De cao-partijen hebben in de meest recente cao-onderhandelingen een akkoord bereikt over een diplomabonus. Hiermee hopen zij dat studenten bbl2, bbl3 en bbl4 hun studie afmaken. Na het behalen van dit diploma, ontvangt de werknemer dan een diplomabonus van € 2.500,00 (bruto). Het diploma dient dan behaald te zijn tussen 1 september 2021 en 1 september 2023.

Regeling
Per uitgekeerde diplomabonus kan een werkgever in aanmerking komen voor een subsidie van € 2.900,-.

De subsidie voor de bonus moet tijdig, dat wil zeggen binnen 6 maanden na diplomadatum, door werkgever worden aangevraagd. Na 6 maanden vervalt het recht op de subsidie namelijk. Agendeer dus deze termijn zodra de diplomadatum bekend is, of beter: vraag de subsidie aan zodra het kan!

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op subsidie rust bij de werkgever. Je bent dan ook als werkgever verplicht inzage te verlenen in alle documenten en alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

De gehele regeling is hier terug te lezen.

Voorwaarden
De werkgever heeft recht op de subsidie Diplomabonus wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De werkgever heeft aan de werknemer een diplomabonus uitbetaald ter hoogte van
  € 2.500,- (bruto) omdat deze werknemer in de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2023 een diploma heeft behaald van een bbl2, bbl3 of bbl4 opleiding in het domein:

  1. Bouw & Infra;
  2. Afbouw, hout en onderhoud of;
  3. Techniek en procesindustrie.
 • De werknemer heeft deze bbl-opleiding bij de betreffende werkgever gevolgd en de werkgever heeft hiertoe met de werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten en een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in de zin van artikel 7.2.8 van de wet educatie en beroepsonderwijs.
 • Er is gedurende de bbl-opleiding minimaal 6 maanden sprake geweest van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

TIP: sluit dus een leerarbeidsovereenkomst met de lerende werknemer, waarbij niet de arbeid maar het lerende aspect centraal staat. Deze is ook nodig om in september van ieder jaar de Subsidie praktijkleren aan te vragen. De afdeling Personeelsadvies is je hierbij graag van dienst.

Aanvraag
Voor de aanvraag dienen de inloggegevens van het subsidie portaal van de leermeester gebruikt te worden. In het portaal kan een aanvraagformulier worden gedownload. Dit formulier dient vergezeld van de volgende stukken te worden verzonden aan de Afdeling Bedrijfsbureau van Volandis:

 1. kopie van het rechtsgeldige diploma waaruit blijkt dat het diploma is behaald in de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2023;
 2. kopie van de loonstrook waaruit de uitbetaling van de diplomabonus blijkt;
 3. kopie van de volledig ingevulde en door de werkgever en werknemer ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst;
 4. kopie van de door de werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst.

Tot slot
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Personeelsadvies. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 013-583 3895 of personeelsadvies@scabadvies.nl

Met vriendelijke groet,

Afdeling Personeelsadvies