Door: Joyce Fransen, arbeidsjurist bij Scab

Let op: Deze cao loopt af op 1 april 2024! De cao-onderhandelingen zijn inmiddels gestart. Op 14 en 28 maart staan er weer onderhandelingen gepland
.

Dit artikel is van toepassing op:

 • het carrosseriebedrijf
 • de goud- en zilvernijverheid
 • het isolatiebedrijf
 • het metaalbewerkingsbedrijf
 • het technisch installatiebedrijf

Minder werken op basis van extra vakantie-uren
Werknemers die 55 jaar of ouder zijn, hebben recht op extra vakantie-uren. Het aantal vakantie-uren hangt af van de leeftijd van de werknemer en deze uren worden opgeteld bij de vakantie-uren waarop de werknemer al recht heeft volgens de cao. Er zijn twee momenten in het jaar waarop een oudere werknemer recht op extra vakantie-uren heeft: op 30 juni en op 31 december van een jaar.

Deze bepaling is door de jaren heen aangepast, waardoor er een overgangsregeling geldt. Voor werknemers van 50 jaar en ouder die op 31 december 2016 recht hadden op extra vakantiedagen geldt de volgende overgangsregel: deze werknemers houden vanaf 31 december 2016 recht op datzelfde aantal extra vakantie-uren, maar hier trek je vier vakantie-uren vanaf. Dit hanteer je zo tot het moment waarop ze volgens de huidige regeling recht hebben op een hoger aantal vakantie-uren.

Tip: er is een rekentool online beschikbaar voor het berekenen van de extra vakantie-uren op de sites van de cao-partijen en ook bij de Vakraad: https://www.vakraad.nl/rekentools/.

Eerder stoppen met werken op basis van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
Vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2027 maakt de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) onderdeel uit van de cao voor Metaal en Techniek (technisch installatiebedrijf). Deze regeling is bedacht omdat de pensioenleeftijd stijgt, terwijl niet iedereen zo lang kan doorwerken. Werknemers kunnen zich zelfstandig aanmelden voor deze regeling, maar om in aanmerking te komen moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen én daarnaast hun arbeidscontract beëindigen. De regeling kan voor jou als werkgever dus ook gevolgen hebben. Ook jij kunt als werkgever het initiatief nemen om dit met jouw werknemers te bespreken.


Wat houdt de regeling in?

De kern van deze regeling houdt in dat een werknemer eerder stopt met werken, zijn of haar arbeidsovereenkomst opzegt en in plaats van inkomen uit werk een RVU-uitkering ontvangt. Dit kan een oplossing zijn voor werknemers waarbij de zwaarte van het werk, in combinatie met de verhoging van de AOW-leeftijd, het moeilijk maakt om door te werken tot het pensioen. Als een werknemer deze regeling toepast:

 • stopt de werknemer ter overbrugging dus eerder met werken;
 • wordt de arbeidsovereenkomst tussen jou en de werknemer beëindigd;
 • heeft de werknemer geen recht op een transitie- of andere beëindigingsvergoeding;
 • ontvangt de werknemer tijdelijk een uitkering als de werknemer binnen drie jaar vóór de AOW-leeftijd stopt met werken.


Wie komt in aanmerking voor de regeling?

Per jaar is er een maximum aantal personen dat tot de regeling wordt toegelaten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. de werknemer moet vallen onder de cao Metaal en Techniek en in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 op eigen verzoek uit dienst gaan;
 2. de werknemer moet voorafgaand aan de uitdiensttredingsdatum tenminste vijf jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector Metaal en Techniek;
 3. de werknemer moet het contract maximaal 36 maanden en minimaal 6 maanden voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd opzeggen. De AOW-leeftijd hangt af van de geboortedatum en kun je hier snel controleren: https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd
 4. de werknemer heeft in 2024 een brutosalaris van maximaal € 4.025,- exclusief toeslagen bij een voltijd dienstverband. Bij parttime dienstverbanden wordt het salaris teruggerekend naar een voltijdsalaris. Als de werknemer ploegen- of consignatiedienst heeft gewerkt, komt de werknemer ook in aanmerking.
 5. de werknemer moet uiterlijk in december 2028 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.


Wie komt niet in aanmerking voor de regeling?

 • De werknemer die een volledige uitkering van het UWV ontvangt, denk hierbij aan een WAO-, WIA-,WW- of ZW-uitkering.
 • De werknemer die met (deeltijd) pensioen gaat of al is gegaan, maar ook nog betaald werk verricht.


Wat moet je doen als een werknemer gebruik wenst te maken van deze regeling?

Voor de uitvoering van de regeling is de Stichting RVU Metaal en Techniek opgericht. De aanvraag om deel te nemen aan de RVU moet uiterlijk 31 december 2025 door de Stichting RVU Metaal en Techniek ontvangen zijn. De benodigde aanvraagformulieren kun je via deze link vinden. De stichting beslist binnen 30 dagen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Als dat zo is, ontvang jij als werkgever een schriftelijke bevestiging van deze beslissing. Pas na het ontvangen van de goedkeuring zegt de werknemer het dienstverband op.


Hoe wordt de regeling betaald?

Alle werkgevers die gebonden zijn aan deze cao, betalen een premie ter hoogte van 0,25% van het loon in 2024. Dit hebben cao-partijen met elkaar afgesproken. Deze heffing mag je niet doorberekenen aan de werknemer.

De werknemer ontvangt van de Stichting RVUMT een uitkering van € 2.182,– bruto per maand (of hoger op basis van een wettelijke indexatie) tot aan de AOW-leeftijd of overlijden. Dit geldt voor de werknemer die fulltime werkt. De werknemer die parttime werkt, ontvangt dit bedrag naar rato (van het aantal door hem gewerkte uren). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de rato van de arbeidsgeschiktheid om het recht op uitkering vast te stellen. Als werkgever betaal je tot 31 december 2025 geen eindheffing over de RVU-uitkering (eerder was dit 52%). Besluit je als werkgever de uitkering zelf aan te vullen, dan betaal je over dit gedeelte 52% eindheffing.


Minder werken op basis van deeltijdpensioen

Wat houdt de regeling in?
De werknemer die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, kan er ook voor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Deeltijdpensioen betekent dat de werknemer minder gaat werken en een deel van zijn pensioen krijgt van het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Wie komt in aanmerking voor de regeling?
Voor deeltijdpensioen gelden de volgende voorwaarden:

 • de termijn voor het aanvragen van deeltijdpensioen is zes maanden voordat de werknemer het pensioen in wil laten gaan;
 • het deeltijdpensioen moet minimaal gemiddeld 4 uur per week zijn en mag maximaal de helft zijn van de werktijd voor aanvang van het deeltijdpensioen.

Wie komt niet in aanmerking voor de regeling?
Heb je als werkgever ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ waardoor je dit niet kunt doen? Dan kun je ervoor kiezen geen toestemming te geven voor deeltijdpensioen. Is de werknemer het hier niet mee eens, dan kunnen jullie advies vragen aan de Vakraad (telefoonnummer: 070-3160325).

RVU of deeltijdpensioen

 • RVU en deeltijdpensioen mogen niet gecombineerd worden;
 • Bij deeltijdpensioen blijft de werknemer in dienst en blijft de werknemer ook deels pensioen opbouwen;
 • Bij deeltijdpensioen wordt het uiteindelijke pensioen na de AOW-leeftijd lager, omdat je eerder gebruik maakt van het pensioen. Bij deelname aan de RVU wordt het uiteindelijke pensioen ook lager, omdat de werknemer uit dienst gaat en daarmee eerder stopt met de pensioenopbouw.


Minder werken op basis van het Generatiepact

Wat houdt de regeling in?
Het Generatiepact is een regeling die werknemers vanaf 60 jaar in staat stelt minder uren te werken, met behoud van pensioen. Deze regeling zorgt ervoor dat oudere werknemers langer fit blijven én dat er ruimte komt om jonge werknemers aan je te binden. Binnen de sector Metaal en Techniek zijn er drie varianten van de regeling:

 • 60% van de normale arbeidsduur werken – tegen 80% van het oorspronkelijk salaris- met 100% pensioenopbouw; (60-80-100)  Voor werknemers van 62 jaar of ouder.
 • 70% van de normale arbeidsduur werken – tegen 85% van het oorspronkelijk salaris- met 100% pensioenopbouw; (70-85-100)  Voor werknemers van 62 jaar of ouder.
 • 80% van de normale arbeidsduur werken – tegen 90% van het oorspronkelijk salaris- met 100% pensioenopbouw; (80-90-100)  Voor werknemers van 60 jaar of ouder.

Vanaf 60 jaar heeft iedere werknemer recht op deelname aan de 80% variant. Vanaf 62 jaar kunnen werknemers ook kiezen voor de 60% of 70% variant, hiervoor is de instemming van jou als werkgever nodig.

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

– 80-90-100 variant:

 • de werknemer is 60 jaar of ouder en is minstens 1 jaar bij jou in dienst;
 • de werknemer geeft minimaal 6 maanden van tevoren bij jou aan dat hij van dit recht gebruik wil maken;
 • heeft de werknemer meer dan 296 vakantie-uren op het moment van deelname? Dan mag je als werkgever verplichten om alle vakantie-uren boven dit aantal op te nemen, voordat de werknemer start met het Generatiepact. De werknemer moet dan wel minimaal een half jaar voor deelname in staat worden gesteld om deze uren op te nemen. ADV tegoeden en tijd-voor-tijd vallen hierbuiten;
 • je hebt het recht om deelname te weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit moet je binnen 4 weken aan de werknemer laten weten.

– 70-85-100 en 60-80-100 variant:

 • de werknemer is 62 jaar of ouder;
 • deelname aan de regeling kan alleen als zowel werknemer als werkgever instemmen;

– Voor alle varianten geldt dat:

 • de werknemer geen nieuwe of uitbreiding van betaalde nevenwerkzaamheden zal verrichten;
 • de werknemer valt onder een van de deelnemende bedrijfstakken binnen de sector Metaal en Techniek;
 • de werknemer bereid is om afstand te doen op de extra vakantie-uren voor oudere werknemers;
 • er nog geen sprake is van een (deeltijd-)pensioenuitkering. De Generatiepactregeling vervalt per de datum dat een dergelijke uitkering plaatsvindt;
 • de werknemer blijft ten minste 22,8 uren per week werken.

Hoe wordt de regeling betaald?
Als werkgever ontvang je een subsidie van € 1.500,- voor iedere werknemer die deelneemt, mits je hiervoor een nieuwe werknemer een vast contract biedt. Dit moet je doen binnen 6 maanden nadat een werknemer heeft deelgenomen aan het Generatiepact. De subsidie kun je aanvragen bij de Vakraad Metaal & Techniek.

Wat dien je door te geven aan Scab?
Je kunt beter te veel melden dan te weinig. Eventuele (nieuwe) afspraken die je met de werknemer maakt, geef je door aan de loonadministratie van Scab.

 • RVU

  Je meldt de werknemer uit dienst via de werkstroom met als reden: Opzegging door werknemer.
 • Deeltijdpensioen

  De arbeidsovereenkomst moet aangepast worden naar een deeltijdovereenkomst (parttime dienstverband).
 • Generatiepactregeling

  Zorg dat je de gemaakte afspraken doorgeeft aan de loonadministratie. De nieuwe afspraken kun je het beste schriftelijk vastleggen. Hiervoor is het formulier ‘Aanvulling arbeidsovereenkomst’ ontwikkeld.


Meer weten? Scab helpt!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze Personeelsadviseurs. Zij zijn bereikbaar via:

Wij helpen je graag verder.

Bron: | 06-03-2024