In de meest recente cao is een diplomabonus opgenomen voor BBL2-, BBL3- en BBL4-studenten die tussen 1 september 2021 en 1 september 2024 hun diploma hebben behaald. Over deze regeling hebben wij diverse vragen ontvangen. Graag vertellen wij je hier meer over.

Scheve regeling?
Veel klanten geven aan dat de regeling scheef is. Enerzijds lopen studenten die op tijd het diploma hebben behaald de diplomabonus mis. Anderzijds krijgen studenten die (moedwillig) vertraging hebben opgelopen en daardoor pas op of na 1 september 2021 het diploma hebben behaald, wél een diplomabonus. Hoe zit dit?

Wij hebben de cao-partijen om toelichting gevraagd. Ondanks dat zij veel verzoeken hebben ontvangen om deze regeling te wijzigen, hebben zowel de cao-partijen als Volandis aangegeven dat zij de regeling in stand houden zoals deze is opgesteld. Zij zien zelf ook in dat de regeling in sommige situaties krom is maar ze moeten ergens een grens trekken.

​​​​
​​​​​​​De diplomabonusregeling blijft dus hetzelfde:
voor alle lerende werknemers die tussen 1 september 2021 en 1 september 2024 een BBL2-, BBL3- of BBL4-diploma hebben behaald, is een diplomabonus verschuldigd. Ongeacht of zij zelf voor vertraging van de opleiding hebben gezorgd.

Vraag op tijd de subsidie aan
Per uitgekeerde diplomabonus kan een werkgever in aanmerking komen voor een subsidie van € 2.900,-. Deze subsidie voor de diplomabonus moet je als werkgever tijdig, dat wil zeggen binnen 6 maanden na de diplomadatum, aanvragen. Na 6 maanden vervalt het recht op de subsidie.

Let op: de lerende werknemer heeft op basis van de cao-bepaling recht op de diplomabonus en kan deze binnen vijf jaar na de diplomadatum van je vorderen. Dit betekent dat je als werkgever verplicht bent om de diplomabonus uit te keren, óók nadat de termijn voor het aanvragen van de subsidie is verstreken. Vraag daarom de subsidie aan zodra het kan!

Zelf verantwoordelijk
Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van de diplomabonus. Scab weet namelijk niet of een werknemer wel of niet voor deze regeling in aanmerking komt. Scab kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitbetalen van deze diplomabonus als de werkgever bij ons geen verzoek hiervoor heeft ingediend.

Ex-(lerende) werknemers hebben ook recht op diplomabonus
Ook aan ex-werknemers ben je als werkgever verplicht om deze bonus uit te keren. Hierbij zijn onder andere de onderstaande voorwaarden van toepassing:

– de werknemer heeft deze BBL-opleiding bij de betreffende werkgever gevolgd. De werkgever heeft hiertoe met de werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten én een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in de zin van artikel 7.2.8 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

– er is gedurende de BBL-opleiding minimaal 6 maanden sprake geweest van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer

 

Meer weten?
Heb je vragen over de diplomabonus? Neem dan contact op met de afdeling personeelsadvies. Bel naar 013-583 3895 of stuur een mailtje naar personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder.