Vanwege het coronavirus heeft het kabinet gisteren besloten om een pakket uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Eén van deze maatregelen betreft het per direct stopzetten van de regeling Werktijdverkorting (wtv), onder gelijktijdige introductie van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Doel hiervan is om méér werkgevers financieel tegemoet te komen in de loonkosten, en sneller.

De ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen volgen elkaar vlot op, dit betekent dat het artikel dat u gisteren ontving inzake de Werktijdverkorting inmiddels niet meer van toepassing is. Graag informeren wij u hierbij in hoofdlijnen over NOW, op basis van de informatie die op dit moment door Rijksoverheid ter beschikking is gesteld. Zodra er aanvullende informatie bekend is, berichten we u hier vanzelfsprekend nader over.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?
  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Dit zijn andere voorwaarden dan welke aan de werktijdverkorting waren verbonden.

Lopende (aanvraag) werktijdverkorting?

Had u al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend, dan wordt deze automatisch beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Waarschijnlijk wordt aanvullende informatie bij u opgevraagd.

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Hoogte tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming. De aanvraag wordt ingediend bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract (bijvoorbeeld uitzend)?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Wat geldt voor de werknemer?

Voor werknemers geldt dat zij met deze regeling recht krijgen op 100% loondoorbetaling, ongeacht of er (gedeeltelijk) gewerkt wordt of niet. De werknemer hoeft zelf geen gegevens door te geven, dit loopt geheel via de werkgever. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW, waardoor de werknemer dus ook géén WW-rechten verbruikt.

Ondersteuning? Scab helpt!

Voor op maat advies en/of ondersteuning bij de aanvraag kunt u vanzelfsprekend terecht bij de arbeidsjuristen van Scab. Zij zijn bereikbaar via 013-583 38 95 of personeelsadvies@scabadvies.nl.