Op 16 februari 2022 is er een nieuw onderhandelingsresultaat tot stand gekomen voor de cao Bikudak. De betrokken partijen hebben een akkoord bereikt over de voorwaarden die gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De betrokken partijen zijn: CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en de Vereniging Dakdekkingsbranche Nederland Vebidak. De achterbannen zijn met dit onderhandelingsresultaat akkoord gegaan.

Nog niet algemeen verbindend verklaard: wat betekent dat?

De cao is nu nog niet algemeen verbindend verklaard. De verwachting is dat dit op korte termijn gebeurt. Dit betekent dat de cao momenteel geldt voor de werkgevers die aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Zij moeten de cao nu al toepassen. Zodra de cao algemeen verbindend is verklaard geldt de cao voor de gehele bedrijfstak, dus ook voor werkgevers die niet aangesloten zijn bij de betrokken werkgeversorganisaties. Uiteraard kun je ook als niet aangesloten werkgever de cao nu al toepassen. Doe je dat niet en wacht je de algemeen verbindend verklaring af, dan moet je met terugwerkende kracht de cao alsnog toepassen.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het onderhandelingsakkoord:

Algemene loonsverhogingen
Voor alle medewerkers (dus ook voor de uta-medewerkers) geldt dat het loon (dat is het garantieloon vermeerderd met het individueel overeengekomen loon) op 1 april 2022 én op 1 april 2023 wordt verhoogd met 3%. Deze verhoging is gemaximeerd en wordt berekend over het gedeelte van het loon tot aan het garantieloon van functiegroep 5 en voor uta-medewerkers tot aan uta-3 plus 10%. Over het loon wat daarbovenuit komt ontvangt de werknemer geen loonsverhoging.

Als de uta-medewerker in 2022 al een verhoging heeft ontvangen dan wordt die verhoging geacht onderdeel te zijn van de cao-verhoging op 1 april 2022. Bedrijfsleiders die rechtstreeks aan de directie rapporteren zijn uitgesloten van de loonsverhogingen.

Loonschalen jeugd
In de huidige cao is er een te groot verschil tussen de jeugdlonen en de lonen van de volwassenen. De cao-partijen willen dit verschil verkleinen en doen dat door de jeugdlonen voor de 16- en 17-jarigen vast te stellen op 175% van het minimumloon. De jeugdlonen voor de 18- tot en met 20-jarigen worden vastgesteld op 150% van het minimumloon.

Ook wordt er voortaan onderscheid gemaakt in een jeugdige mét en zonder vakdiploma. Wanneer een jeugdige een vakdiploma heeft dan ontvangt hij 110% van het garantieloon van een jeugdige zonder vakdiploma.

Uitzendkrachten
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken dat ingeleende uitzendkrachten na 8 weken pensioen opbouwen. De inlener van de uitzendkracht heeft de plicht erop toe te zien dat dit gebeurt. Dit is de zogenaamde vergewisplicht en is de verantwoordelijkheid van de inlener.

Een andere verandering is dat payrollkrachten na een jaar inlening door dezelfde inlener recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd bij de inlener. Kortere periodes binnen een tijdsbestek van drie jaar worden bij elkaar opgeteld.

Uta-medewerkers

De huidige cao is beperkt van toepassing op uta-medewerkers. Slechts een aantal  bepalingen (zeven om precies te zijn) worden expliciet op uta-medewerkers van toepassing verklaard. Deze groep werknemers kunnen dus weinig rechten ontlenen aan de cao. Voor de overige afspraken zijn de uta-medewerkers afhankelijk van de individuele afspraken die met de werkgever worden gemaakt. In de nieuwe cao worden de bepalingen, die ook voor uta-medewerkers gelden, uitgebreid. Ook wordt een duidelijker onderscheid gemaakt in de functie-indeling van de uta-medewerkers en worden aan deze indeling garantiesalarissen toegekend.

Functies uta-medewerkers
De functies en salarissen van uta-medewerkers worden uitgebreid met een derde groep. Tot nu toe kenden we alleen de uta-1 en uta-2 functies. Deze nieuwe indeling betekent echter ook dat je de uta-werknemer die bij jou in dienst is wellicht in een nieuwe groep moeten indelen, waarbij het garantiesalaris als uitgangspunt geldt. Betaal je minder dan ben je verplicht het salaris te verhogen.  Meer betalen mag uiteraard altijd.

Categorie Indeling Garantiesalaris
Uta-1 Lager administratief personeel Wettelijk minimumloon +10% per maand
Uta-2 Staf- en kaderfuncties op middelbaar niveau € 2.583,- per maand
Uta-3 Hogere staf- en kaderfuncties € 3.065,- per maand

 

Feestdagen, kort verzuim en regeling vervroegd uittreden
De artikelen 21 (feestdagen) en 24 (kort verzuim) golden niet voor uta-medewerkers. De nieuwe cao brengt daar verandering in. Ook wordt de regeling vervroegd uittreden onder voorwaarden toegankelijk gemaakt voor uta-medewerkers. Werknemers die binnen 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd uta-medewerker zijn geworden, kunnen vanaf 1 juli 2022 van de regeling gebruikmaken, mits ze aan de voorwaarden voldoen.

Meert weten? Scab helpt!
Deze wijzigingen zijn van invloed op het personeel en het beleid dat je  binnen je onderneming voert. Heb je vragen of advies nodig over bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met Charlotte Mucha, P&O-adviseur en arbeidsjurist (cmucha@scabadvies.nl) of met Ruben Hermans, gespecialiseerd loonadviseur (rhermans@scabadvies.nl). Charlotte en Ruben zijn ook bereikbaar via het telefoonnummer 013-583 3895 of via personeelsadvies@scabadvies.nl

Met vriendelijke groet,
Afdeling Personeelsadvies

Bron: Tue, 08 Mar 2022 16:12:56 +0100