Loonadministratie 2024: aandachtspunten en tips

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van loonadministratie voor 2024? Graag zetten we deze voor je op een rijtje!

Codering/rekeningnummers loonjournaalpost

Voor het jaar 2024 hebben wij geen mutaties in onze journaalpostcodes. Op de Portal/online dienst Personeel & Salaris hebben wij het overzicht ‘Codering journaalpost SCAB (2024)’ geplaatst. Je kunt deze raadplegen via menu Servicedesk LA | Informatie | Algemeen.

Hanteren eigen grootboekrekeningen
In onze rapportages (PDF/ Excel) kunnen wij de journaalposten voorzien van de eigen grootboekrekeningen. De kolom ‘Uitgebreid rek. nr.’ betreft het rekeningnummer van onze loonadministratie. In de kolom ‘Eigen rek. nr.’ kun je je eigen grootboeknummer op laten nemen. Via een ticket/e-mail kun je aan ons doorgeven welke grootboekrekening nummer wij aan ons rekeningnummer kunnen koppelen.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantie-/snipperuren

Eventuele eindsaldo’s van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen 2022 laten wij gewoon doorlopen naar 2023. Je dient zelf in de verlofregistratie de vervaltermijn in de gaten te houden.

Soort vakantie Vervaltermijn
Wettelijke vakantiedagen Vervaltermijn; half jaar na het jaar van opbouw
Per 1-7-2024 vervallen de dagen opgebouwd in 2023
Bovenwettelijke vakantiedagen Vervaltermijn; vijf jaar na jaar van opbouw
Per 1-1-2024 vervallen de dagen opgebouwd in 2018

Voor bepaling van de vervaltermijn dient in de verlofregistratie (per jaar) onderscheid gemaakt te worden in;

 • Toegekende en opgenomen wettelijke vakantiedagen voorgaand jaar
 • Toegekende en opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen voorgaande 5 jaren


Let op
: als er uren komen te vervallen dan dien je dit zelf bij de urenaanlevering aan te geven bij de daarvoor bestemde rubrieken/uurcodes:

 • Voor wettelijke vakantie uren: ‘extra af te boeken vakantie uren wettelijk’
 • Voor bovenwettelijke vakantie-uren: ‘extra af te boeken vakantie uren bovenwettelijk’
Loonkosten – voorziening eigen risico ziekte, weer-/vorstverlet en/of wettig verzuim

Voor een betere bepaling van de loonkosten hebben we de mogelijkheid om hierin een voorziening/ reservering op te nemen voor het eigen risico van ziektewet en/of weer-/vorstverlet en/of overig verzuim.

Je kunt deze voorziening ook in ‘uren’ opgeven in plaats van in een ‘percentage’. Hierdoor krijg je een meer nauwkeurige weergave van de voorziening/reservering in de loonkosten. Wij adviseren je om een voorziening op basis van ‘uren’ aan ons door te geven. Stuur hiervoor een Servicedesk-ticket in of een e-mail naar la@scabadvies.nl.

De huidige inrichting kun je terugvinden op de Portal via: Lonen | Werkgever | tabblad Loonadministratie|

Specifieke omschrijving voor bijbetalingen/inhoudingen

We hebben de mogelijkheid om een specifieke (eigen) omschrijving toe te wijzen aan een bijbetaling of inhouding. Hiervoor zijn enkele zogenaamde IB-codes beschikbaar. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met onze Servicedesk loonadministratie.

Werkkostenregeling

Wij hebben een aantal specifieke uitbetalingscodes om aan te geven dat deze vergoedingen ten laste gaan van de forfaitaire ruimte WKR. Het betreft de volgende (soorten) vergoedingen:

Onbelaste vergoedingen Uitbetalingscode
Vakbondscontributie 548
Thuiswerkvergoeding 613
Representatiekosten 617
Diversen/overige onkostenvergoeding 619
Pontkosten, parkeer-/tolgelden 624
Cao-vergoedingen
(algemeen/niet gespecificeerd)
644
Belaste vergoedingen die je onbelast vergoedt en daardoor onder het forfait vallen Uitbetalingscode
Kilometervergoeding
(> € 0,23 per km)
646
Wg-bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering 648
Transitievergoeding
(alleen specifieke gevallen)
647
Algemene code niet ten laste van forfait WKR: Uitbetalingscode
Intermediaire kosten 607

Het volledige overzicht van alle codes inhoudingen/bijbetalingen vind je op de Portal | Servicedesk | Informatie.


Rapport in loonoutput – berekening forfait WKR

Bovenstaande (en alle andere) vergoedingen specificeren wij in het rapport ‘Fiscale loonsom (WKR)’. In dit rapport wordt ook de berekening van de forfaitaire ruimte WKR gemaakt. Je vindt deze terug in de loonoutput van iedere loonverwerking.

Let op: aan dit rapport kunnen geen rechten ontleend worden. Dit rapport is alleen bedoeld als hulpmiddel voor het bepalen van eventuele overschrijding van de forfaitaire ruimte. Vanuit de loonadministratie is niet altijd te bepalen of de opgegeven vergoedingen wel of niet ten laste gaan van de forfaitaire ruimte. Dit moet je (voor de Belastingdienst) vanuit de financiële administratie inzichtelijk maken.


Eindheffing WKR

Naast deze gegevens dien je ook de andere zaken vanuit de financiële administratie mee te nemen die onder de werkkostenregeling vallen (bijvoorbeeld verstrekking van kerstpakketten, personeelsfeesten e.d.). Pas dan kun je daadwerkelijk bepalen of er een eindheffing van toepassing is bij overschrijding van de forfaitaire ruimte.

Het eventuele bedrag aan eindheffing (80% van bedrag overschrijding) dient uiterlijk in het 2e aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar aangegeven te worden in de aangifte loonheffingen naar de Belastingdienst. Dus een verschuldigde eindheffing over 2023 moet uiterlijk in aangifte P02 /februari 2024 aangegeven worden.

Werkbare – en feestdagen in 2024

Het jaar 2024 heeft 262 werkbare dagen (2023 waren dit er 260). Dit betekent dat het gemiddeld aantal werkbare uren (fulltime) is:

Werkdag van * 262 werkbare dagen Gedeeld door 12 mnd = Gemiddeld aantal werkbare uren per maand
8.00 uur 2.096 uur /12 = 174,67 uur
7.60 uur 1.991,2 uur /12 = 165,93 uur
7.50 uur 1.965 uur /12 = 163,75 uur
7.20 uur 1.876,4 uur /12 = 157,2 uur

Het aantal feestdagen, op werkbare dagen, in de loonadministratie 2024 is als volgt:

 • week/ 4 wekenloon: 6 feestdagen (waren er 6 in 2023)
 • maandloon: 6 feestdagen (waren er 6 in 2023)

Het aantal feestdagen heeft invloed op het aantal productieve dagen/uren per jaar die wij gebruiken voor onze berekening van de loonkosten per uur vanuit de vaste gegevens werknemer.

Aandachtspunten Belastingdienst

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in 2024 weer verder omhoog naar 67 jaar (was 66 jaar en 10 maanden). Tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en vanaf 2028 wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden.

Aanpassing vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)

Voor de berekening van de vrije ruimte (forfait) WKR hebben we in 2024 nog steeds te maken met een zogenaamd tweeschijvenstelsel. De volgende percentages zijn in 2024 van toepassing:

 • 1.92% tot en met een loonsom van € 400.000 (was voor 2023 3.00%)
 • 1.18% voor de loonsom boven € 400.000

De tijdelijke verhoging van 1.92% naar 3.00% (over de loonsom tot € 400.000) vervalt dus in 2024. Dit betekent effectief een maximale verlaging van de vrije ruimte met € 4.320 (bij een loonsom van € 400.000 of hoger).

Loonbelastingtabellen bijzondere beloningen

In de tabel ‘bijzondere beloningen’ is ook in 2024 weer de kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’ toegevoegd voor medewerkers voor wie de loonheffingskorting toegepast wordt. Hiermee wordt de afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting ook op de bijzondere beloning toegepast.

In 2024 hebben we weer twee belastingschijven; 36,97% (t/m € 75.518) en 49,50% (vanaf € 75.519). Inclusief de afbouw van de arbeidskorting (6,51%) bedraagt in 2024 het hoogste tarief 56,01% (was 56,01%).

Fiscale bijtelling privégebruik auto van de zaak

Per 1 januari 2024 veranderen de CO2 -uitstootgrenzen en het bijtellingspercentage voor CO2 uitstoot > 0, voor het privégebruik van ter beschikking gestelde personen- en bestelauto’s niet. De korting voor volledig elektrische auto’s blijft gelijk aan 2023; 6% (bijtelling is dan 16%). De CAP (*) blijft € 30.000.

Tabel CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privégebruik auto
Categorie CO2 uitstoot in gram per km CAP (*)
Auto’s met 16% bijtelling – korting 6% (*) 0 € 30.000
Auto’s met 22% bijtelling > 0

Let op: als de werkelijke waarde van het privégebruik duidelijk meer is dan de bijtelling op basis van het algemene bijtellingspercentage, is er sprake van excessief privégebruik van de auto. Je moet dan uitgaan van de hogere waarde van het privégebruik. Geef dit, indien van toepassing, specifiek aan ons door.

Wijziging bijtelling auto’s zonder CO2-uitstoot (*)
Voor elektrische auto’s met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2024 geldt vanaf 1 januari 2024 een verlaagde bijtelling van 16% (2023: 16%) voor zover de grondslag voor de bijtelling € 30.000 (2023: € 30.000) of lager is (CAP). Voor het deel van de grondslag boven € 30.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.
Voor auto’s die rijden op waterstof of elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen geldt de korting van 6% (bijtelling 16%) over de volledige cataloguswaarde.

Wijziging gebruikelijkloonregeling DGA

Het ‘gebruikelijk loon’ dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort te verdienen is voor 2024 verhoogd van € 51.000 naar € 56.000. Het gebruikelijk loon was volgens de regels 2022 het hoogste van deze 3 bedragen:

 • 100% het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’
 • het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap
 • € 56.000 (het standaardbedrag voor 2024)

Let op: geef een wijzing van het DGA-salaris, in overleg met je accountant, tijdig aan ons door.

Transitievergoeding

Het maximumbedrag van de transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. De verhoging heeft na afronding geleid tot een maximumbedrag van € 94.000 in 2024 (was € 89.000 in 2023). Bedraagt het jaarsalaris meer dan € 94.000, dan geldt een maximaal bedrag van 1 bruto jaarsalaris als transitievergoeding.

30% herzieningssituatie Awf-premie – Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers als gevolg van de inwerkingtreding van WAB, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De WAB regelde ook dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren hebben verloond dan contractueel afgesproken.

In de loop van 2023 heb je een aantal keer een rapport ontvangen waarop zichtbaar is of, en hoeveel procent, een werknemer aan afwijkende contracturen heeft. Dit rapport vind je op de Portal/P&S | Servicedesk LA | Brieven.

Na de laatste verloning van 2023 informeren wij je als er werknemers meer dan 30% afwijking op de verloonde uren in 2023 hebben. De Belastingdienst legt hierover een correctieverplichting op, welke wij in overleg met jou uit zullen voeren (boekjaar 2023).

Minimumloon

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een wettelijk minimumuurloon dat het wettelijk minimumloon per maand vervangt. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden wettelijke minimumjeugduurlonen. Bij een overeengekomen maand-, week- of dagloon is het uurloon vanaf 2024 niet meer afhankelijk van het aantal contracturen per week. Een werkgever is dus verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimum uurloon te betalen (€ 13,27 voor 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2024). Dit kan dus resulteren in een wisselend (bruto) maandloon.

Jeugd-LIV vervalt per 2024

Het jeugd-LIV was voor 2023 reeds gehalveerd en is afgeschaft per 1 januari 2024. In 2024 vindt nog wel de betaling plaats van het jeugd-LIV over de verloonde uren in 2023 (in maart 2024 ontvang je beschikking Wtl en in aug/sept 2024 volgt uitbetaling).

Verhoging onbelaste Thuiswerkvergoeding

Sinds 2022 heeft het kabinet een onbelaste thuiswerkvergoeding per dag geïntroduceerd. Het bedrag voor 2024 is geïndexeerd van € 2,15 naar € 2,35 per thuiswerkdag. Wil je deze indexatie toepassen, geef het dan tijdig door.

Voorwaarden gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding

 • De gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten is van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  de werkgever wijst de thuiswerkkostenvergoeding aan als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.
 • het bedrag is niet meer dan € 2,35 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan.

Het is overigens geen verplichting om een thuiswerkvergoeding te betalen. Dit vloeit voort uit cao-afspraken of arbeidsvoorwaarden.

Verhoging onbelaste kilometervergoeding

De Belastingdienst heeft de maximale vrijstelling (onbelast gedeelte) voor kilometervergoeding per 1 januari 2024 verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. Bij uitbetaling van meer dan € 0,23 per kilometer is het meerdere dus belast. Bijvoorbeeld bij uitbetaling van € 0,32 per kilometer is (per 1-1-2024) € 0,23 onbelast en € 0,09 belast.

Het is overigens geen verplichting om een onbelaste kilometervergoeding van € 0,23 te betalen. Dit vloeit voort uit cao-afspraken of arbeidsvoorwaarden.

Aanpassen km-vergoeding – Wat moet je doen?

Via onze Portal/P&S kun je de wijzigingen m.b.t. uit te betalen reiskosten/kilometervergoeding (vanuit de vaste gegevens werknemer) eenvoudig aan ons doorgeven. Voor een juiste berekening is het ook van belang dat je het aantal woon-werk kilometers doorgeeft. Ga hiervoor naar Portal | Lonen | Vaste reiskosten/KM-verg.

Doorvoeren mutaties via de Werkstromen

Mutaties kun je indienen via de nieuwe functionaliteit ‘Werkstromen’ in Personeel & Salaris. Hiermee is de afhandeling een stuk sneller en efficiënter. Op de portal kun je op de pagina ‘Salaris 3.0’ instructiefilmpjes van de werkstromen vinden. Ook zijn er (kosteloze) online demo’s Salaris 3.0 (voor aanmelden klik hier).