Onder vakantiewerk wordt tijdelijk werk verstaan dat scholieren en studenten verrichten in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling. De Arbeidstijdenwet maakt een onderscheid tussen werken op schooldagen (deze werkdagen vallen niet onder de definitie van vakantiewerk) en werken in de vakantieperioden. In dit artikel geven wij een toelichting op de regels met betrekking tot vakantiewerk.

In Nederland ligt de minimumleeftijd voor een vakantiewerker op 13 jaar. Voor vakantiewerkers die jonger zijn dan 18 jaar gelden speciale regels met betrekking tot de arbeidstijden en de soort werkzaamheden.

13 en 14-jarigen
Vakantiewerkers van 13 en 14 jaar mogen maximaal 5 dagen achter elkaar vakantiewerk verrichten. Zij mogen niet op zondag werken. Het werk moet plaats vinden tussen 7.00 en 19.00 uur en mag maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week bedragen. Per jaar mogen 13- en 14-jarigen ten hoogste 4 vakantieweken werken, waarvan 3 weken achtereen.

Daarbij mogen zij op deze leeftijd slechts ‘lichte, niet-industriële hulparbeid’ verrichten. Dit zijn werkzaamheden die niet te zwaar zijn en bestaan uit het verlenen van hand en spandiensten, waarbij geen sprake is van zelfstandige productiearbeid en waarbij nadrukkelijk toezicht is. Ze mogen dus alleen klusjes doen.

15-jarigen
Voor vakantiewerkers van 15 jaar geldt ook een maximum van 5 werkdagen per week.

15-jarigen mogen alleen op zondag werken als:

  • het soort werk het nodig maakt en het in de arbeidsovereenkomst staat
  • het door de bedrijfsomstandigheden nodig is en er overeenstemming is met de OR, de PVT of met de 15-jarige
  • de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven

Verder moet de 15-jarige ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken hebben en als de werknemer op zondag werkt, dan is de zaterdag ervoor een vrije dag.

Het vakantiewerk moet plaatsvinden tussen 7.00 en 21.00 uur. Deze vakantiewerkers mogen maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Per jaar mag een 15-jarige maximaal 6 vakantieweken werken, waarvan 4 achtereen. Het gaat daarbij om niet-industriële arbeid van lichte aard: arbeid met of aan mechanische arbeidsmiddelen waaraan onacceptabele veiligheidsrisico’s voor een kind of zijn omgeving zijn verbonden is niet toegestaan.

Machtiging ouder
Een vakantiewerker jonger dan 16 jaar heeft voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst de machtiging van een ouder (wettelijke vertegenwoordiger) nodig. De machtiging kan de ouder mondeling of schriftelijk geven voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de minderjarige en de werkgever.

16- en 17-jarigen
Voor jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar geldt een maximum van 45 uur per week en 9 uur per dag. In een periode van 4 weken geldt een maximum van 160 werkuren. Het werk moet plaatsvinden tussen 6.00 en 23.00 uur.

Werken op zondag is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • de aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken en dit is in de arbeidsovereenkomst opgenomen;
  • de bedrijfsomstandigheden maken werken op zondag nodig en hierover is overeenstemming met de OR, de PVT of de betrokken werknemers. De werknemers moeten individueel toestemmen met werken op zondag.

Daarnaast moeten jongeren van 16 en 17 jaar minimaal 13 zondagen vrij hebben per 52 weken, tenzij collectief anders afgesproken.

Tussen 2 werkdagen geldt een verplichte rusttijd van minimaal 12 uur. Na 7 dagen werken achtereen geldt een rusttijd van minimaal 36 uur. Bijna alle soorten werk zijn toegestaan, al gelden er wel speciale regels in de Arbeidsomstandighedenwet, zoals een verbod op het werken met gevaarlijke stoffen. Bij gevaarlijk werk of met gevaarlijke machines is de aanwezigheid van een oudere werknemer verplicht.

Verboden werkzaamheden
Voor iedere leeftijd is bepaald welke werkzaamheden er verboden zijn. Alvorens een vakantiewerker te instrueren, is het verstandig eerst na te gaan of deze werkzaamheden door de vakantiewerker mag worden uitgevoerd.

Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren 

Wettelijke bepalingen
Voor vakantiewerkers zijn de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing. U bent dus verplicht om minimaal het geldende minimumjeugdloon plus een vakantietoeslag van 8% uit te betalen. Ook heeft een vakantiewerker recht op de wettelijke vakantiedagen (naar rato, o.b.v. 20 dagen per jaar).

Net als bij een reguliere werknemer moet u op het loon van een vakantiewerker loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden. Hij/zij is verplicht om een ondertekende opgaaf gegevens voor de loonheffingen in te vullen. Als iemand maar een paar weken per jaar werkt, is de kans groot dat hij/zij in een jaar te veel belasting betaalt. De eventueel te veel betaalde loonbelasting kan de vakantiewerker achteraf bij de Belastingdienst terugvragen.

Afhankelijk van het soort arbeidscontract dat is afgesloten, bent u bij ziekte verplicht 70% van het loon door te betalen (of meer als dit in de cao of individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen). U mag hierbij de eerste 52 weken niet onder het minimumloon uitkomen. In de praktijk betekent dit dus vaak dat u de zieke vakantiewerker 100% moet doorbetalen. Het is wel toegestaan tijdens ziekte twee wachtdagen in acht te nemen als dit in de cao en/of de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

CAO-toepassing
De vakantiewerker is niet in iedere cao uitgezonderd en het is dus van belang om te kijken naar de betreffende bepalingen van de toepasselijke cao. Neemt u bij twijfel hierover contact op met ons.

CAO Bouw & Infra 
Vakantiewerkers in de Bouw zijn uitgesloten voor de cao Bouw & Infra. Voor vakantiewerkers gelden de bepalingen zoals die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen m.b.t. de arbeidsovereenkomst.

Aanmelden
De vakantiewerker(s) kun je bij ons aanmelden door een arbeidsovereenkomst (of formulier indienst-treding personeel), samen met een opgaaf gegevens voor de loonheffingen naar de afdeling loonadministratie te sturen. Hierbij graag extra aandacht voor het correct doorgeven van de contractperiode en de overeengekomen arbeidsduur.

Scab helpt! 
Uiteraard kan de afdeling Personeelsadvies van Scab een arbeidsovereenkomst voor je opstellen. Wil je hier meer over weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Personeelsadvies via personeelsadvies@scabadvies.nl of bel 013 -583 3895.on: | 12-07-2023