Door: Anouk van Hooijdonk, cao-specialist Timmerindustrie bij Scab

De cao Timmerindustrie is net zoals de cao Bouw & Infra en andere bouwgerelateerde cao’s behoorlijk complex. Daarom vertellen wij je graag meer over de kansen en mogelijkheden die deze cao jouw werknemers biedt en wat dit voor jou als werkgever betekent.


Wat houdt de regeling in het kort in?

In de cao voor de Timmerindustrie is afgesproken dat werknemers die de 57-jarige leeftijd hebben bereikt, op vrijwillige basis een dag minder kunnen gaan werken met behoud van pensioenaanspraken, arbeidsongeschiktheidspensioen, vakantierechten en vakantietoeslag op basis van een fulltime dienstverband. Deze regeling wordt de Regeling Vitaliteitsverlof genoemd.

Met de Regeling Vitaliteitsverlof kunnen werknemers vanaf 57 jaar onder voorwaarden deelnemen aan deze regeling. Als een werknemer deze regeling toepast:

 • werkt de werknemer vier dagen per week;
 • realiseert de werknemer de arbeidsduurvermindering door het spreiden van:
  • verlofdagen
  • feestdagen
  • ATV-dagen
 • en door aankoop van:
  • vitaliteitsverlofdagen (aantal afhankelijk van leeftijd)
  • eventueel nog extra op te nemen dagen

Op hoeveel vitaliteitsverlofdagen heeft een werknemer recht?
Het aantal vitaliteitsverlofdagen waarop een werknemer recht heeft, is afhankelijk van zijn leeftijd.

Staffel ingangsrecht op vitaliteitsverlofdagen
Op leeftijd Maximale recht op vitaliteitsverlofdagen
57 tot 59 jaar 14 dagen = 105 uren
59 tot 60 jaar 20 dagen = 150 uren
Vanaf 60 jaar 26 dagen = 195 uren
Het maximale aantal vitaliteitsverlofdagen geldt wanneer een werknemer vóór de start van het kalenderjaar deze leeftijd heeft bereikt. De werknemer die in de loop van het jaar deze leeftijd bereikt, krijgt een pro-rato recht.

Wanneer de werknemer deze dagen opneemt, wordt door de werkgever 100% van het loon uitbetaald.


Wat moet je doen als een werknemer gebruik wil maken van deze regeling?

Werkgever en werknemer stellen samen tijdig (vóór 1 januari van het betreffende jaar) een rooster op. Hierin wordt per week aangegeven welke (verlof/feest/ATV/vitaliteitsverlof/extra aan te kopen) dag wordt ingezet om die week vier dagen te kunnen werken. Als de werknemer vitaliteitsverlofdagen wil aankopen en/of extra dagen wenst te kopen, dan leg je dit aantal ook schriftelijk vast.


Wat is de werknemer verschuldigd over de aan te kopen dagen?

Als werknemer kan je voordelig (vitaliteitsverlof)dagen aankopen. De cao kent daarvoor de volgende staffel:

Loonniveau Werknemersbijdrage
Tot en met loonschaal I trede 12
 • 0,225% van het jaarloon inclusief vakantietoeslag, per vitaliteitsverlofdag van 7,5 uur
Vanaf loonschaal I trede 12
 •  0,45% van het jaarloon inclusief vakantietoeslag per vitaliteitsverlofdag van 7,5 uur
 • Min 0,225% van het jaarloon inclusief vakantietoeslag behorende bij het loon tot aan loonschaal I trede 12 (dat wil zeggen dat de verplichte financiële bijdrage van de werkgever maximaal de bijdrage is, berekend op basis van het loon van loonschaal I trede 12)
 De werknemersbijdrage wordt als een bruto inhouding op de loonstrook gespecificeerd.

Het aan te kopen bedrag wordt verspreid over het aantal loonperioden per jaar met het loon van werknemer verrekend.


Wat moet je doen als de werknemer onvoldoende dagen heeft om een geheel jaar vier dagen te werken?

In dat geval kan werknemer gebruik maken van de mogelijkheid om ‘extra koopdagen vierdaagse werkweek’ aan te kopen. Ook over deze dagen wordt het loon voor 100% door werkgever doorbetaald. De werknemersbijdrage voor deze uren bedraagt 0,405% van het jaarloon inclusief vakantietoeslag per verlofdag van 7,5 uur. Werknemer neemt dan 90% voor eigen rekening.


Overgangsrecht

Voordat de Regeling Vitaliteitsverlof in werking trad, bestond tot 1 januari 2019 het recht voor oudere werknemers op ‘extra verlofdagen oudere werknemers’. Had een werknemer voor 1 januari 2019 al recht op deze dagen, dan zijn deze dagen omgezet in ‘vitaliteitsverlofdagen zonder eigen bijdrage’. Op deze regeling geldt overgangsrecht, wat inhoudt dat werknemer de keuze kan maken om:

 • de vitaliteitsverlofdagen zonder eigen bijdrage te behouden en bevriezen (het aantal wijzigt niet), of;
 • over te stappen naar de Regeling Vitaliteitsverlof, waarbij de mogelijkheid bestaat om zijn bestaand aantal vitaliteitsverlofdagen uit te breiden. Voor alle aangekochte dagen betaalt hij dan de eigen bijdrage.


Wat moet je doorgeven aan Scab?

Maak je gebruik van onze dienstverlening loonadministratie? Als een werknemer deel wil nemen aan de Regeling Vitaliteitsverlof, dan moet je dit doorgeven aan de loonadministratie. Ook vernemen we graag via de Werkstromen het (eventuele) aantal aan te kopen vitaliteitsverlofdagen en extra koopdagen.

Indien dit is ingeregeld, wordt de waarde van deze dagen verrekend met het loon van werknemer. Daarnaast dien je op het moment van opname de dagen in onze klantportal P&S te boeken op code 750: Opname vitaliteitsverlof.


Meer weten? Scab helpt!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze Personeelsadviseurs. Zij zijn bereikbaar via:
•    Ticket via de portal > Servicedesk LA t.a.v. Anouk van Hooijdonk
•    T: 013-583 38 95
•    E: personeelsadvies@scabadvies.nl

Wij helpen je graag verder.

Bron: | 07-02-2024