Toelichting opgaaf btw privégebruik auto

Algemeen

De btw-correctie ter zake van het privégebruik van de auto van de zaak is een heffing over het privégebruik. Het uitgangspunt is heffing op basis van het werkelijke privégebruik. Dus op basis van de werkelijk gereden privé-kilometers en de werkelijke kosten. De fiscus biedt ondernemers echter de mogelijkheid gebruik te maken van een forfaitaire regeling: afdracht van 1,5%/2,7% van de cataloguswaarde inclusief btw en bpm. In de praktijk wordt deze massaal gebruikt.

De btw over het privégebruik van de auto dient jaarlijks in de laatste btw-aangifte te worden opgenomen onder post 1d van de btw-aangifte. Voor auto’s die langer dan vijf jaar in gebruik zijn bij de ondernemer (inclusief jaar van ingebruikname) geldt een btw-correctie van 1,5%. Het gaat hier dus niet om de leeftijd van de auto, maar om het aantal jaren dat de auto in jouw onderneming is gebruikt. Vijf jaar moet worden gelezen als: het lopende jaar plus 4 jaar. Bij aanschaf in mei 2017 gaat het forfait per 1 januari 2022 naar 1,5%.

Werkelijk privégebruik

Voor het aannemelijk maken van btw privégebruik, dat minder is dan overeenkomt met de forfaitaire regeling, is een sluitende kilometeradministratie niet nodig, maar adviseren wij wel. Een globale kilometeradministratie volstaat. Ook zonder een kilometeradministratie kan een bepaald privégebruik aannemelijk worden gemaakt. Dat kost wellicht wat administratieve last, maar kan soms voordelig zijn!

Voorbeeld ondernemer rijdt in het 3e jaar oude bestelauto
(IB-bijtelling)
:

  1. Volledige btw-aftrek autokosten gevolgd door…
  2. Jaarlijks privégebruik op basis van werkelijk gebruik
Aanschaf (ex btw/incl. bpm) € 50.000 (€ 60.000 incl. btw)
Jaarlijkse btw-afschrijving (ex btw/incl. bpm)  € 10.000
Brandstof (ex btw) € 3.000
Onderhoud (ex btw) € 2.000

Totale kosten over boekjaar (ex BTW) € 15.000
Kilometers privé en woon-werk € 5.000

Totaal km’s  € 25.000
Kosten privégebruik
(5/25 x €15.000)
€ 3.000
Heffing privégebruik: 21% btw  € 630 (forfait 2,7% = € 1.620!)

Voorbeeld ondernemer rijdt in het 6e jaar in zelfde bestelauto
(IB-bijtelling):

  1. Volledige btw-aftrek autokosten gevolgd door…
  2. Jaarlijks privégebruik op basis van werkelijk gebruik
Aanschaf (ex btw, incl. bpm)  € 50.000 (€ 60.000 incl. btw)
Jaarlijkse btw-afschrijving (ex btw/incl. bpm)  nihil!
Brandstof (ex btw)  € 3.000
Onderhoud (ex btw) € 2.000

Totale kosten over boekjaar (ex BTW) € 5.000
Kilometers privé en woon-werk € 5.000

Totaal km’s € 25.000
Kosten privégebruik
(5/25 x €5.000)
€ 1.000
Heffing privégebruik: 21% btw € 210 (forfait 1,5% = € 900!)

Woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer is voor de btw in beginsel privégebruik. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Is in de arbeidsovereenkomst met een werknemer geen vaste werkplaats overeengekomen, dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres (van de werkgever) als woon-werkverkeer. Hieronder valt ook het af en toe reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres om daar bijvoorbeeld materialen op te halen. Reizen van en naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres gelden niet als woon-werkverkeer. Als bijvoorbeeld een bouwvakker of een onderhoudsmonteur reist naar de bouwplaats of het adres van een klant, dan is dat geen woon-werkverkeer.

Alleen woon-werkverkeer en correctie privégebruik auto

Bestaat het privégebruik van een (bestel)auto alleen uit woon-werkverkeer? Ook dan kun je kiezen om de forfaitaire regeling van 2,7% of 1,5% toe te passen of uit te gaan van het werkelijk aantal gereden kilometers voor het woon- werkverkeer.

In de laatste situatie bereken je de enkele afstand woon-werkverkeer. Vervolgens vermenigvuldig je deze afstand met het aantal malen dat die afstand is gereden. Deze privékilometers vergelijk je aan het einde van het jaar met het totale aantal kilometers dat in dat jaar met de auto is gereden. De verhouding hiertussen gebruik je om de btw te berekenen die je voor het privégebruik moet betalen.

Als niet precies vastligt op hoeveel dagen er sprake is geweest van woon-werkverkeer dan mag je uitgaan van 214 werkdagen op jaarbasis. Bij dit aantal is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantie, ziekte en incidenteel thuiswerken. Het aantal van 214 pas je naar evenredigheid toe als er minder dan 5 dagen per week wordt gewerkt, of wanneer het privégebruik gedurende het jaar begint of eindigt (bijvoorbeeld nieuw of vertrekkend personeel).

Eigen bijdrage

Wanneer je als ondernemer aan jouw personeel een eigen bijdrage in rekening brengt voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan ben je aangaande deze bijdrage 21% btw verschuldigd over het tijdvak waarin je deze eigen bijdrage van je personeel hebt ontvangen. In de praktijk wordt de btw uit de eigen bijdrage gesaldeerd met de 1,5%/2,7% (de forfaitaire btw voor het privégebruik van de auto).

Bijvoorbeeld:
Eigen bijdrage € 6.000
Cataloguswaarde € 50.000
Btw uit € 6.000: 21%/121% x € 6.000 = € 1.041
2,7% x € 50.000 = € 1.350
Aanvullende heffing laatste tijdvak € 304.

Definitie cataloguswaarde

De cataloguswaarde/prijs is de nieuwwaarde van de auto die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven.
Deze waarde is inclusief:
• Btw
• Bpm
• Accessoires die door of namens de fabrikant of importeur zijn aangebracht voordat deel 1 van het kenteken is afgegeven

Tot de cataloguswaarde behoort niet de eventuele (inruil)korting bij aankoop van de (bestel)auto.
Voor een auto die na 1 januari 2010 op kenteken is gezet, is de cataloguswaarde te vinden op de website van de RDW.

Stroomschema opgaaf privégebruik auto