Een groot aantal maatregelen is genomen om ondernemers tegemoet te komen in deze onzekere tijd met het coronavirus. Maatregelen wijzigden regelmatig. Het lijkt dat de maatregelen voor een groot deel zijn uitgekristalliseerd. Hieronder treft u de voornaamste fiscale tegemoetkomingen aan.

Uitstel van betaling

Indien uw onderneming tijdelijk niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen als gevolg van de coronacrisis, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Hieronder is toegelicht op welke belastingen dit van toepassing is, wanneer en hoe u hiervoor in aanmerking komt en welke termijn van uitstel mogelijk is.

> Uitstel van betaling voor 3 maanden

U vraagt automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen, kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Uiteraard indien van toepassing.

Twee wijzen van indienen
Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan digitaal met een DigiD en schriftelijk. Scab heeft geen DigiD en kan deze als organisatie ook niet krijgen. We zullen de verzoeken om uitstel dus schriftelijk doen. Er is géén verschil in behandeling tussen digitale en schriftelijke verzoeken.

Het verzoek hoeft niet te worden onderbouwd. Er wordt alleen om de NAW-gegevens gevraagd en het fiscale nummer (RSIN/BSN).

Na ontvangst van het verzoek wordt drie maanden uitstel van betaling gegeven voor de op dat moment al opgelegde belastingaanslagen. Stel u heeft op 1 mei een verzoek om bijzonder uitstel ingediend dan wordt uitstel verleend tot 1 augustus 2020. Komen na het indienen van het verzoek nieuwe belastingaanslagen, ook dan geldt voor die nieuwe belastingaanslagen dat uitstel wordt verleend tot 1 augustus 2020. De termijn van 3 maanden schuift dus niet mee met latere aanslagen. Een eventuele boete wordt automatisch teruggedraaid. Een bezwaarschrift is niet nodig.

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek toegestuurd. Dit kan wel enige tijd duren omdat veel aanvragen worden verwacht.

> Uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden

Het kan nog steeds zo zijn dat een betalingsuitstel van drie maanden te kort is. U kunt dan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

U heeft daartoe twee mogelijkheden. Op het moment van aanvraag voor uitstel, voor een periode langer dan 3 maanden, is de schuld aan:

 • Openstaande belastingaanslagen lager dan € 20.000,-
  In het verzoek dienen de omstandigheden worden aangegeven waardoor de onderneming wordt getroffen door de coronacrisis. Dit kan door bijvoorbeeld met cijfers die laten zien dat de omzet is gedaald t.o.v. de afgelopen maanden of door minder opdrachten. Een verklaring van een derde deskundige is niet nodig.
 • Openstaande belastingaanslagen hoger dan € 20.000,-
  Een verklaring van een derde deskundige is nu wel nodig. Een derde deskundige kan een externe consultant, financier of brancheorganisatie zijn maar ook de eigen accountant of belastingadviseur. Deze dient te verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Schriftelijke verzoeken moeten verzonden worden naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC HEERLEN

Gedurende de periode van uitstel mag de ontvanger van de belastingdienst geen belastingteruggaven (van enige soort) verrekenen met de belastingschuld waarvoor uitstel van
betaling is verleend, tenzij de ondernemer hierom verzoekt of de belangen van de Staat worden geschaad.

Let op:
Voor de aanvraag van uitstel van betaling voor de loonheffingen en omzetbelasting heeft u nog steeds eerst een naheffingsaanslag nodig. Dus als er nog geen aanslag is opgelegd waarvoor uitstel is aangevraagd (maakt niet uit voor welke belasting), zult u nog steeds eerst moeten wachten op de naheffingsaanslag.

Melding betalingsonmacht

Een melding betalingsonmacht hoeft niet afzonderlijk te worden gedaan als om uitstel van betaling in verband met corona gaat wordt gevraagd voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon, die onder de vennootschapsbelasting valt.

Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Voorbeeld:
Een BV draagt de loonheffing over de maand februari 2020 i.v.m. de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.
.

Invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente is vanaf 23 maart tot 1 oktober 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden.

De belastingrente (vennootschapsbelasting 8% overige belastingen 4%) is ook verlaagd naar 0,01%. Deze tijdelijke verlaging gaat in op 1 juni 2020 behalve voor de inkomstenbelasting. Daarvoor geldt dat de verlaging ingaat op 1 juli 2020.

Deblokkering g-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening, wordt de mogelijkheid gecreëerd om de g-rekening te deblokkeren tot het bedrag waarvoor uitstel wordt gevraagd. Normaal wordt alleen het overschot op de g-rekening vrijgegeven.

Gebruikelijk loon over 2020

Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald volgens de navolgende berekeningen. Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voor deze goedkeuring gelden de volgende drie voorwaarden.

 1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk
  loon.
 2. Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande
  berekeningen, geldt dat hogere loon.
 3. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door
  andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Andere gevallen: maatwerk
Mocht dit geen oplossing bieden dan is overleg nodig met de belastingdienst. Dat geldt dus ook voor situaties die niet (rechtstreeks) onder deze goedkeuring vallen, maar waar wel knelpunten optreden.

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van € 1.800. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld binnen de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven, die vennootschapsbelastingplichtig zijn, dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn.

Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.

Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

Bovenstaand beleid geldt tot 1 oktober 2020.

Scab helpt

Heeft u vragen over deze onderwerpen, neemt u dan contact op met afdeling Fiscaal van Scab. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer 013-583 67 05 of e-mailadres hgijsbers@scabadvies.nl.