Door: Charlotte Mucha, arbeidsjurist en John Theuns, loonadviseur bij Scab. Charlotte en John zijn ook cao-specialist Afbouw.

Recent is er een nieuwe cao Afbouw tot stand gekomen met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Onderdeel van deze nieuwe cao is een loonsverhoging per 1 maart 2024. Graag informeren we je daarover.

Algemene loonsverhogingen

  • Volwassen werknemers vanaf 21 jaar (met een fulltime dienstbetrekking) krijgen er op 1 maart 2024 én op 1 september 2024 structureel € 150,- bruto per maand bij. Een parttimer ontvangt een bedrag naar rato.
  • Voor jeugdige werknemers tot en met 20 jaar geldt op 1 maart en 1 september niet, zoals in de cao vermeld staat, een verhoging met een bedrag van € 150,- vermenigvuldigd met een jeugdstaffelpercentage. Deze tekst blijkt niet overeen te stemmen met de loontabellen in de cao. Overleg met de Noa leerde dat de cao-partijen hebben gekozen voor een nieuwe systematiek waarbij de garantielonen van 21 jaar en ouder de basis vormen voor de berekening van alle jeugdlonen. Het jeugdstaffelpercentage speelt daarbij wel een belangrijke rol en is afhankelijk van leeftijd. Het jeugdstaffelpercentage wordt losgelaten op het vakvolwassen garantieloon (juiste functiegroep en aantal ervaringsjaren) en bepaalt daarmee het loon voor de jeugdige werknemers. De tabellen in de cao geven de exacte verhogingen aan.
  • De cao-partijen hebben ervoor gekozen om de lonen voor de jeugdige werknemers zonder relevante werkervaring voor alle functiegroepen gelijk te maken. De cao partijen streven naar vereenvoudiging van de loonschalen en dit is een eerste stap. Dat kan betekenen dat sommige werknemers (ingeschaald in functiegroep 5b of 6b) er in theorie op achteruit gaan per 1 maart 2024. Arbeidsrechtelijk is het niet mogelijk om de lonen naar beneden bij te stellen. De werknemers die dit betreft zullen het huidige loon blijven houden.
  • De procentuele verhoging van de lonen werkt door in een eventuele prestatietoeslag, tenzij er sprake is van een prestatietoeslag in een vast bedrag.
  • Deze loonsverhoging geldt niet voor BBL-leerlingen.

Deze loonsverhogingen zijn verwerkt in de (garantie)loontabellen van de cao die vanaf 1 maart 2024 gelden.

De loonsverhogingen worden als volgt doorgevoerd:

  • Weekverloning: vanaf week 10 waarbij de loonsverhoging op 1 maart (vallend in week 9) daarin wordt meegenomen
  • Periodeverloning: vanaf week 9 (begin van periode 3), waarbij opgemerkt wordt dat de loonsverhoging wordt ingevoerd vanaf 26 februari 2024. Indien gewenst kun je bij ons aangeven als je voor de dagen 26 februari 2024 tot en met 29 februari 2024 de loonsverhoging niet doorgevoerd wilt hebben. Let op: het is belangrijk dat je dit uiterlijk in week 11 (dus ruim vóór de verloning van P3) aan ons doorgeeft
  • Maandverloning: met ingang van 1 maart 2024

Verhoging van de vergoedingen en toeslagen
De vergoedingen en toeslagen worden per 1 maart 2024 én ook op 1 september 2024 verhoogd met 4,5%. Denk hierbij aan onder meer de kledingtoeslag en de gereedschapstoeslag.

Reiskosten op de fiets
Cao-partijen willen gebruik van de fiets stimuleren en geven de werknemer die met de fiets naar het werk gaat vanaf 1 maart 2024 recht op € 0,22 bruto per kilometer.

Reisuren
De vergoeding voor reisuren voor werknemers die met iemand meerijden, wordt vanaf 1 maart 2024 verhoogd naar € 12,75 bruto per uur. Hierbij geldt dat de eerste 45 minuten van zowel de heen- als terugreis per dag niet door de werkgever worden vergoed. Voor de bestuurder geldt dat de eerste 15 minuten van zowel de heen- als terugreis per dag niet door de werkgever worden vergoed.

Retentiebonus – werknemer belonen als hij in dienst blijft
Voor werknemers die vanaf 2022 in dienst zijn, is er een bonus in de cao opgenomen. Zo kun je trouwe werknemers extra belonen. Let wel deze bonus geldt alleen voor de werknemers die na 1 januari 2022 in dienst zijn gekomen. Het uitkeren van deze bonus zal op zijn vroegst in 2027 aan de orde zijn.

Leermeesters
Werknemers die leermeester willen worden of willen blijven, moeten verplicht een tweejaarlijkse bijscholingscursus volgen bij een door de cao-partijen aangewezen opleidingsinstituut. De kosten voor deze cursus en de verletkosten komen voor rekening van de werkgever. Als de leermeester een afbouwwerknemer is, dan kan de werkgever bij het O&O-fonds Afbouw een vergoeding voor de door hem betaalde cursus- en verletkosten aanvragen.

Stagevergoeding
Als iemand een opleiding volgt aan een regionaal opleidingscentrum, een hogeschool of een universiteit en in dat kader van de opleiding stage loopt, ontvangt deze stagiair van de werkgever een stagevergoeding van minimaal € 20,- netto per dag. Als het om een snuffelstage gaat waarbij de leerling kennis wil maken met de activiteiten die door de afbouwsector worden uitgevoerd, is de werkgever niet verplicht een vergoeding te verstrekken.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Binnen de sector natuursteen is het arbeidsongeschiktheidspensioen al bekend. Dit wordt ook zo snel mogelijk in de sector afbouw geïntroduceerd. Uitgangspunt is dat de premie voor de helft betaald gaat worden door de werkgever en voor de helft door de werknemer.

Vakbondscontributie
Met ingang van 1 januari 2024 wordt de contributie van het vakbondslidmaatschap verhoogd naar € 90,- netto.

Meer weten? Scab helpt!
Meer informatie over deze cao vind je op onze Portal P&S – Servicedesk – Informatie – Cao Afbouw. Of neem contact op met Charlotte Mucha of met John Theuns, cao-specialisten Afbouw bij Scab.

Je kunt hen bereiken via:

Maak je gebruik van het Premiumpakket? Neem dan bij vragen gerust contact op met je vaste contactpersoon.

Bron: | 06-03-2024