Door: Charlotte Mucha, cao-verantwoordelijke cao Afbouw bij Scab


Schriftelijke arbeidsovereenkomst en proeftijd

Wist je dat … de cao ervan uitgaat dat elke werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst krijgt en dat deze voor onbepaalde tijd geldt?

Als je dat niet wilt dan moet dit dus goed schriftelijk worden vastgelegd. Het is dan belangrijk dat je de duur in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd goed omschrijft. Werk bij voorkeur met hele maanden. Dus een dienstverband aangegaan op 1 juni 2024 voor de duur van 7 maanden eindigt van rechtswege op 1 januari 2025. En benoem daarbij ook de laatste dag van het dienstverband om discussies te voorkomen. In dit voorbeeld is de laatste dag van het dienstverband dus bepaald op 31 december 2024.

In de cao is niets geregeld over de proeftijd. Daarom val je terug op de wettelijke bepalingen. Een proeftijd mag alleen opgenomen worden in schriftelijke contracten die langer duren dan 6 maanden. Wil je dus een proeftijd opnemen, spreek dan een duur van de arbeidsovereenkomst van 7 maanden af. De proeftijd mag dan 1 maand bedragen als het dienstverband langer dan zes maanden duurt maar korter dan twee jaar. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd twee maanden bedragen.

Het voordeel van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is bovendien dat je de lage Awf premie toe mag passen. Voorwaarde is wel dat de werknemer een vaste urenomvang per week heeft.


Voor wie geldt de cao niet?

Wist je dat … de je de cao Afbouw niet hoeft toe te passen op stagiaires, vakantiewerkers en directeuren? Deze werknemers verloon je dus zonder toepassing van de cao.
Voor de term vakantiewerker geeft de cao nog een specifieke uitleg: dit is de werknemer die als regel dagonderwijs volgt en in de periode mei tot en met augustus voor maximaal 6 weken in dienst van een werkgever is.
Deze uitleg is dus alles bepalend. Werkt er iemand bijvoorbeeld tijdens andere schoolvakanties, dan wordt deze persoon niet als vakantiewerker aangemerkt maar als werknemer en moet deze werknemer dus verloond worden conform de cao.


Goede werknemer

Wist je dat … in de cao een bepaling is opgenomen over dit onderwerp?
In de cao wordt daarover in artikel 17 het volgende gezegd. De werknemer is verplicht werkzaamheden die hem door of namens de werkgever zijn opgedragen naar beste kunnen en volgens de gegeven voorschriften uit te voeren. De werknemer is bovendien verplicht alles te doen of na te laten wat van een goede werknemer kan worden gevraagd.

Verder staat in de cao opgenomen dat een werknemer zich niet als goed werknemer gedraagt als hij bijvoorbeeld:

  • Sterke drank of drugs gebruikt op het werk;
  • Machines of materialen verwaarloost;
  • Herhaaldelijk te laat komt;
  • Moedwillig werk verzuimt;
  • Vloekt op de werkvloer of onzedelijke taal gebruikt

Sanctie: schorsing (max. 5 dagen zonder behoud van loon) of ontslag op staande voet (artikel 17 lid 1)
Doet zich een dergelijke situatie voor, neem dan contact op met onze afdeling Personeelsadvies. Onze juristen kunnen je dan bijstaan en je van goed advies voorzien.


AOW-leeftijd

Wist je dat … in de cao is opgenomen dat een dienstverband van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?
Zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt eindigt dus in beginsel het dienstverband. Een transitievergoeding hoef je dan niet aan de werknemer te betalen. Maar wat als werknemer nog wil werken en jij de werknemer nog niet kwijt wilt. In dat geval is het advies om met deze werknemer nieuwe afspraken te maken die je vervolgens neerlegt in een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.


Rouwverlof, palliatief verlof of zorgverlof?

Wist je dat … als een werknemer gebruikmaakt van een van deze regelingen je als werkgever het doorbetaald vast overeengekomen loon, vakantiewaarde en werkgeverslasten kunt declareren bij het O&O fonds? Meer informatie vind je op www.mijnafbouw.nl/Mijn-cao-aanvragen.


Wanneer heeft een werknemer recht op de retentiebonus?

Wist je dat … werknemers die na 1 januari 2022 in dienst zijn gekomen recht hebben op een bonus? Als deze werknemer 5 jaar in dienst is dan heeft hij recht op 15% van het bruto vast overeengekomen loon over 21 werkdagen. Dat speelt dus pas op zijn vroegst in januari 2027. Als je deze bonus als eenmalige uitkering wilt uitkeren moet je dit doorgeven aan de salarisadministratie. Is deze werknemer 10 jaar in dienst dan bedraagt de bonus 25%.


Werknemer maakt gebruik van de 80/90/100-regeling en wordt ziek

Wist je dat …
als een werknemer gebruikmaakt van de 80/90/100-regeling en ziek wordt, de regels omtrent ziekte uit de cao voorrang hebben op de 80/90/100-regeling? Als een werknemer gebruikmaakt van deze regeling dan werkt hij 80%, heeft recht op 90% loon en 100% pensioenopbouw. Wordt een werknemer ziek dan gelden de regels omtrent ziekte. Bij ziekte is in de huidige cao bepaald dat de werknemer gedurende het eerste en tweede ziektejaar dan recht heeft op 85% van het vast overeengekomen loon en de daarbij behorende vakantietoeslag. Deze 85% wordt dan niet gebaseerd op het loon conform de 80/90/100-regeling (dus op basis van 90% loon) maar gewoon op basis van het contractueel overeengekomen loon wat zou gelden als de werknemer geen gebruik zou maken van de 80/90/100-regeling.


Meer weten? Scab helpt!

Heb je nog vragen, wil je meer informatie over deze onderwerpen of wil je graag inhoudelijk een zaak bespreken? Neem dat gerust contact op met Charlotte Mucha, cao-verantwoordelijke cao Afbouw. Charlotte is bereikbaar op telefoonnummer 013-583 3898 of mail naar cmucha@scabadvies.nl. Ben je al klant van Scab, dan kun je ook contact opnemen met jouw klantteam. Zij helpen je graag verder.