Door Marcel Muijtjens, manager fiscaal bij Scab

Ook als je ondernneemt met een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, kan de vraag opkomen in hoeverre de liquide middelen op de bedrijfsbalans nog wel een functie hebben binnen het bedrijf. In beginsel is dit afhankelijk van jouw wil. Als ondernemer mag je naast de liquide middelen voor de financiering van de lopende bedrijfsuitgaven en de te verwachten investeringen ook liquide middelen aanhouden ter dekking van risico’s en tot opbouw en instandhouding van reserves. De aard en omvang van de onderneming speelt daarbij een rol. Het is wel aan de Belastingdienst om aannemelijk te maken dat en tot welk bedrag sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen.

Privévermorgen

Alleen als de Belastingdienst kan aantonen dat (een van de middelen) duurzaam geen functie meer vervullen, kan zij deze middelen als privévermogen aanmerken ook al staan de middelen nog geactiveerd op jouw balans. Die grenzen worden overschreden als je duurzaam overtollige liquide middelen, die in de onderneming geen functie hebben, tot het ondernemingsvermogen rekent. We verwachten dat de Belastingdienst hier scherper op gaat controleren.

Let op! Als liquide middelen als overtollig zijn aan te merken dan gaan deze liquide middelen behoren tot het box 3-vermogen.

De vraag of liquide middelen overtollig zijn, speelt ook als je met een beroep op een fiscale doorschuif- of bedrijfsopvolgingsregeling aandelen in een BV wil overdragen. De fiscale faciliteiten richten zich in principe op het faciliteren van de overdracht of overgang van ondernemingsvermogen. Overtollige liquide middelen in de BV worden niet als ondernemingsvermogen gezien en worden daarmee uitgesloten van de faciliteiten.

Meer weten? 
Neem dan contact op met Marcel Muijtjens, manager Fiscaal bij Scab. Mail naar mmuijtjens@scabadvies.nl of bel 013-583 6737.

Bron: | 12-04-2023