De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra zijn van start. Hieronder hebben we een samenvatting gemaakt van de ingebrachte voorstellen.
De volledige voorstellen vind je hier.

Uiteraard houden wij je op de hoogte van de openbaar gemaakte ontwikkelingen. Scab is geen cao-partij.

Werkgeversvoorstellen cao Bouw & Infra

 • Cao met een looptijd van minimaal 2 jaar.
 • Bij gebrek aan draagvlak voor het tijdsspaarfonds moet het fonds beëindigd worden per 1 januari 2023.
 • Schaf de re-integratiebonus af. De verplichtingen zorgen al dat iedereen zich inspant om gezond weer aan het werk te gaan.
 • Verdeel de loondoorbetaling tijdens ziekte anders:
  – 1e jaar 1e helft 100%
  – 1e jaar 2e helft 90%
  – 2e jaar 1e helft 80%
  – 2e jaar 2e helft 70%
 • Ketenregeling conform Artikel 7:668a BW.
 • De wettelijke tussenpoos waarna de keten is doorbroken blijft meer dan zes maanden, maar bij cao is het wel mogelijk om die te verkorten tot drie maanden als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden verricht. Het huidige artikel 1.3.4 weer uitbreiden met meer beroepen.
 • Toevoegen aan artikel 1.6: De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging vereist is, op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij door partijen een latere datum overeen is gekomen. Besluiten partijen daarna opnieuw met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan geldt voor die arbeidsovereenkomst de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in plaats van de artikelen 1.3, 1.6 en 9.1 van de cao Bouw & Infra.
 • Invoering van een budgetneutraal functie- en loongebouw dat perspectief biedt voor werknemers en werkgevers in de bouw & infra. Introductie van het nieuwe functie en loongebouw per januari 2022.

Voorstellen CNV Vakmensen cao Bouw & Infra

 • Een cao met de looptijd van een jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • De garantielonen met ingang van 1 januari 2021 structureel met 4% te verhogen. Daarnaast 1% aan te wenden voor duurzame inzetbaarheid.
 • Alle in de cao opgenomen vergoedingen met ingang van 1 januari 2021 te verhogen met 4%.
 • Artikel 9.1.3 van de cao Bouw & Infra te wijzigen en vast te leggen dat de werkgever naast de eerste ziektedag bij de eerste ziekmelding in een kalenderjaar ook de eerste ziektedag tijdens de tweede en derde ziekmelding het vast overeengekomen loon dient door te betalen.
 • De reisuren te betalen op basis van het voor de werknemer zelf van toepassing zijnde uurloon in plaats van het uurloon zoals opgenomen in loongroep A.
 • Indien er sprake is van thuis werken, er afspraken ‘op maat’ tussen de werkgever en de werknemer. Daartoe behoren minimaal de verstrekking van werkplekvoorzieningen en het vergoeden van kosten die ten behoeve van het werk worden gemaakt.
 • De regeling zwaar werk ook in te voeren voor uta-werknemers onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra.
 • De hoogte van uitkering in het kader van de zwaarwerkregeling met ingang van 1 januari 2021 te indexeren.
 • Dat ook bouwplaats gebonden uta-werknemers een reisuren vergoeding ontvangen ter hoogte van het overeengekomen uurloon. Ook de geldende systematiek voor bouwplaatswerknemers met betrekking tot de maximale arbeidstijd en reistijd van 12 uur per dag dient van toepassing te zijn op de bouwplaats gebonden uta-werknemers.
 • Een passende regeling in het kader van overwerk voor uta-werknemers.
 • Te komen tot een paritaire aanpak die moet leiden tot het vergroten van de bewustwording bij werkgevers en werknemers en een toename van scholing.
 • In drie regio’s adviseurs te benoemen die bedrijven ondersteuning bieden bij het opstellen van scholingsplannen.
 • De voorgestelde 1% dan wel een substantieel daarvan ten behoeve van ontwikkeling op een leerrekening te storten.
 • Nadere afspraken te maken over het werken in de hitte.
 • Te komen tot een experiment om ook bouwplaatswerknemers in aanmerking te laten komen voor de werkdruk voorziening zoals deze bestaat voor uta-werknemers.
 • Indien er sprake is van een bedrijfsongeval eventuele kosten van de werknemer in het kader van eigen risico door de werkgever aan de werknemer te vergoeden.
 • Nadere randvoorwaarden creëren die ertoe bijdragen dat daar waar noodzakelijk en gewenst werkgever en werknemer tot afspraken komen over het verlenen van mantelzorg.
 • Dat BBL’ers ook de schooldag doorbetalen.
 • Nadere positieve prikkels te ontwikkelen die bijdragen aan het stimuleren van de instroom in de sector (diplomabonus of volledig vergoeden van leermiddelen).
 • Samen met het onderwijs beleid te ontwikkelen om anticyclisch opleiden te bevorderen.
 • Nadere afspraken die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers.
 • Werkgevers die een oudere werknemer (persoon vanaf 55 jaar) in vaste dienst nemen een subsidie toe te kennen van € 5500,- .
 • Processen in de sector op het terrein van naleving van de cao moeten worden verbeterd.
 • Voor uitzendkrachten ook een DI-budget.
 • Voor uitzendkrachten een kilometervergoeding van € 0,32 per kilometer en toepassing van artikel 5.9.3 (bestuurderstoeslag) in het geval de uitzendkracht collega-werknemers meeneemt.
 • Vakkrachten die als uitzendkracht werkzaam zijn in de sector kunnen gebruik maken van de geldende ‘zwaarwerkregeling’.
 • Werknemers die actief zijn binnen de medezeggenschap van de onderneming kunnen op kosten van de werkgever lid worden van een werknemersorganisatie.
 • Een beperkte vorm van (2e lijns) loopbaan- en scholingsadvies kosteloos toegankelijk als opvolging van de DIA gesprekken en/of op verzoek van werkgevers of werknemers.
 • Een pilot met Leerambassadeurs op de werkvloer.

Voorstellen FNV cao Bouw & Infra

 • Een eenjarige cao voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • De looneis voor 2021 van 5%. De vergoedingen met ditzelfde percentage te laten stijgen.
 • Cao-partijen laten inventariseren welke mogelijkheden bestaan medewerkers financieel te adviseren bij het maken van keuzes als zij eerder willen stoppen met werken.
 • Voor de vergoeding van reisuren komt het maximum van het garantieloon van functiegroep A te vervallen. De reisurenvergoeding per uur is voortaan gelijk aan het garantieloon van de werknemer gebaseerd op de geldende functiegroep, zonder maximum.
 • De medewerker die thuiswerkt heeft recht op een thuiswerkvergoeding van € 50,- per maand (voor werknemers die in deeltijd werken naar rato).
 • Maken van een protocolafspraak en Volandis de opdracht geven te onderzoeken bij welke temperatuur sprake is van extreem warme weersomstandigheden en welke maatregelen het meest effectief zijn. Dit onderzoek dient op 1 september 2021 afgerond te zijn. Op basis van het resultaat van het onderzoek door Volandis worden de relevante cao teksten uiterlijk op 1 oktober 2021 aangepast. UTA-werknemers vallen hier ook onder.
 • Werknemers die werken met gespoten PUR kunnen periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten uitvoeren. De intrede keuring wordt voor de pur isoleerder verplicht en deze functie wordt toegevoegd aan de Functielijst Bouwplaatswerknemers van de cao (bijlage 1.1).
 • De tijd waarin werknemers hun arbeid niet verrichten vanwege het deelnemen aan de DIA komt in zijn geheel voor rekening van de werkgever.
 • De huidige subsidiemogelijkheden die werknemers hebben in het kader van adviezen die zijn gegeven naar aanleiding van de DIA worden voortgezet.
 • De werkgever draagt zorg voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid overeenkomstig de aanbevelingen uit de duurzaamheidsrapportage van Volandis.
 • De Zwaar Werk Regeling wordt ook afgesproken voor UTA-medewerkers.
 • Het creëren van een vierdaagse werkweek.
 • Het recht op thuiswerken.
 • ´Het recht om niet gestoord te worden’ in de vrije tijd. Met uitzondering van bereikbaarheidsdiensten. De UTA-medewerkers dienen een bereikbaarheidsvergoeding te ontvangen.
 • Vervolgonderzoek naar werkdrukaanpak en uitwerking van de uitkomsten van dit onderzoek.
 • Uitzendkrachten die structureel werk uitvoeren krijgen na 1 jaar een arbeidsovereenkomst aangeboden door de werkgever (verplichting) tegen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies, met inachtneming van de cao en andere toepasselijke regelingen.
 • Uitzendkrachten krijgen recht op het DI-budget.
 • Het TCVT-bewijs voor kraanmachinisten zou een tijdelijk bewijs moeten zijn, dat na een X aantal uren begeleiding in de praktijk (afgetekend door een ervaren machinist) ingewisseld kan worden voor een definitief certificaat. De kraanmachinist is verplicht om regelmatig bijscholing te volgen om het certificaat te behouden.
 • Jongeren die vier dagen werken en 1 dag naar school gaan deze schooldag ook betaald krijgen.
 • Aan zelfstandigen die zij aan zij werken met werknemers van de opdrachtgever en daarbij dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden verrichten en/of werkzaam zijn in de kernactiviteit van de opdrachtgever en/of werken middels tussenkomst (onzuivere bemiddeling) wordt tenminste een minimumuurtarief betaald volgens voorgestelde staffel.
 • Het monitoren van technologische en sociale innovaties in de sector, waarbij het verbeteren van bedrijfsprocessen aantoonbaar is gekoppeld aan de zeggenschap en aan het verbeteren van het vakmanschap van werknemers. Aanpak, doel en werkwijze van het monitoren van technologische en sociale innovaties vastleggen in een innovatieconvenant.
 • De medezeggenschapsorganen van de betrokken bedrijven in de bouwcombinatie vormen het vertegenwoordigend overleg in de combinatie. In paragraaf 8.3 van de cao wordt een regel toegevoegd waarin wordt bepaald, dat het vertegenwoordigend overleg wordt samengesteld uit de medezeggenschapsorganen van de deelnemers in de combinatie. Het artikel is eveneens van toepassing indien aan de combinatie een of meer buitenlandse ondernemingen deelnemen.
 • Herziening van het beleidskader voor cao toepassing en naleving.
 • Cao-partijen herbevestigen de doelen van de Bouwplaats ID, spreken hun commitment uit voor het onderzoek en zullen een actieve bijdrage leveren aan dit onderzoek.
 • In de cao tekst omtrent opzegtermijn het woord ‘maand’ te vervangen door ‘kalendermaand’.