Zoals u van ons gewend bent, houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche. Een hot item waar we u graag over willen informeren, is de Zwaar-werkregeling. In het Onderhandelingsresultaat van de cao is deze regeling in het leven geroepen, maar afgelopen week zijn de details van deze regeling bekend geworden.

Pensioenakkoord

In het onderhandelingsresultaat is de Zwaar-werkregeling opgenomen, die vervolgens is uitgewerkt in paragraaf 10.16.1 van de vernieuwde cao. In het pensioenakkoord is de mogelijkheid gecreëerd om voor zware beroepen een regeling te treffen waardoor deze werknemers eerder kunnen stoppen met werken. De cao-partijen voorzien in deze mogelijkheid door aan bouwplaatsmedewerkers het recht te bieden om drie jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen stoppen met werken.

Naast deze regeling loopt een onderzoek om de AOW-leeftijd in de bouw te verlagen door pensioen mogelijk te maken na 45 dienstjaren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de werknemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Direct voorafgaand aan deelname is werknemer bouwplaatswerknemer in de zin van de cao, en;
  • Op 1 juli 2019 en/of op 1 januari 2020 is werknemer bouwplaatswerknemer in de zin van de cao, en;
  • Van de laatste 25 jaar heeft werknemer ten minste 20 jaar als werknemer in de zin van de cao gewerkt (perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd).

De cao-partijen hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat het geen zin heeft om nu te wisselen van UTA naar bouwplaatsmedewerker. Ook heeft herziening met terugwerkende kracht geen zin.

Daarnaast is het de bedoeling van deze regeling dat werknemers ook daadwerkelijk stoppen met werken. Het doel van de regeling is immers om eerder dan de AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken, omdat het fysiek steeds lastiger wordt om in goede gezondheid de AOW-leeftijd te halen.

Instroommogelijkheid

Instroom is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Een werknemer die hiervan gebruik wenst te maken, dient dus in deze betreffende periode maximaal drie jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd te zijn. Is een werknemer bijvoorbeeld op 29 december 2025 drie jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd, dan kan hij gebruik maken van de regeling.

Hoogte uitkering

Indien een werknemer gebruik maakt van de Zwaar-werkregeling, dan ontvangt hij een (bruto) uitkeringsbedrag van € 21.200,00 per jaar. De hoogte van dit bedrag is afgeleid van het bruto equivalent van een netto AOW-uitkering voor een ongehuwde.
Deze uitkering komt neer op een maandelijkse uitkering van € 1.766,67 (inclusief vakantiegeld), welke door het Aanvullingsfonds wordt voldaan. Over deze uitkering dient de normale loonbelasting te worden voldaan, waardoor werknemer hier ongeveer € 1.340,00 netto aan overhoud.

Indien de werknemer parttime werkt, dan wordt het bedrag naar rato van het deeltijdspercentage berekend.

Aanvraag

Vanaf 5 november 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. De aanvraag dient online te worden ingediend via de website www.zwaarwerkregeling.nl. Deze website is afgelopen vrijdag online gekomen. De aanvraag wordt in behandeling genomen door het Aanvullingsfonds.

Indien de aanvraag volledig wordt ingediend, dan is de vermoedelijke doorlooptijd van de aanvraag 7 werkdagen.

Pensioen

In 2021 vallen er ongeveer 11.000 van de 65.000 bouwplaatswerknemers onder deze regeling. Als een bouwplaatswerknemer voldoet aan de voorwaarden, dan raden de cao-partijen deze werknemers aan om direct ook het pensioendeel te regelen door tijdig offertes aan te vragen bij bpfBOUW.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bij het simuleren van de pensioenwensen van een werknemer in zijn eigen bpfBOUW-omgeving rekening te houden met de zwaar werk-regeling. Het pensioenfonds is gevraagd deze optie in de simulator op te nemen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de eerste helft van 2021 zijn.

Al een aanvraag vroegpensioen ingediend?

Indien de offerte voor een pensioenaanvraag is ondertekend en bij bpfBOUW is ingediend, is het in beginsel niet mogelijk om deze in te trekken. Cao-partijen hebben bpfBOUW gevraagd hier coulant mee om te gaan.

Reglement

De cao-partijen hebben een Reglement opgesteld waarin alle uitvoeringstechnische aspecten van deze regeling worden opgenomen. Dit Reglement is vorige week goedgekeurd door het Aanvullingsfonds en is gepubliceerd op www.zwaarwerkregeling.nl. Dit Reglement opent u met deze link.

Website

Door de cao-partijen is een website in het leven geroepen, waar naast de aanvraagmogelijkheid ook het Reglement en de meest gestelde vragen zijn opgenomen. Zie www.zwaarwerkregeling.nl.

Pensioen

De relatiebeheerders en de arbeidsjuristen van Scab kunnen geen persoonlijke adviezen geven aan werknemers over het pensioen. Hiervoor kunnen zij zich wenden tot de vakbondsconsulent, ook al is de werknemer geen vakbondslid. Daarnaast kan uw werknemer ook contact opnemen met de werknemerslijn van bpfBOUW (020-583 40 40). Heeft u als werkgever vragen over het pensioen, dan kunt u uzelf richten tot de werkgeversdesk van bpfBOUW (020-583 80 80).

Scab helpt

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Personeelsadvies via het telefoonnummer (013) 583 38 95 of per e-mail via personeelsadvies@scabadvies.nl.