Voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus, tijdelijk geen of minder werk hebben voor werknemers, is het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. In dat geval blijven de desbetreffende werknemers in dienst bij u als werkgever, maar betaalt het UWV over de niet gewerkte uren een WW-uitkering. In dit artikel zet Scab de aandachtspunten op een rij.

Voorwaarden vergunning
  1. Er sprake is van buitengewone omstandigheden (zoals het coronavirus) die niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  2. Werkgever verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk, beoordeeld per rechtspersoon.

De vergunning geldt maximaal 6 weken. Na afloop kan eventueel verlenging worden aangevraagd. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

De vergunning wordt niet verstrekt over de periode voorafgaand aan de aanvraag voor ontheffing. Voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachten behoefte is afgestemd, wordt geen ontheffing verleend. Indien de vermindering van de werkzaamheden samenhangt met een werkstaking wordt ook geen ontheffing verleend.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Vanzelfsprekend kan ook voor zzp’ers géén werktijdverkorting worden aangevraagd, aangezien deze niet in loondienst zijn.

WW-uitkering

Direct na ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting dient dit bij UWV te worden gemeld. Na de melding en de afloop van de vergunning-periode kan een WW-uitkering worden aangevraagd bij UWV. UWV vergoedt achteraf dan de niet gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode aan de werkgever. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. De werkgever betaalt dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.

Loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode

Gedurende de vergunningsperiode bent u als werkgever vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht voor de uren die de werknemer in het kader van de werktijdverkorting niet werkt. Dat kan anders zijn als in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat het loon geheel of gedeeltelijk toch wordt doorbetaald.

Als werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering achteraf aan de werkgever overgemaakt. Wordt er in de tussentijd geen loon uitbetaald, dan Dit kan dit voor werknemers tot onverwachte en ongewenste gevolgen leiden . Als de financiële positie van uw onderneming het toelaat, kunt u overwegen het loon ook voor de niet gewerkte uren door te betalen aan de werknemer. Betaal dan ten minste door, wat u achteraf, steeds na afloop van de vergunningsperiode van 6 weken, door het UWV vergoed zult krijgen. Dat is 75% voor de eerste twee maanden, en 70% voor de periode daarna (over maximaal € 57.232 bruto op jaarbasis). Doe dit ook als werknemers onvoldoende WW-rechten hebben.

Meer betalen, bijvoorbeeld het volledige loon over de niet gewerkte uren is uiteraard ook toegestaan, maar niet verplicht.

Aanvraag werktijdverkorting door Scab

Een aanvraag voor werktijdverkorting dient digitaal te worden aangevraagd, met als bijlage een personeelslijst van het personeel dat minder gaat werken. Indien gewenst kunnen de arbeidsjuristen van de afdeling Personeelsadvies de aanvraag werktijdverkorting voor u verzorgen. Als klant van de afdeling loonadministratie van Scab hebben wij immers de gegevens van uw personeel in systeem. Kiest u ervoor ons als uw gemachtigde te laten optreden, dan verloopt de communicatie eveneens via de afdeling Personeelsadvies en ontzorgen wij u.

Deze dienstverlening wordt verricht op basis van een uurtarief van € 80,00 exclusief btw, op basis van nacalculatie.

Vragen?

Mocht u van deze dienstverlening gebruik willen maken, neemt u dan contact op met de afdeling Personeelsadvies van Scab via 013 – 583 38 95 of per e-mail via personeelsadvies@scabadvies.nl.Lees ook het artikel wat mogelijkheden zijn bij een niet werkende werknemer