Een nieuwe cao Bouw & Infra voor twee jaar

Op 11 mei bereikten de cao-partijen Bouw & Infra al overeenstemming en werd een nieuw onderhandelingsresultaat gepresenteerd. Inmiddels is op 2 september 2021 de cao (grotendeels) algemeen verbindend verklaard (a.v.v.). Dat betekent dat de gehele branche tot en met 31 december 2022 gebonden is aan de nieuwe cao. Ook de cao-tekst is inmiddels beschikbaar en hier terug te vinden.

Aandachtspunten cao Bouw & Infra
In juni heeft de afdeling Loonadministratie al een mailing verzonden over de loontechnische aandachtspunten van deze nieuwe cao. Mocht je dit gemist hebben, dan kan je deze tekst ook terugvinden op de Portal (Personeel & Salaris | Servicedesk | Informatie | Aandachtspunten cao Bouw & Infra – juli 2021).

Nieuwe onderwerpen
Naast de loontechnische aandachtspunten zoals de loon- en salarisverhogingen en de eenmalige uitkering, staan er nog diverse andere nieuwe onderwerpen in de cao. Hieronder worden enkele belangrijke regelingen uit de nieuwe cao voor het personeelsbeleid uitgelicht.

 • Een stimuleringsprogramma voor nieuwe aanwas, het bevorderen van leren en ontwikkelen en het behoud van vakkrachten (niet a.v.v. verklaard). Om dit te bereiken zijn een aantal elementen aan het programma toegevoegd:
  • Diplomabonus: Er wordt een bonus van € 2.500,- bruto betaald na het behalen van een BBL2, BBL3 en BBL4 diploma in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023;
  • Vergoeding leermiddelen en examineringsproducten: deze worden voor 100% vergoed gedurende de leerjaren 2021/2022 en 2022/2023;
  • Subsidie indiensttreding uitzendkrachten: een subsidie van € 5.500,- voor werkgevers die met een uitzendkracht van 50 jaar of ouder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaan, welke uitzendkracht ten minste 10 jaar werkzaam is geweest als werknemer in de zin van de cao Bouw & Infra;
  • Stresspreventie: zowel UTA- als bouwplaatwerknemers kunnen deelnemen aan de werkdrukvoorziening.

TIP: Heb je een BBL-er in dienst, maak een herinnering aan in de periode dat het diploma volgt
zodat het recht op de diplomabonus niet verloren gaat!

 • De zwaarwerkregeling wordt ook voor UTA-werknemers met ingang van 1 januari 2022 mogelijk (niet a.v.v. verklaard). Een UTA-werknemer komt in aanmerking voor deze regeling als hij voldoet aan 4 voorwaarden:
  • Werknemer heeft in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 op uittredingsdatum een leeftijd bereikt die maximaal drie jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd ligt;
  • Werknemer direct voorafgaand aan uitdiensttreding UTA-werknemer is;
  • Op 1 juli 2020 en/of op 1 januari 2021 werknemer was in de zin van de cao, en;
  • In de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum:
   • Ten minste 20 jaar werkzaam is geweest als werknemer in de zin van de cao, en;
   • Ten minste 5 jaar werkzaam is geweest als bouwplaatswerknemer in de zin van de cao.

TIP: Ga met UTA-werknemers het gesprek tijdig aan of ze gebruik willen maken van deze
regeling, zodat je kan inspelen op het mogelijk wegvallen van ervaren werknemers.

 • De cao onwerkbaar weer wordt ongewijzigd verlengd van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023 (niet a.v.v. verklaard);
 • De re-integratiebonus bij ziekte wordt afgeschaft voor werknemers die op of na 1 januari 2022 ziek worden;
 • De ketenregeling waarin wordt bepaald hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd er binnen een periode kunnen worden aangegaan, alvorens er een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, is in overeenstemming gebracht met de wet. Er ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als:
  • Er een periode van 36 maanden is verstreken. Met ingang van de eerstvolgende dag na 36 maanden geldt de laatste arbeidsovereenkomst uit de keten als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Bestaat een keten uit meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Dan is de vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

TIP: Als een werknemer wordt aangenomen, kan je voor een langere periode dan voorheen een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan. Benut deze ruimte, maar houd ook in het achterhoofd dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd ook voordelen kent (meer gebondenheid voor werknemer binnen het bedrijf en de lage Awf-premie).

 • Mogelijkheden voor AOW-gerechtigden worden met ingang van 1 augustus 2021 verruimd en er wordt aansluiting gevonden bij de wet. Hierbij is het mogelijk om in vier jaar tijd zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan en de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wordt verkort tot 13 weken (in plaats van 104 weken). Ook geldt er een opzegtermijn van één maand.

TIP: Maak bewust gebruik van de verruimde ketenregeling bij AOW-gerechtigden, zodat je vaak
een moment hebt om stil te staan of de samenwerking nog naar wens verloopt. Wellicht neemt het werktempo of de concentratie plots snel af. Je bent dan niet gebonden aan lange overeenkomsten en een lange opzegtermijn, waardoor je snel kan anticiperen op deze veranderingen.

Bijeenkomsten
Al met al hebben deze wijzigingen in de cao invloed op het personeel(sbeleid) dat binnen de onderneming wordt gevoerd. De afdeling Personeelsadvies houdt vanaf 14 september diverse bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land, om zo de inhoud van de vernieuwde cao uit te diepen en praktische handvatten te geven voor in de praktijk. Na een bijeenkomst van slechts 2 uur, ben je klaar om met deze nieuwe cao-regelingen aan de slag te gaan!

Mocht je jezelf nog niet hebben opgegeven, wees er dan snel bij. Er zijn al veel aanmeldingen binnengekomen. Opgeven kan via: https://www.scabadvies.nl/academy/

Tot slot
Wij hopen je te zien bij een van de bijeenkomsten. Mocht je vragen hebben of advies wensen, aarzel dan niet en neem contact op met onze loonadviseurs, P&O-adviseurs of arbeidsjuristen van de afdeling Personeelsadvies. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 013-583 3895 of personeelsadvies@scabadvies.nl

Met vriendelijke groet,

Afdeling Personeelsadvies