernemersrisico worden beschouwd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is in de plaats gekomen van de reguliere regeling Werktijdverkorting, welke per 17 maart 2020 18.45 uur is ingetrokken. Hierover informeerde Scab u al eerder middels diverse nieuwsberichten.

In dit artikel zet Scab de belangrijkste aandachtspunten over de NOW voor u op een rij. Het verdient  aanbeveling om u goed en volledig te laten informeren, zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

NOW algemeen

De NOW heeft specifiek tot doel om werkgevers via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van tenminste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%, berekend naar rato van de omzetdaling. Gelet op de urgente situatie, is er gekozen voor een snelle en generieke regeling die in zeer korte termijn tot stand is gekomen.

Omzetverlies

Er is aanspraak op subsidie als er sprake is van meer dan 20% omzetverlies. Als hier aan wordt voldaan, is de mate van omzetverlies mede bepalend voor de hoogte van de subsidie. Voor het begrip omzet wordt aangehaakt bij het jaarrekeningenrecht. Het bepalen van de omzet dient dus op een soortgelijke, bestendige wijze te geschieden als bij de jaarrekening wordt toepast. Indien er sprake is van een concern/groep, wordt de bijbehorende omzet in aanmerking genomen. Uitgangspunt in de regeling is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is.

Uitbreiding NOW regeling bij concerns
Bij concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de eigen omzetdaling.

Om misbruik te voorkomen worden aan deze verruiming de volgende extra voorwaarden verbonden:

 • De werkmaatschappij moet een rechtspersoon zijn;
 • Het concern mag geen dividend of bonussen uitkeren over het jaar 2020 en geen eigen aandelen inkopen. Dat geldt tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
 • De werkmaatschappij moet een overeenkomst hebben met de vakbonden of de werknemersvertegenwoordiging over werkbehoud;
 • Er mag binnen het concern geen personeels-bv zijn. Is dat wel het geval, dan moet worden uitgegaan van de omzetdaling op concernniveau.

Er volgen controlewaarborgen om misbruik te voorkomen. Deze zullen onder andere zien op controles en correcties op het moment dat er uitwisseling van personeel/opdrachten/omzet etc. plaats vindt tussen de werkmaatschappijen binnen een concern.

In de loop van week 18 wordt de wijziging van de regeling gepubliceerd. Na inwerkingtreding van de wijziging kan op basis van bovenstaande voorwaarden een NOW aanvraag worden ingediend bij UWV.

U heeft de keuze voor welke periode het omzetverlies berekend kan worden, namelijk:
•    1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, of
•    1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, of
•    1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020
Dit is een zeer relevante keuze, omdat u als werkgever dient te bepalen in welke periode het hoogste omzetverlies aan de orde zal zijn. Aangezien het merendeel van de perioden in de toekomst ligt, dient  derhalve een weloverwogen prognose te worden gemaakt.

De omzet(prognose) over één van de drie bovenstaande perioden, wordt afgezet tegen de referentie omzet, zijnde 25% van de omzet in 2019. Let op, de hoogte van de subsidie wordt wel altijd berekend tegen de loonsom over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, onafhankelijk van de periode waarover het omzetverlies is geprognosticeerd.

Loonbegrip

Voor het loonbegrip in het kader van de NOW wordt aangehaakt bij het totale zogenoemde ‘SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’ van werknemers in dienst bij het desbetreffende LH-nummer. Hierop geldt een toeslag van 30%, als compensatie voor datgene dat door werkgever wel wordt betaald maar niet meetelt in het SV-loon (bijvoorbeeld pensioenpremie, verstrekte vergoedingen etc.) Het maximale SV-loon wat meetelt voor de berekening van de loonsom bedraagt per werknemer per maand €9.538,-.

Het betreft alle eigen werknemers in dienst van werkgever, welke sociaal verzekerd zijn. Dit betekent dat DGA’s hier niet in worden betrokken, inleenpersoneel niet en vrijwillig verzekerde werknemers ook niet.

Het voorschot op de subsidie wordt gebaseerd op de SV-lonen januari 2020 vermenigvuldigd met  3, omdat de subsidie voor drie maanden wordt toegekend.

Berekening subsidie

Let op, na de aanvraag volgt een voorschot. Hiervoor wordt de volgende berekening gehanteerd:

Percentage verwachte omzetdaling over de gekozen periode/100 (%) x loonsom januari 2020 maal 1,3 (toeslag) maal 3 (periode NOW) x 0.9 (90% is het maximum) x 0.8 (80% is het voorschot)

Achteraf volgt de definitieve toekenning van de subsidie. Hiervoor wordt de volgende berekening gehanteerd:

Percentage werkelijke omzetdaling over de gekozen periode/100 (%) x werkelijke loonsom periode 1 maart tot en met 31 mei maal 1,3 (toeslag) x 0,9 (90% is het maximum).

Let op: de eenmaal gekozen periode voor het omzetverlies bij de aanvraag kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

Arbeidsrechtelijke voorwaarden NOW

De NOW bevat een aantal belangrijke voorwaarden en verplichtingen voor u als werkgever, onder andere:

 • Werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden gedurende de NOW periode. De strekking van de NOW is immers behoud van werkgelegenheid. Dit heeft betrekking op zowel vaste, als flexibele werknemers. Dat duidt op een loondoorbetalingsverplichting richting werknemers.
 • Tijdens de NOW periode een verbod tot ontslagvergunningsaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen.
 • Informatieverplichting ten aanzien van de OR of Personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan ten aanzien van de werknemers.
 • Subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor betaling van de loonkosten.
Aanvraag NOW

De subsidieaanvraag dient te worden ingediend bij UWV. Tot en met 31 mei 2020 kunt u de aanvraag doen.

De aanvraag geschiedt per werkgever, zijnde per entiteit (LH-nummer). Ook indien er sprake is van een concern. Achteraf (nadat de 3 maanden waarover het omzetverlies berekend is) dient aan UWV een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies te worden gezonden. UWV laat nog weten op de website hoe deze verklaring moet worden aangeleverd.

Verplichtingen na ontvangst van de NOW-subsidie

Het is goed om te realiseren dat de NOW-subsidie niet geheel vrijblijvend is. U hebt als werkgever een aantal verplichtingen. Een aantal ervan staan ook in de brief van het UWV, die u nog gaat krijgen, maar dat zijn niet alle verplichtingen, er worden slechts een aantal van benoemd. De verplichtingen zijn als volgt.

 1. Houd de loonsom (het sv-loon) zoveel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd de werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 2. Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel, of als er al een aanvraag loopt, dan heeft u 5 dagen de tijd om deze aanvraag in te trekken. Gebeurt dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 3. Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 4. Informeer de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of alle werknemers over de tegemoetkoming.
 5. Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming is voldaan. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 6. Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 7. Bel Scab, of rechtstreeks met het UWV als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als het bedrijf stopt. De gekozen 3 maanden waarover het omzetverlies verwacht wordt kan niet meer worden aangepast.
 8. Stuur achteraf (nadat de 3 maanden waarover het omzetverlies berekend is), een accountantsverklaring naar UWV met het definitieve omzetverlies. Dit zal dan met de definitieve aanvraag moeten worden meegestuurd. Hoe dat precies in zijn werk gaat wordt later bekend gemaakt.
 9. Werk mee aan een onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming, onderzoek doen.
Overgang / samenloop WTV en NOW

Alle WTV-aanvragen waarover voor 17 maart 19.45 uur nog niet was beslist worden automatisch beschouwd als NOW-aanvragen. UVW zal u als werkgever verzoeken om de aanvullende informatie aan te leveren, zodat de aanvraag conform de NOW vereisten kan worden beoordeeld. Is er bij u sprake van een bestaande Werktijdverkorting regeling die u wenst te verlengen, dan kunt u een aanvraag NOW indienen. Werktijdverkorting kan niet meer worden aangevraagd, ook niet voor andere redenen dan de huidige coronacrisis.

Dienstverlening Scab

Scab beschikt uiteraard over expertise op alle vlakken die relevant zijn in het kader van de NOW, namelijk accountancy, loonadministratie én arbeidsrecht. Scab staat ook nu graag voor u klaar!

Om u zo goed en vlot mogelijk van dienst te kunnen zijn, fungeert de afdeling Personeelsadvies als eerste NOW-aanspreekpunt. Afhankelijk van uw vraag / behoefte, coördineren zij de inzet van expertise van andere afdeling(en). ​​​​​De afdeling Personeelsadvies is bereikbaar via personeelsadvies@scabadvies.nl of telefonisch 013-583 38 95.

 

Het standaard geldende uurtarief bedraagt €80,- excl. btw, op basis van nacalculatie. Mocht er een afwijkend uurtarief van toepassing zijn, dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd. Uiteraard kan er op voorhand een tijdsindicatie behorende bij de werkzaamheden worden afgegeven. ​​​​​​​Op de website van Scab is een ‘Corona-dossier’ aangemaakt. Hierin kunt u alle informatie terugvinden rondom dit thema.