Er is veel te doen geweest over de verplichte UBO-registratie al dan niet in samenhang met de recht op privacy en persoonlijke veiligheid van de UBO's. De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft immers voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De gegevens in dat register moeten toegankelijk zijn voor:

  1. de bevoegde autoriteiten en Financial Intelligence Units (FIUs);
  2. meldingsplichtige instellingen voor het verplichte cliëntenonderzoek;
  3. personen en organisaties, die een legitiem belang kunnen aantonen.

In de vijfde anti-witwasrichtlijn is de laatste bepaling verruimd tot iedereen. Het Hof van Justitie EU heeft onlangs in een zaak over het Luxemburgse UBO-register geoordeeld dat die verruiming te ver gaat. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor het Nederlandse UBO-register. De Handelsregisterwet 2007 zal worden aangepast. Daarin is nu bepaald dat iedereen de volgende informatie van een UBO kan inzien: naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het gehouden belang.

De aangekondigde aanpassing houdt in dat in de toekomst de toegang tot gegevens beperkt wordt zoals hiervoor beschreven, dus tot personen en organisaties, die een legitiem belang kunnen aantonen. De tijdelijk stopgezette informatieverstrekking aan bevoegde autoriteiten en de FIU en meldingsplichtige instellingen wordt zo snel als mogelijk hersteld.

Onderzocht wordt nog op welke wijze personen en organisaties, die een legitiem belang kunnen aantonen, toegang tot UBO-informatie krijgen en hoe deze groep geïdentificeerd kan worden. Er wordt gedacht aan een lijst met objectieve indicatoren, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een legitiem belang.

Let op! 
De verwachte aanpassing in de toegang tot de UBO-informatie verandert niets in de UBO-registratieplicht. Het Bureau Economische Handhaving, onderdeel van de Belastingdienst moet toezien op de handhaving. Tot op heden zou er nog geen boeten of dwangsommen zijn uitgedeeld. Op de naleving wordt vooralsnog nauwelijks gehandhaafd, maar dat kan zomaar opeens veranderen. Ons advies is dan ook eventueel wijzigingen in het UBO-schap direct te laten registreren.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2022-0000328199 | 19-01-2023