In samenspraak met onze branchevereniging SRA hebben wij alle aangekondigde steunmaatregelen inzake het coronavirus van gisteravond voor u samengevat. Handig om bij de hand te hebben.

De op 17 maart 2020 bekendgemaakte steunmaatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

  1. Werktijdverkorting wordt NOW
  2. WW-premiedifferentiatie
  3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
  4. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
  5. Verlaging invorderings- en belastingrente
  6. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering
  7. Verruiming kredieten Qredits
  8. Compensatie specifieke sectoren
  9. Overige nieuwe maatregelen
  10. Eerder genomen maatregelen
1. Werktijdverkorting wordt NOW

De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Informatie hieromtrent alsmede de omgang met de ‘niet werkende medewerker’ hebben wij vanochtend aan u gemaild. Hier vindt u al deze informatie.

Hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de NOW regeling?

De aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de NOW regeling gaat via de website van UWV (www.uwv.nl). Hiervoor is eHerkenning niveau 3 vereist. Indien u nog niet over eHerkenning niveau 3 beschikt, adviseren wij u deze zo spoedig mogelijk aan te vragen. Dit kunt u regelen via uw leverancier van eHerkenning. Zie hiervoor: https://www.eherkenning.nl/leveranciers. Houd er rekening mee dat het enige tijd in beslag kan nemen voor u de eHerkenning ontvangt.

Verder raden wij u aan alvast te bekijken hoe het te verwachten omzetverlies (minimaal 20%) kan worden onderbouwd.

Zo kunt u bijvoorbeeld e-mailverkeer over het uitstellen of afzeggen van opdrachten verzamelen en een beschrijving opstellen van de wijze waarop u verwacht dat de omzet gaat dalen. Daarnaast kunt u voor de onderbouwing bijvoorbeeld de huidige weekomzetten afzetten tegen de cijfers van vorig jaar. Ook kunt u denken aan bevestigingen van uitblijvende leveringen van onderdelen, materialen en producten, wat weer een effect heeft op de te verrichten werkzaamheden en daarmee op de te verwachten omzet.

Denk er tot slot ook aan om het moment waarop personeel eventueel naar huis wordt gestuurd bij minder of geen werk zorgvuldig vast te leggen.

Let op!
U kunt de tegemoetkoming dus nu nog niet aanvragen. Er zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt wanneer dit wel kan.

2. WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WWpremie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de  inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1500 per maand netto.

Let op!
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan thans in het Bbz geldt.

4. Verdere versoepeling uitstel betalen van belasting

Het uitstel van betalen van belastingen zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding.

Wat is er nu al geregeld?
Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Schriftelijk onderbouwen
Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen.

Verzuimboetes
Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Let op!
U moet binnen vier weken na het aanvragen van uitstel een verklaring van een derde deskundige opsturen. Dit is bijvoorbeeld uw eigen accountant, een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of een financieel adviseur.

Uit die verklaring moet duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat uw onderneming levensvatbaar is.

5. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

7. Verruiming kredieten Qredits

Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar.

8. Compensatie specifieke sectoren

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche. De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun.

9. Overige nieuwe maatregelen
 • Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.
 • Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.
10. Eerder genomen maatregelen

Het kabinet heeft eerder al een aantal steunmaatregelen bekendgemaakt. Welke maatregelen zijn dit?

 1. Aanpassen voorlopige aanslag
 2. Verruiming BMKB
1. Pas uw voorlopige aanslag aan!

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.

Indienen
U doet dit digitaal via Mijn Belastingdienst. U krijgt meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat u vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen.

Let op!
Heeft u na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald, dan wordt dit verrekend met de definitieve aanslag.

Vennootschapsbelasting
Ondernemers met een bv kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. U doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. U moet hier inloggen via eHerkenning.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga
Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw bv onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor uw bv? Dan kunt u als dga uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.

Let op!
Overleg bij twijfel met Scab in hoeverre dit mogelijk is, want een incidenteel verlies vanwege het coronavirus is hiervoor in de regel onvoldoende.

2. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Verhoogd
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Uitbreiding type krediet
Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekeningcourantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Let op!
U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank.

Scab helpt!

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact op met uw relatiebeheerder of met de afdeling Personeelsadvies van Scab via: 013 – 583 38 95 of via
personeelsadvies@scabadvies.nl.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.