Op 19 december 2023 is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven 2024. Deze cao geldt voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Hoewel de tekst van de cao nog in orde moet worden gemaakt, is in het onderhandelingsresultaat zelf te lezen dat er sprake is van een aantal wijzigingen en aanpassingen. Hieronder zetten we deze op een rijtje.

Loonsverhoging, vakvolwassenloon, vergoedingen en toeslagen
De garantielonen worden verhoogd met de volgende percentages:

  • per 1 januari 2024 met 5,75%
  • per 1 juli 2024 met 1,50%

Let op: deze verhoging moet alleen worden toegepast over het gedeelte van het overeengekomen loon tot aan het garantieloon van functiegroep 5 en UTA-3 plus 10%. Over het gedeelte van het loon dat boven deze grens ligt, is er geen verplichte loonsverhoging. Als werkgever mag je natuurlijk wel besluiten, dat je de loonsverhoging over het volledige overeengekomen loon doorvoert.

Per 1 januari 2024 geldt voor de werknemer van 20 jaar en ouder bovendien het garantieloon voor volwassenen. Deze verschuiving betekent ook dat de jeugdlonen en schalen voor nieuwe instromers zonder ervaring in de sector vanaf 1 januari ook tot en met 19 jaar gaan gelden.

Werknemers van 20 jaar die in 2023 zijn ingedeeld in de loonschaal voor nieuwe instromers zonder ervaring in de sector vloeien daarom vanaf 1 januari 2024 direct door naar de loonschaal voor de vakvolwassen werknemer.

De vergoedingen en toeslagen worden met dezelfde percentages verhoogd als het garantieloon.


Eenmalige uitkering

In oktober 2024 ontvangen alle (UTA-) werknemers een eenmalige uitkering van € 500,00 bruto, op basis van 40 uur per week. Voor parttimers en/of oproepkrachten wordt de eenmalige uitkering naar rato berekend.

Het kan overigens interessant zijn om te bekijken of je deze eenmalige uitkering, in plaats van bruto, netto aan de werknemers wilt uitkeren. Heb je voldoende ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) dan is dit het overwegen waard. Wil je hier meer over weten, bel of mail dan even met Scab.


Overwerk UTA 1

Overuren zijn de uren die de werknemer werkt en die de normale arbeidsduur (40 uur per week op maandag tot en met vrijdag) overschrijden. De omschrijving van de normale arbeidsduur (artikel 8 lid 1 cao Bikudak) wordt vanaf 1 januari 2024 ook van toepassing verklaard op de UTA-1 werknemer.

De UTA 1 werknemer heeft dus ook recht op een compensatie voor de gemaakte overuren. Dat kan in tijd of in geld. Kiest de werknemer voor geld, dan wordt het individueel overeengekomen loon verhoogd met de volgende percentages:

  • het 1e, 2e en 3e overuur, voorafgaand aan het begin en aansluitend aan het einde van de dagelijkse arbeidstijd: 25%;
  • voor overige overuren op een normale werkdag vanaf maandag 05.00 uur alsmede voor arbeid op zaterdag tot 21.00 uur: 50%;
  • voor arbeid tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 05.00 uur: 100%.

Kiest de werknemer voor compensatie in vrije tijd, dan worden de percentages hierboven overigens ook uitbetaald.

Zijn er binnen het bedrijf andere afspraken gemaakt (individueel en/of op bedrijfsniveau) die gunstiger zijn voor de werknemer, dan blijven deze bestaan, voor zover deze dienstverbanden zijn aangegaan voor 1 januari 2024. Wil je die regelingen ook na 1 januari 2024 blijven toepassen dan mag dat en dan is er geen dispensatie van de cao-partijen voor nodig.

Compensatie van overwerk is vooralsnog beperkt tot de UTA-1 werknemers. Voor UTA-2 en UTA-3 werknemers zullen cao-partijen een nader onderzoek instellen. Vervolgens zal worden bezien of voor deze functiegroepen ook de noodzaak bestaat om vergoeding van overwerk verplicht te stellen.


Reiskostenvergoeding en reistijd woon-werkverkeer UTA

Voor woon-werkverkeer hebben UTA-werknemers recht op de geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding van € 0,23 per kilometer. Dit is gemaximeerd op 70 kilometer (enkele reisafstand). De eerste 10 kilometer van de enkele reis woon-werkverkeer worden niet vergoed.


OV

Maakt de UTA-werknemer gebruik van het Openbaar Vervoer, dan kan in de plaats van de hierboven genoemde vergoeding, ook gekozen worden voor de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.


Fiets

Maakt de UTA-werknemer gebruik van een fiets, dan geldt de hierboven genoemde kilometervergoeding met een maximum van € 25,00 per maand.


Routeplanner ANWB

De woon-werk afstand wordt bepaald aan de hand van de routeplanner van de ANWB, van huisadres naar het werk, op basis van de kortste route, waarna de afstand enkele reis wordt afgerond op hele kilometers. Gaat de werknemer verhuizen en wordt de woon-werkafstand daardoor groter, dan is de werkgever niet verplicht om meer reiskosten te gaan vergoeden.


Eigen vervoermiddel

Reist de UTA-werknemer tijdens werktijd voor zijn werkzaamheden en moet de werknemer daarvoor zijn eigen vervoermiddel gebruiken, dan geldt er een reiskostenvergoeding van
€ 0,43 per kilometer. Hiervan mag weer € 0,23 onbelast worden uitgekeerd. Maakt de UTA-werknemer voor deze reis gebruik van het Openbaar Vervoer, dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten netto vergoed.

Zijn er binnen het bedrijf andere afspraken gemaakt (individueel en/of op bedrijfsniveau) die gunstiger zijn voor de werknemer, dan blijven deze bestaan, voor zover deze dienstverbanden zijn aangegaan voor 1 januari 2024. Wil je die regelingen ook na 1 januari 2024 blijven toepassen dan mag dat en dan is er geen dispensatie van de cao-partijen voor nodig.


Roostervrije dagen UTA-werknemer

De UTA-werknemer heeft recht op 2 roostervrije dagen. Is de dag na Hemelvaart een collectieve vrije dag, dan mag de werkgever voor de UTA-medewerker één van de roostervrije dagen daarvoor inzetten.

Zijn er binnen het bedrijf andere afspraken gemaakt (individueel en/of op bedrijfsniveau) die gunstiger zijn voor de werknemer, dan blijven deze bestaan, voor zover deze dienstverbanden zijn aangegaan voor 1 januari 2024. Wil je die regelingen ook na 1 januari 2024 blijven toepassen dan mag dat en dan is er geen dispensatie van de cao-partijen voor nodig.


Consignatiedienst

Consignatiedienst is de dienst waarbij werknemers op vrijwillige basis kunnen worden ingeroosterd om aansluitend aan de reguliere arbeidstijd, in het weekend, op feestdagen of tijdens vakanties op stand-by te staan voor eventuele onvoorziene werkgerelateerde situaties.

Bij vrijwillige consignatiedienst, krijgt de werknemer een vergoeding van € 30,00 per dag.
Vindt de vrijwillige consignatiedienst plaats op zaterdag, zondag of op een feestdag, dan ontvangt de werknemer een vergoeding van € 40,00 per dag.

Als een werknemer op een vakantiedag of een roostervrije dag toch instemt met een consignatiedienst, dan hebben deze werknemers recht op een vervangende vrije dag voor elke dag waarop zij consignatiedienst hebben.

Zijn er binnen het bedrijf hogere vergoedingen van kracht, dan blijven deze van kracht. In alle gevallen wordt afgesproken dat de tijd waarin tijdens de consignatiedienst, daadwerkelijke arbeid wordt verricht, wordt beloond met het overeengekomen uurloon.


Onderzoeken

Voor oudere werknemers wordt in 2024 onderzocht of er een mogelijkheid is om de huidige vierdaagse werkweek vanaf een nader te bepalen leeftijd uit te breiden naar de mogelijkheid om drie dagen per week te gaan werken.


Meer weten? Scab helpt!

Meer informatie over deze cao vind je op onze Portal P&S – Servicedesk – Informatie – Cao bikudak. Heb je vragen of wil je graag advies over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Charlotte Mucha van de afdeling Personeelsadvies.
Dit kan via:

Maak je gebruik van het Premiumpakket van Scab? Neem dan bij vragen gerust contact op met je vaste contactpersoon.

Bron: | 07-02-2024