Per 1 juni 2020 krijgt de huidige NOW-regeling een vervolg. Daarover heeft onze regering onlangs een besluit genomen. Eveneens komen er aanpassingen in de regeling die invloed gaan hebben op de eerste NOW-regeling. Die aanpassingen worden gemaakt in de rekenregels voor de definitieve vaststelling van de hoogte van NOW-subsidie en zien niet op de berekeningen van de voorschotten die zijn verstrekt.

NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020

De zogenaamde NOW 2.0 moet opnieuw worden aangevraagd, ook als je al een voorschot op basis van de NOW 1.0-regeling ontvangt. De verwachting is, dat deze aanvraag vanaf 6 juli 2020 kan worden ingediend. Het doel van de NOW blijft om zoveel mogelijk banen te behouden. Er zijn aan de NOW 2.0 wel wat aanvullende voorwaarden verbonden:

 • De ontslagboete wordt geschrapt.
  Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen geen extra verlaging op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan. Als werkgevers meer dan 20 werknemers ontslaan zonder instemming van de vakbond, blijft de ontslagboete gehandhaafd.
 • Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.
  Werkgevers leggen bij aanvraag van de NOW 2.0 hierover een verklaring af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
 • De vaste (forfaitaire) opslag (dat wil zeggen de opslag over het sv-loon voor werkgeverslasten) wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling het sv-loon van de maand maart ook als uitgangspunt genomen, als de loonsom in de periode van maart tot en met mei hoger is dan in de periode van januari tot en met maart. Dit gebeurt niet bij de vaststelling van het voorschot, maar bij de vaststelling van de definitieve hoogte van de NOW. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven, maar kan ook van belang zijn voor bedrijven die in de periode januari veel werknemers hebben die dan onbetaald verlof opnemen. Ook wordt de regeling zodanig aangepast dat een eventueel uitgekeerde 13e maand uit de referentiemaand van januari 2020 wordt gefilterd. Daarmee wordt voorkomen dat er een vertekend beeld ontstaat ten aanzien van het sv-loon van januari 2020.
 • Voor de berekening van het voorschot zal het UWV, anders dan bij de NOW 1.0, nu wel op voorhand rekening houden met het de periodieke uitkering van het vakantiegeld. Met name in de cao Bouw & Infra is dat van toepassing, omdat het vakantiegeld vrijwel steeds maandelijks wordt uitgekeerd (ofwel rechtstreeks aan de werknemer, ofwel via TSF). Op de sv-loonsom (minus de maxlonen van € 9.538,00) wordt de factor 0,926 toegepast. Daarna worden de max-lonen er weer bij opgeteld.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW 2.0 over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uiteraard blijven de oude voorwaarden voor NOW, voor zover die niet gewijzigd worden, van kracht. Dat betekent dat het uitgangspunt blijft dat er sprake dient te zijn van een omzetverlies van 20% of meer. Voor de verplichtingen die verder samenhangen met een NOW-uitkering wordt verwezen naar het artikel van 28 april 2020 “NOW haarscherp toegelicht”.

NOW 2.0 aanvragen tot en met 31 augustus 2020

De wijze waarop de NOW 2.0 wordt uitgekeerd verschilt enigszins van de uitkering onder NOW 1.0. Het UWV zal het totale voorschot in twee termijnen uitbetalen. De aanvraag van NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

Definitieve NOW aanvraag (1.0 en 2.0) vanaf 7 september 2020

Het tijdstip voor de definitieve NOW-aanvraag wijzigt wel. Omdat de regering wil voorkomen dat er teveel zaken door elkaar heen gaan lopen zal de definitieve NOW-aanvraag (dus ook voor NOW 1.0), pas vanaf 07 september 2020 kunnen plaatsvinden. Althans dat is nu de planning.

Grenzen accountantsverklaring

Ook heeft de regering iets meer bekend gemaakt over de grenzen waarboven een accountantsverklaring vereist is voor de NOW-aanvraag. Er wordt gekozen om twee grenzen te hanteren.

Voor de NOW 1.0 en 2.0, zal de accountantsverklaring verplicht gesteld wordt voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000,- of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan € 125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van € 125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

Tot slot

Het verdient dus aanbeveling om uw omzet goed in de gaten te houden en direct te schakelen op het moment dat u daarin een daling ziet ontstaan.
Hebt u al een NOW 1.0 – aanvraag gedaan, dan is het goed om te kijken naar een eventuele vervolgaanvraag. Zet de omzetdaling door en kunt u zich committeren aan de extra voorwaarden die bij de NOW 2.0 horen, dan behoort het aanvragen van NOW 2.0 tot de mogelijkheden.

Dienstverlening Scab

Scab beschikt uiteraard over expertise op alle vlakken die relevant zijn in het kader van de NOW 1.0 en 2.0, namelijk accountancy, loonadministratie én arbeidsrecht. Scab staat ook nu graag voor u klaar!

Om u zo goed en vlot mogelijk van dienst te kunnen zijn, fungeert de afdeling Personeelsadvies als eerste NOW-aanspreekpunt. Afhankelijk van uw vraag / behoefte, coördineren zij de inzet van expertise van andere afdeling(en). De afdeling Personeelsadvies is bereikbaar via personeelsadvies@scabadvies.nl of telefonisch 013-583 38 95.

Om het u nog makkelijker te maken kunt u via onderstaande knop direct regelen dat Scab voor u de NOW-regeling aanvraagt.
Het standaard geldende uurtarief bedraagt € 80,- excl. btw, op basis van nacalculatie. Mocht er een afwijkend uurtarief van toepassing zijn, dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd. Uiteraard kan er op voorhand een tijdsindicatie behorende bij de werkzaamheden worden afgegeven.Op de website van Scab is een ‘Corona-dossier’ aangemaakt. Hierin kunt u alle informatie terugvinden rondom dit thema.