Met de invoering van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) sinds 1 januari 2019 zijn de verlofrechten van partners na de geboorte van hun kind uitgebreid. Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners verder verruimd met de mogelijkheid om maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Hierna treft u een toelichting aan op de highlights van deze nieuwe regeling.

Geboorteverlof sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 hebben partners recht op eenmaal de overeengekomen arbeidsduur per week doorbetaald geboorteverlof. Het geboorteverlof dient binnen vier weken na de geboorte te worden opgenomen, maar de werknemer kan er ook voor kiezen het verlof verspreid (in delen) op te nemen. Tijdens dit verlof wordt het volledige loon van de werknemer doorbetaald.
Bij de urenaanlevering gebruikt u voor het geboorteverlof uurcode 52 (100% loondoorbetaling).

Overige verlofrechten van de partner
Naast het geboorteverlof bestaat recht op calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling. Daarnaast kan tot de achtste verjaardag van een kind ouderschapsverlof worden opgenomen gedurende 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Ouderschapsverlof is op basis van de wet onbetaald, maar sommige cao’s voorzien in een gedeeltelijke loondoorbetaling.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Voornoemde verlofrechten worden vanaf 1 juli 2020 uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof. Wanneer een kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren, kan een partner in het eerste half jaar na de geboorte van het kind maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Voorwaarde is dat eerst het hiervoor bedoelde standaard geboorteverlof van één keer een werkweek is opgenomen door de werknemer. Het aanvullend geboorteverlof kan aaneengesloten (in hele weken) of flexibel worden opgenomen.

Bij de urenaanlevering gebruikt u voor het aanvullend geboorteverlof uurcode 53 (geen loondoorbetaling).

Geen recht op loon, maar recht op een uitkering via UWV

Gedurende het aanvullende geboorteverlof bestaat geen recht op loon, maar recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon van de werknemer tot maximaal 70% van het maximumdagloon (momenteel € 222,78 bruto per dag). Het UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer of aan de werkgever, als daarvoor wordt gekozen in de aanvraag. UWV betaalt de uitkering één keer in de vier weken achteraf.

Let op: wilt u de afdeling loonadministratie van Scab informeren indien de uitkering via de werkgever loopt?

Op basis van de geldende cao, andere collectieve afspraken of de individuele arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende regels (gaan) gelden over het aanvullend geboorteverlof, bijvoorbeeld over een (gedeeltelijke of volledige) aanvulling van de uitkering. Mocht u uw personeelshandboek of bedrijfsreglement op de regeling van het aanvullend geboorteverlof aan willen passen, dan kunnen wij u hier uiteraard behulpzaam bij zijn.

Aanvraag aanvullend geboorteverlof

Verlofaanvraag werknemer
De werknemer vraagt het aanvullend geboorteverlof minimaal vier weken van tevoren (per brief of per e-mail) bij de werkgever aan, tenzij dit (bijvoorbeeld bij een vroeggeboorte) niet mogelijk is.
De werknemer dient bij de verlofaanvraag de volgende gegevens te verstrekken:

  1. De geboortedatum van het kind;
  2. Wanneer de werknemer het verlof wil opnemen;
  3. Hoeveel hele weken (1, 2, 3, 4 of 5) verlof de werknemer wil aanvragen;
  4. De bevestiging dat het geboorteverlof van één keer een werkweek is opgenomen;
  5. Optioneel: over hoeveel weken de werknemer het geboorteverlof wil verspreiden (binnen zes maanden na de geboorte).

Als werkgever mag u aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Indien er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, dan mag de spreiding van het verlof wel in overleg met de werknemer worden gewijzigd tot twee weken voordat het verlof ingaat.

Aanvraag aanvullend geboorteverlof door werkgever bij UWV
De werkgever vraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor een werknemer bij het UWV aan. Dit kan op de volgende drie manieren:

  1. Via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal (hiervoor is eHerkenning niveau 3 vereist);
  2. Via DigiPoort (dit is een koppeling tussen uw personeelsadministratiesysteem en het systeem van UWV); of
  3. Via het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’ (beschikbaar vanaf 1 juli) op de website van UWV.

De aanvraag bij het UWV is mogelijk vanaf het moment dat het kind is geboren tot een jaar na de ingangsdatum van het verlof. Binnen 4 weken na de aanvraag volgt de beslissing van UWV.

Informatieplicht werkgever en vastleggen afspraken geboorteverlof

In het kader van de informatieplicht die u als werkgever heeft, is het belangrijk werknemers te wijzen op de financiële gevolgen die het aanvullend geboorteverlof voor hen kunnen hebben. Bij het bepalen van de uitkering kijkt UWV namelijk naar het dagloon van een werknemer, gebaseerd op het sv-loon van een jaar eerder. Een eventuele later toegekende loonsverhoging wordt in dat geval dus niet meegerekend. Ook is het wettelijk minimumloon niet van toepassing voor de uitkering. Er wordt geen toeslag toegekend, indien de werknemer onder het sociaal minimum komt tijdens het aanvullend geboorteverlof. Dit komt voor rekening van de werknemer.

Bespreek daarom vooraf met uw werknemers dat het inkomen tijdens het aanvullend geboorteverlof lager kan uitpakken dan verwacht en leg de gemaakte afspraken zorgvuldig vast, zodat zij weten wat hen te wachten staat. De arbeidsjuristen van de afdeling Personeelsadvies helpen u uiteraard graag met de aanpak daarvan.

Meer weten?

Heeft u vragen over het aanvullend geboorteverlof? Of wilt u graag ondersteuning bij het vastleggen van de afspraken met uw werknemer? Neem dan gerust contact op met de afdeling Personeelsadvies via 013-583 38 95 of via personeelsadvies@scabadvies.nl.