‘Siberische kou’ en sneeuw op komst. Hoe zat het ook alweer met de Regeling onwerkbaar weer? Hieronder de feiten voor u op een rij.

Per 1 januari 2020 is de Regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Wanneer kunt u daar als werkgever een beroep op doen?

De eerste dagen waarop werknemers niet kunnen werken bij onwerkbaar weer zijn wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen betaalt u als werkgever het loon nog door en kan geen WW-uitkering worden verkregen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het geldende aantal wachtdagen, dan kan een werkgever voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen.

Wachtdagen voor iedere sector gelijk (2 en 19 werkdagen)

Sinds 1 januari 2020 geldt per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart) voor alle sectoren een wachttijd van:

 • 2 werkdagen per winterseizoen bij onwerkbaar weer wegens vorst, ijzel en/of sneeuwval;
 • 19 werkdagen per kalenderjaar bij onwerkbaar weer wegens langdurige regen.

Tijdens de wachtdagen dient het loon gewoon door te worden betaald aan de werknemers, daarna kan voor werknemers aanspraak gemaakt worden op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de WW-uitkering aanvult tot 100%.

Dagen die niet meetellen als wachtdag
De volgende dagen tellen niet mee voor de Regeling onwerkbaar weer:

 • Wettelijke feestdagen;
 • Bijzonder verlof;
 • Rustdagen;
 • ATV-uren en roostervrije dagen;
 • Vakantiedagen en verlofdagen;
 • Extra verlofdagen voor oudere werknemers;
 • Dagen waarop een werknemer in detentie is.

Melding bij UWV

Werkgevers dienen vanaf de eerste onwerkbare dag dagelijks vóór 10:00 uur een melding te doen van het onwerkbare weer bij UWV. De melding gaat via het ‘Melden verzuim wegens onwerkbaar weer’ op de website van UWV. Hierbij dient per werknemer te worden aangegeven voor welk aantal uren op welke werklocatie en voor welk tijdvak het werk niet kan worden verricht, alsmede de functie van de werknemer en de reden waarom de arbeid niet kan worden verricht.

UWV telt de wachtdagen pas vanaf het moment van melding. Doe de melding dus tijdig en correct, om te voorkomen dat u een bedrag aan uitkering misloopt.

Na de melding controleert UWV aan de hand van de KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden daadwerkelijk aan de orde zijn en of inderdaad geen werkzaamheden worden verricht.

Houd er rekening mee dat uw werknemers tijdens het onwerkbare weer dus niet aan het werk mogen zijn. Bovendien mogen ze niet op de werkplek aanwezig zijn.

Werkt uw werknemer ook voor een andere werkgever?
Werkt uw werknemer ook voor een andere werkgever in de periode dat hij een WW-uitkering krijgt wegens onwerkbaar weer? Dan moet de werknemer de uren die hij werkt bij deze werkgever(s) aan UWV doorgeven. De werknemer dient dit door te geven via het ‘Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer’ op de website van UWV.

Voorwaarden WW-uitkering

De voorwaarden voor een WW-uitkering bij onwerkbaar weer zijn de volgende.

Als werkgever moet u er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Werknemer kan alleen door het onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom de werknemer niet kan werken;
 • Werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Als een werknemer normaal minder dan 10 uur per week werkt, dan moet hij minimaal de helft van de uren niet kunnen werken;
 • Het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen dat geldt;
 • Werkgever is niet meer verplicht het loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer;
 • Werkgevers kunnen alleen WW aanvragen voor werknemers die daadwerkelijk met het weer te maken hebben, denk aan dakdekkers, bouwvakkers, etc.

Let op, als niet aan de voorwaarden wordt voldaan of als de melding te laat wordt gedaan, dan moet u als werkgever het loon aan uw werknemers doorbetalen.

WW-uitkering in relatie tot de NOW
Overigens is het wel goed om te realiseren, dat wanneer de werkgever een WW uitkering gaat ontvangen voor de werknemers in onwerkbaar weer, dit gevolgen heeft voor de hoogte van een eventuele NOW-uitkering. Deze wordt dan uiteraard lager voor zover de uitkeringen tot de betreffende sv-loonsom worden gerekend.

Regeling onwerkbaar weer in geldende cao

Om gebruik te kunnen maken van de Regeling onwerkbaar weer, dient de cao aangepast te zijn aan de Regeling onwerkbaar weer1.

De sector Bouw & Infra heeft een cao Onwerkbaar weer die aan de regeling voldoet: naar de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra

Ook de sector Bikudak kent een eigen cao Onwerkbaar weer die aan de regeling voldoet: naar de cao Bikudak

Onder meer de volgende cao’s kennen hiervoor specifieke bepalingen die aan de nieuwe regelgeving voldoen:

 • Cao Afbouw (artikelen 54,55),
 • Cao Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (artikel 36),
 • Cao Beroepsgoederenvervoer (artikel 14),
 • Cao Groen Grond en Infrastructuur (GGI) voorheen (LEO) (artikel 31).

De bepalingen in de cao Metaal & Techniek en de cao Hoveniersbedrijven zijn nog niet aangepast aan de nieuwe regelgeving, wat gebruikmaking mogelijk in de weg staat. Waarschijnlijk omdat de looptijden van deze cao’s zijn verlengd. Wij adviseren werkgevers in die sector daarover in contact te treden met hun werkgeversvereniging.

Opmerkelijk is dat de cao uitzendkrachten niets bepaalt over onwerkbaar weer. Waar voorheen specifieke bepalingen in de ABU cao en de NBBU stonden, waardoor voor vakkrachten werkzaam in de Bouw & Infra een uitkering wegens onwerkbaar weer kon worden gevraagd, is daar nu in de cao geen bepaling over opgenomen. De cao Onwerkbaar Bouw & Infra bepaalt kortweg dat deze cao van toepassing is op uitzendbedrijven die géén lid zijn van de NBBU en de ABU. Hetgeen dus mogelijk zou betekenen, dat de leden van de NBBU en de ABU met vakkrachten in de Bouw & Infra geen gebruik kunnen maken van deze regeling. UWV biedt deze mogelijkheid nog wel steeds op hun website (waarschijnlijk op basis van de vroegere cao-bepalingen en het gebruik).

Naar de website van het UWV.

Wij adviseren NBBU leden en ABU leden in die sector daarover in contact te treden met hun werkgeversverenigingen.

Ondersteuning bij de melding door Scab

Heeft u vragen of stelt u assistentie bij de melding verzuim wegens onwerkbaar weer bij UWV op prijs? Neem hiervoor gerust contact op met de afdeling Personeelsadvies van Scab via personeelsadvies@scabadvies.nl.

1 In de Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer, staat een voorbeeldtekst die de partijen als voorbeeld kunnen gebruiken bij het opstellen van de cao-bepaling. Omdat de handreiking slechts dient als leidraad, is het toegestaan in de cao af te wijken van de voorgestelde tijdsduur, temperatuur en weercodes.